Nga ARSHI PIPA

Drejtshkrimi i Gjuhës Shqipe, është përmbyllësi i fazës së parë të politikës së ShNjL-së. Faza e dytë, do të ishte ajo e konsolidimit dhe e rregullimit, e rritjes dhe e “spastrimit”. Zgjati 12 vjet për të ardhur botimi i Rregullave të Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe (1967), gjë që shënoi edhe fundin e fazës së dytë. Njëmbëdhjetë vjet për të hartuar rregullat drejtshkrimore të një gjuhe, kriteret kryesore të të cilave ishin përcaktuar në manifestin drejtshkrimor të 1956-ës, mund t’i duken dikujt një periudhë e gjatë…

Një kronologji rreth procesit të GjNjL-së

Njeriu mëson mjaft rreth këtij procesi, nga raporti i mbajtur prej Kostallarit në Kongresin e Drejtshkrimit. Ky proces ka filluar qysh më 1951 me botimin e Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe nga një grup i ngarkuar prej tre autorësh: Xhuvani, Cipo dhe Çabej, grup ky i përbërë nga dy prej gjuhëtarëve më me influence dhe prej të vetmëve gjuhëtarë në vend me reputacion ndërkombëtar. Xhuvani e Cipo, elbasanas, nga Shqipëria e Mesme, kishin marrë pjesë në Frontin Antifashist, një front mbështetës ky i organizuar prej Partisë, kurse Çabej nuk kishte marrë pjesë. Kështu pra, grupi ishte krejt përfaqësues nga ana politike, në një kohë kur Shqipëria, pasi ishte prishur me tutelën jugosllave, po jetonte një eufori nacionaliste, që preku vetë udhëheqësit komunistë (më 1948 PKSH e ndërroi emrin dhe u bë PPSH). Cipoja kishte botuar tashmë Gramatikën Shqipe (1949), të shkruar në toskërisht dhe ai vetë për njëfarë kohe kishte qenë edhe ministër i Arsimit. Politbyroja e dinte se ai ishte protoskë. Por ata e dinin gjithashtu se Xhuvani nuk ishte dakord me planin e tyre. Por ata e kishin varur besimin te Çabej, që ishte toskë. Por, megjithatë, ai u rreshtua me Xhuvanin. Rezultati ishte një sistem i reformuar drejtshkrimor në dy variante, gegërisht e toskërisht, “të cilët ishin në rrugën e afrimit”. Nga pikëpamja shkencore kjo ishte, në fund të fundit, zgjidhje e drejtë dhe e arsyeshme. Partia u zhgënjye dhe reagoi me mbledhjen e dy konferencave kombëtare. Konferenca e parë (janar 1952) e mori në shqyrtim gjuhësinë shqiptare në dritën e veprës së Stalinit Marksizmi dhe Gjuhësia, kurse e dyta, (shtator 1952) u fokusua në çështjen e gjuhës kombëtare letrare shqipe.

Rezultatet e konferencës së dytë, u publikuan në Buletinin për shkencat shoqërore IV 1952. Buletini hapet me një raport të gjatë (fq.3-66) “Mbi gjuhën kombëtare letrare shqipe” të Dhimitër S. Shuteriqit, më vonë Kryetar i Lidhjes së Shkrimtarëve e Artistëve të Shqipërisë. Megjithëse vetë ishte gegë (nga Elbasani), Shuteriqi qe pionieri që avokatoi çështjen e GjNjL-së të bazuar te toskërishtja në shkrimet e tij, të cilat përfshinin vjersha për Partinë dhe liderin e saj, Hoxha.

Teza e Shuteriqit është se, duke filluar me periudhën e Rilindjes (1872-1912), toskërishtja letrare ka dominuar mbi gegërishten letrare. Këtë ai e provon me statistika të nxjerra prej Bibliographie Albanaise (1912) të Legrandit për periudhën 1800-1877, si dhe prej veprës së Guys me të njëjtin titull (1938) për periudhën 1900-1910. Statistikat e tij tregojnë se nga një total prej 282 librash dhe të tjera botime të veçanta, 177 (63%), janë toskë (përfshi këtu edhe arbëreshët) dhe 105 (37% prej të cilëve 32% në shkodranishte) janë gegë. Ai specifikon se, prej 105 titujve gegë, 59 janë letërsi fetare (dmth, katolike) në krahasim me 29 botime fetare (myslimane e ortodokse), nga 177 tituj toskë. Ai nuk jep asnjë shembull për periudhën 1900-1944, duke u kufizuar vetëm në statistikat që kanë lidhje me shtypin: prej 177 gazetave, 51% janë toskërisht dhe 27% në gegërisht (12% në shkodranishte) pjesa që mbetet, 22%, janë në të dy dialektet. Një tjetër argument kishte lidhje me numrin e shkollave fillore. Sipas statistikave zyrtare, më 1938, Shqipëria kishte 643 shkolla të tilla, prej të cilave 377 gjenden në Jug dhe 266 në Veri, me një total prej rreth 520 000 nxënësish. Nga kjo sasi, përafërsisht 300 000 janë jugorë dhe vetëm 220 000 veriorë (57% me 43%). Në të njëjtin vit, numri i analfabetëve ishte përafërsisht 291 000, prej të cilëve rreth 125 000 ishin toskë dhe 166 000 gegë (43% me 57%).

Po të nisemi të gjykojmë prej këtyre të dhënave, mund të bihet dakord me përfundimin e Shuteriqit: “Si gjuhë e shkruar, dialekti ‘toskë’ ishte më i përhapur”. Por statistika e tij merret vetëm me periudhën më të vonë të historisë shqiptare, një periudhë që shkon prapa një shekull e gjysmë për sa u përket statistikave për gazetarinë dhe tre çerekë shekulli për sa i përket letërsisë. Letërsia shqipe fillon me Mesharin e Buzukut të botuar më 1555 dhe ka vazhduar për gati dy shekuj me një seri veprash të Budit, Bardhit e Bogdanit, me autorin e Kuvendit të Arbnit, Da Leçen e Kazazin, të cilët formojnë një traditë shkrimi gegë e katolike, ku i vetmi përjashtim është uniti Lekë Matrënga. Pse Shuteriqi e shpërnjeh kryekëput gjithë këtë traditë letrare? Për shkakun se kjo traditë është fetare? Po ne shohim se letërsia fetare është përfshirë në njehsimet e tij për periudhën e Rilindjes. Atëherë, në qoftë se Buzuku, Budi e Bogdani shkruan letërsi fetare, Bardhi hartoi të parin fjalor të shqipes, kurse Da Leçe përpiloi të parën gramatikë të shqipes, asnjëra prej tyre vepër me karakter fetar. Me zgjedhjen e periudhës së Rilindjes si suazë reference historike, na duket se Shuteriqi e ka kthyer nacionalizmin në kriter kryesor të zgjedhjes së tij. Mos vallë i përjashtoi shkrimtarët më të hershëm me arsyetimin se katolicizmi ishte diçka mbikombëtare? Por Budi, Bardhi e Bogdani ishin nacionalistë, madje, në njëfarë kuptimi ata mund të thirren si etër të nacionalizmit shqiptar. Në fund të fundit, diskriminimit që u bën Shuteriqi shkrimtarëve katolikë të hershëm, mund t’ia kërkojmë shkakun tek diçka që ata të gjithë kanë të përbashkët, dmth, qenia e tyre, përveçse gegë e katolikë, edhe priftërinj.

Një arsye tjetër e sjellë prej Shuteriqit në favor të toskërishtes, është se ky dialekt ka një gjuhë letrare, kurse gegërishtja ka dy. Për rrjedhojë “idiomat gegë patën zhvillim letrar. Por si gjuhë ‘e shkruar’ ato nuk luajtën rolin kryesor në zhvillimin e kulturës së re”. Në qoftë se Shuteriqi me “kulturë të re” kupton kulturën socialiste, thënia e tij ka brenda një kundërthënie për faktin se Migjeni, i konsideruar prej vetë “kulturës së re”, si i pari poet socialist shqiptar, shkruante gegërisht. Por Shuteriqi kishte natyrisht të drejtë kur thotë se toskërishtja letrare është më e unifikuar se gegërishtja letrare, e cila ekziston në dy variante: shkodranishte dhe elbasançe.

Po, gjithsesi, sa i rëndësishëm është ky dualitet? Diferencat mes dy varianteve janë minimale dhe, çfarë është edhe më e rëndësishme, ka ekzistuar prirja për t’i eliminuar ato. Mandej, as toskërishtja letrare nuk ishte krejtësisht e unifikuar (siç e provon vetë procesi i formimit të ShNjL-së), edhe pse ishte diçka më e unifikuar se gjegjësja e saj gegë. Por kjo nuk mund të ishte arsyeja vendimtare që të parapëlqehej e para ndaj së dytës. Shuteriqi vetë e pranon se “shkalla e zhvillimit të dy dialekteve është pothuajse e njëjta”. Dhe pastaj shton: “A mund të themi sot se njëri dialekt i shqipes është më i përparuar se tjetri, dmth, më i pasur në leksik dhe më i përkryer në sistemin gramatikor? Për sa kemi njohuri ne sot mbi gjuhën tonë, mendoj se një gjë e tillë nuk mund të thuhet”. Raporti i njëanshëm dhe plot kundërshti i Shuteriqit hasi në rezistencë të fortë. Në fjalën e tij Xhuvani theksoi se “të dy dialektet kanë ndikuar të njeri-tjetri, duke ecur së bashku si dy qe në një zgjedhë”. Ai e gjente gramatikën toske më konservative, kurse leksikun gegë më të gjerë. Ai theksoi se disa gjuhë ballkanike, si psh, rumanishtja e serbokroatishtja, e kryen unifikimin e tyre pas një procesi evolucionar, përkatësisht, dy e tre shekujsh, kurse greqishtja vazhdon të jetë e paunifikuar. Që një dialekt të bëhet gjuhë kombëtare letrare, ky dialekt duhet të arrijë e të depërtojë të gjitha shtresat e popullatës, gjë që kërkon një proces shumë brezash. Ai e quajti përdorimin e një abetarje toske nga shkollarët gegë si “antipedagogjike” dhe, madje, “antifiziologjike”, për sa kohë që kjo gjë e dhunon aparatin e tyre të të folurit për t’iu përshtatur një fonetike për të cilën nuk është gatuar. Më në fund, ai e quajti projektin e Shuteriqit për një ndryshim revolucionar në zhvillimin e gjuhës si në kundërshtim me tezën e Stalinit, se gjuhët nuk pranojnë përmbysje të papritura.

Çabej e quajti të gabuar vetë konceptimin e GjNjL-së. Sipas tij, zgjidhja shkencore e çështjes së gjuhës kërkon realizimin e dy detyrave paraprake: mbledhjen e materialit gjuhësor dhe studime të avancuara gjuhësore. Ai vuri në dukje se nuk ekzistonte ende një fjalor përfshirës i shqipes, që të përmbante fjalët që përdoren në të gjitha krahinat e vendit plus diasporën. Mungonte gjithashtu një fjalor etimologjik i shqipes, atlasi linguistik, një regjistër sistematik për toponimet; mungonin monografi për gjuhën e autorëve të vjetër, përshkrime monografike për të paktën dialektet më kryesore, një histori e gjuhës shqipe, një gramatike historike e po asaj monografie që evidentojnë shkallën e ndikimit të gjuhëve të huaja mbi shqipen. Kur erdhi te çështja nëse gegërishtja letrare duhej t’i nënshtrohej toskërishtes letrare, ai tha: “…Nga pikëpamja letrare, nuk shoh ndonjë hata te fakti se jo të gjithë shqiptarët e shkruajnë gjuhën e tyre me të njëjtën mënyrë. Lulëzimi i letërsisë antike greke ka ndodhur në kohën e dialekteve”. Formula e Çabejt ishte “diversitet në unitet”; rekomandimi i tij: “afrim i vijueshëm i të dy dialekteve në të shkruar” . Ai përfundoi duke thënë se problemi i gjuhës kombëtare letrare “është i pazgjidhshëm, për sa kohë që dialektet e shqipes, nuk janë studiuar mirë “. Kritika e Çabejt ishte një rrëzim i pakompromis i projektit të ShNjL-së, ku strumbullari i argumentimit të tij ishte se agjencia e GjNjL-së, e ngutur për realizimin e projektit të saj, po mprehte karrocën para kalit.

17 studiues dhe shkrimtarë (11 gegë e 6 toskë) morën pjesë në debat. Gjuhëtari Domi shprehu rezervë rreth projektit të bashkëqytetarit të vet. Dy gjuhëtarë të tjerë gegë, Dodbiba dhe Myderrizi, e hodhën poshtë komplet. Shkodra ishte e përfaqësuar prej tre historianësh të gjuhës: Zamputi foli kundër projektit; Ashta dhe Kastrati iu shmangën çështjes. Poeti më i mirë i Shqipërisë së asaj kohe, Siliqi, ishte mohues; dhe po i tillë qe edhe i vetmi dramaturg i kohës, K.Jakova (të dy shkodranë). Prej atyre që e mbrojtën projektin, Spasse dhe Varfi, ishin shkrimtarë, Z.Sako folklorist. Një tjetër shkrimtar toskë, J.Xoxa, qëndroi neutral. Përfundimi: 9 diskutantë, të gjithë gegë me përjashtim të Çabejt, u shprehën kundër projektit; të pestët, që ishin pro qenë toskë, përveç S.Kodrës.

Kur erdhi puna për t’u hedhur në votë, konferenca miratoi rezolutën, sipas së cilës, të gjitha botimet ishin bërë në toskërisht. Pas një viti, një tjetër Konferencë Kombëtare për Drejtshkrimin, rekomandonte “thellimin e mëtejshëm të procesit të unifikimit drejtshkrimor”, i cili nënkuptonte që shqipja letrare duhet të bazohej në variantin drejtshkrimor toskë. Fati i letrarishtes gegë po zgjidhjes me dy variante. Fjalori i Cipos (1954), pasqyron konkretisht rezultatet e debatit lidhur me çështjen: fjalori është shkruar toskërisht, por përmban, siç e kemi parë, një numër të madh fjalësh në dy variantet dhe, madje, frazeologji gegë. Megjithatë, ai sanksionon hegjemoninë e toskërishtes, e cila vazhdoi për gjithë dekadën që vinte pas.

Por udhëheqja nuk ishte e kënaqur me hegjemoninë e toskërishtes letrare. Ajo çfarë kërkonte ajo ishte asgjë më pak se shkallmimin e gegërishtes letrare, madje, shuarjen krejt të gegërishtes si dialekt.

Më 1956, doli në dritë edhe një tjetër Drejtshkrim i Gjuhës Shqipe, këtë herë i hartuar prej një grupi katër vetash: Xhuvani, Çabej, Domi e Kostallari. Cipoja kishte vdekur ndërkaq. Një tjetër militant, Domi, edhe ky nga Elbasani, i kishte zënë vendin. Grupit iu bashkua edhe një leksikograf i ri, Kostallari. Ai ishte komunist, njeri i Partisë brenda një grupi pa parti. Roli i tij ishte të transmetonte atje diktatin e Partisë. S’ka asgjë për t’u çuditur që anëtarët e tjerë, shto këtu edhe Xhuvanin, edhe Çabejn, u topitën. Nëse atyre nuk u kishte rënë në vesh se çfarë e kishte gjetur Polivanovin, ata mund ta merrnin me mend. Kostallari e përshkruan veprën drejtshkrimore me një shënim në të: “zgjidhjet për dy variantet u reduktuan në mënyrë të ndjeshme”.

Kështu, pra, Partia e fitoi betejën madhore ideologjike. Kishte zgjatur rreth pesë vjet, periudhë kohe e papërfillshme kjo për të, po të kemi parasysh se të dy dialektet kanë qenë zhvilluar krah për krah, edhe pse jo krejt në përputhje, për më shumë se dhjetë shekuj, kurse tradita letrare me dy variante ka një histori të paktën pesëshekullore. Kostallari ka të drejtë kur thotë se Drejtshkrimi i Gjuhës Shqipe është përmbyllësi i fazës së parë të politikës së ShNjL-së. Faza e dytë do të ishte ajo e konsolidimit dhe e rregullimit, e rritjes dhe e “spastrimit”. Zgjati 12 vjet për të ardhur botimi i Rregullave të Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe (1967), gjë që shënoi edhe fundin e fazës së dytë. Njëmbëdhjetë vjet për të hartuar rregullat drejtshkrimore të një gjuhe, kriteret kryesore të të cilave ishin përcaktuar në manifestin drejtshkrimor të 1956-ës, mund t’i duken dikujt një periudhë e gjatë. Kostallari shpjegon se ideja për një drejtshkrim mbi një variant nuk kishte qenë punë e lehtë për t’u realizuar. Ai veçon dy faktorë: “Së pari, vetë gjuha letrare me ritmin e saj të pashoq, i përcaktoi më qartë prirjet e saj themelore të zhvillimit”. Kësaj i thonë se unifikimi i drejtshkrimit ishte thjesht hapi i parë për unifikimin e gjuhës, diçka e cila nuk mund të kryhej brenda një apo dy vitesh. “Së dyti, duke përvetësuar gjerësisht metodologjinë marksiste, gjuhësia jonë depërtoi më thellë në njohjen e strukturës dhe historisë së shqipes bashkëkohore: disa nga problemet kyçe të saj u trajtuan në analiza të hollësishme monografike me gjuhën letrare e normat e saj si bosht qendror”. E kemi paksa të vështirë për ta kuptuar sesi “përvetësimi gjerësisht i metodologjisë marksiste” mundet “të depërtoje më thellë në njohjen e gjuhësisë”. Ajo që të lë pa mend në këtë frazë është “gjuha letrare e normat e saj” një lapsus calami tipike që na zbulon, se ndërmarrja e ShNjL-së, nuk priti botimin e rregullave drejtshkrimore që të pohohej si e tillë. Fjalori i 1954 si dhe manuali drejtshkrimor i dhanë tashmë gegërishtes letrare një goditje vdekjeprurëse dhe funerali i saj pa ceremoni do të ishte një çështje kohe. Gjuhëtarët e rinj komunistë, që e kishin mësuar metodologjinë marksiste-leniniste në Bashkimin Sovjetik, ndër ta edhe Kostallari, mund të punonin tani e prapa me nge e t’i përkushtoheshin me përshkrime monografike nëndialekteve gegë e toskë, punë e padëmshme kjo, po qe se do të ishin të kujdesshëm e me të njëjtën frymë, Kostallari shton se gjatë fazës së dytë, shumë kujdes iu kushtua mbledhjes sistematike të leksikut dhe frazeologjisë, si dhe mjeteve për “pasurimin e tij”. Ky i fundit ishte specialitet i Kostallarit.

Pjesën tjetër ne tashmë e dimë, dmth, se çfarë ngjau pas botimit të rregullave drejtshkrimore. Mund ta quajmë këtë fazë të tretë, si faza kostallariane, ku ai po ngrihej shkallë-shkallë në statusin, të cilin dikur e gëzonte Marr-i në Bashkimin Sovjetik. Te një artikull që kam shkruar në shqip, Kostallarin e kam quajtur marrist dhe, madje, e përshkrova si Marr të Shqipërisë. Por Kostallari ka shkruar një artikull të gjatë, në të cilin përshëndet dënimin e Marrit prej Stalinit. Mos vallë i kisha rënë në qafë kot kolegut tim të nderuar?

ARSHI PIPA
 
 

44 Komente

Ka goxha informacion ky shkrim, megjith tendecen e autorit per te ekzagjeruar politizimin e nje procesi shkencor. Ne fakt prita me kot qe ne fund te gjeja ndonje thirrje a rekomandim (situata aktuale e revanshit geg). Duket qe Pipa eshte burre i mencur dhe nuk futet kollaj ne aventura axhamijsh.

Tani per shaka: Duke kerkuar ne wikipedia per Nicholas Marr-in qe permend Pipa ne shkrim, lexova dhe kete: "he proclaimed that all the languages of the world descend from a single language which had consisted of four "diffused exclamations": sal, ber, yon, rosh".

Kaq primordiale te jene keto dy te parat?!

Nuk di ku shihet tendenca e autorit per te ekzagjeruar politizimin e nje "procesi shkencor" (me duket thjesht nje deduksion i sforcuar mqs autori eshte anti-komunist).

Sa per "procesin shkencor", mua do me mjaftonin oponenca e Xhuvanit dhe Cabejt per t'i quajtur gjerat me emrin e tyre te vertete.

sal, ber, yon, rosh". 

 

AAAAHAHAHAHAHA!!!smiley

Sal Ber-i jone te rrosh!! smiley

E paskena pas kysmet qe n'sabah t'civillizimit kyt dreq neve? smiley

 

artikull shume i mire, falemnderit village-bey. duam me shume histori e me pak kacafytje bashkekohore.

ne fakt ndjesine historike pipa e percillte shume mire. ne historine e gjuhes dhe te letersise shqipe nderhyrje politike jane episode te rendesishme - perjekjet e sotme mund te quhen fare mire te tilla - por s'duhet harruar natyra e tyre episodike perkarshi gjuhes si fenomen i gjere.

admini me siguri s'do te hiqet vemendja nga tema. ne pergjithesi duhet me pas kujdes te temat qe terheqin adminet, se s'mund te behet shume gallate - madje ne varesi te llojit te adminit, mund te kete edhe pasoja te tjera smiley

ps: a ka mundesi te dime ku eshte botuar se pari ky shkrim, dmth, perpara se te dilte tek faqja voal?

E vertete Trop. Per artikuj te tilla ka pasur mungesa. Konteksti historik ndetkohe mund te kete ngjyrimet e veta, por sidoqofte ajo qe na ndihmojne artikuj te tille eshte qe ta kuptojme se ku eshte gabuar dhe si te mos i riperserisim ato gabime. Tani, per keq a per mire, ne gjuhen letrare te mbeshtetur ne toskerisht u investua mund e dije per 50 vjet. Le te investojme tani edhe tek gegerishtja po pa e hedhur foshnjen me gjithe ujin e ndotur thone gjermanet. Dhe nese teoria e zhvillimit paralel te dialekteve hedhur nga Cabej u refuzua atehere per aresye ideologjike, per cfare aresye mund ta refuzojme tani per here te dyte?!

PF, kjo qe thua ti mik, eshte atitude. Dhe eshte shpesh, por shpesh ama, nje process qe kerkon kohe. I ke parasysh domatet e serres qe beheshin shpejt e ne menyre te sforcuar... Plus e ke parasysh qe rrushi i vone, ato "gishtzonjat e Bregut" eshte per se mbari pikerisht se kerkon kohe me shume. Etj etj... ta thashe kete se jam i sigurte qe c'the me lart, eshte jo vetem rezultat i leximeve (mos na lente Zoti pa libra), por nje pjekje e ardhur ne menyre te pavetishme.

Ke thene shume gjera aty. Shume.

Respekte! Really.

perjekjet e sotme mund te quhen fare mire te tilla

 

Cilat jane keto perpjekjet e sotme qe mund te quhen nderhyrje politike ne gjuhe dhe letersi, sidomos kur trevat shqiptare nuk prodhojne ndonje politike ideologjike si mbas mendimit tim?

smiley i pakapshem, ne mungese te besimit se do te kuptohemi, po te le pa rezerva te drejten te mendosh se eshte komenti im ai qe eshte politikisht i motivuar.

Nuk mendoj qe komenti jot eshte politikisht i motivuar, dhe une thjesht po ve ne pikepyetje deklarimin tend. Kaq.  Ti provo njehere te pergjigjesh, e pastaj jep vendimin se ne do kuptohemi apo jo.  Mos paragjyko kaq shpejt.

Ne parathenien e librit te pare ne "Trilogia Albanica" qe eshte padyshim studimi me i mire i folkorit shqiptar "Albanian Folk Verse", Pipa si per kerkuar faljse per mangesite qe mund te paraqesi puna e tij citon Pjeter Bogdanin i cili ne librin e tij "Cuneus Prophetarum" citon Ovidin:

"Si qua videbuntur casu non dicta Latine,

In qua scribebam, barbara terra fuit" 

Nqs shprehjet nuk jane Latinishte e mire,

ishte prej nga nje toke barbaresh nga prej shkroi ai...


Nje minute: ky titulli me kompllote-ra e grupe-ra armiqsore kunder Cabejt e kunder gegnishtes, i vete arshi pipes eshte? se une e mendova kshu si nga keta titujt radhiko qe vene rendom gazetaret tane me qejf te tyre...

 Arshiu DV

hm, mua ky autor nuk me ka bindur kurre. dhe as si poet jo, meqe ra fjala. dhe kjo ngjet edhe ne shkrimin e hedhur ketu. vertet nuk kuptoj thelbin e shkrimit, PF. Shuteriqi paraqitet me nje linje mendimi qe nuk mund te hidhet poshte ne menyre fundore (duke menduar qe vitet me te afert duhet te jene me me peshe ne marrjen e nje vendimi, pra te themi 1850-a me me peshe se 1750-a); Cabej thote sipas tekstit ketu qe he per he shqipe standarte nuk duhet te kete, qe per mua eshte nje dicka e pagelltitshme. Por sidoqofte, xhanem, edhe standartes ia kane bere bene me c'shihet; jam kureshtar me c'krijese do dilet. Dhe kur mendoj qe ne tallnim trapin dikur me fjalet e sajuara "dyrrotak" e "topkembe" (per futbollin)... smiley

 

Sot per sot gegerishtja letrare eshte praktikisht e vdekur. Kur deklaron kete jashte kufijve te Shqiperise Arshi Pipa e ka kryer detyrimin e tij historik per gjuhen dhe kulturen shqiptare duke denoncuar ne vitin 1989 masakren e panjohur komuniste larja e hesapeve me gjuhen dialektet gege e toske adaptimin e modelit stalinist duke prodhuar nje gjuhe te tipit politiko-ushtarak. Njesimi i shqipes ne nje standard gjuhesor ose sic njihet ne Shqipen e Njesuar Letrare ShNjL eshte historia e nje utopie te deshtuar tipike diktatoriale komuniste. E para gje me te cilen na prezanton Arshi Pipa ne librin e tij Politika e gjuhes ne Shqiperine staliniste.

Nje monografi qe ka zene vend ne biblioteken evropiane botuar me lsquo89 nga Columbia University Press Nju Jork. Ne shqip ky botim vjen pas 20 vjetesh duke na njohur me pjesen me te erret te historise sone gjuhesore nen diktature. Jane botimet Princi nje perkujdesje e shkrimtarit Myftar Gjana qe monografia te prezantohej pa fryme akademike ne panairin e librit. Mu per kete u cmua se Arshi Pipa ishte nje ze i fshehur per ata akademike qe nuk flisnin dot nen terror. Libri eshte perkthyer nga anglishtja prej Primo Shllakut ne dy versione gege e standarde.

(Nga gazeta Standard )

Kjo gjuhe kaq militare, kaq barbare, me kaq urrejtje eshte e frikshme. Kam pershtypjen se kjo kategori , me gjithe kete helm e hidhesi qe ka brenda, nje dite mund te shpertheje vetiu si kamikaz.

Une ndoqa mbreme nje emision ku ishin te ftuar gjuhetare nga ketej e andej kufirit. Qe nga E.Lafe qe konsiderohet si nje nga kundershtaret e rrepte te ndryshimit te standartit e deri tek K.Topalli i djathte por i ekuilibruar. Te gjithe te matur dhe te vetedijshem per dy gjera: mirembajtjen e standartit dhe permiresimin e  tij .Aty kishte kosovare qe kishin marre pjese ne Kongresin e 72 dhe pohuan se standarti u miratua me vullnetin  e te gjithe paleve perfaqsuese.

Argumenti baze ishte se toskerishtia paraqitej me e unifikuar dhe me ate dialekt ishte shkruar pjesa me e madhe e letersise te deri atehershme. Kontributi gegeve katolike ne Rilindjen Kombetare eshte krejt minor. Gegnishtja funksiononte ne dy variante.Keto ishin arsyet dhe jo kto dokrat mbi larjen e hesapeve me geget dhe letersine katolike.Gjepura.Dhe duhet kujtuar qe Kosova ishte jashte diktatit te E.Hoxhes.

Statistikave   qe citon A.Pipa u duhet shtuar dhe kjo e dhene: ne vitin 1937 nga 450 persona me shkolle te larte 45 ishin nga veriu. Nga 1770 me arsim te mesem, 49 ishin nga veriu. 

Statistikave   qe citon A.Pipa u duhet shtuar dhe kjo e dhene: ne vitin 1937 nga 450 persona me shkolle te larte 45 ishin nga veriu. Nga 1770 me arsim te mesem, 49 ishin nga veriu.

Sa ngushte ju rrin xhaketa e veriut ?

U hoq nje artikull i Lavdoshit, ku plehrat ne Kroaci ishin nga veriu, sepse nuk ka fry era e jugut.

Lavdosh, Lavdosh !

Ti thu se ne 1937, 49 ishin me shkole te mesme ?

Po gjimnazin i Shkodres sa nxenes e mbaronin ne vit, po shkolla e jezuiteve, ku ka studiuar Konica, A.Pipa , M Pipa, Q.Stafa, V.Stafa e shume te tjere.

Nuk jeni as te shendetshem qe ju rrin ngusht veriu, kushedi pse.

 lumidrin, keto shifra nuk i shpika une. Keto jane fakte dhe nuk i ndryshojme dot. Qe veriu eshte ne veri, edhe kete se ndryshojme dot. Dhe nuk eshte pune xhakete e pantallonash kjo. 

Ore , ja te pyes une ty : perse nuk  e kultivon te shkruarin gegnisht ketu ne ppu ti? Kush po te pengon? 

 Qeka i lezetshem ky qe te cilsoka abuzues ( cfare termi smiley ) Ne mengjes thote ke 1 , pas dy oreve thote ke 2 pas nje dite thote ke 4 (kater) komente , kur nuk ke komentuar asnjehere gjate dites smiley

I nderum Spiritus .

Desha te them se te lexosh Pipen sepse ashtu e kupton dhe interpeton nuk ka asgje te pavertete. Kushdo mund te beje te njejten gje .Dhe per kete them se thuhet sipas pelqimit , mirserdhe ose ...

Problemi qendror mendoj se eshte SPEKULIMI me faktin !

Sot ne kushte te lirise se informaciionit gjeja e Pare dhe e Vetme duhet nje Botim i Plote i Kongresit . Duhet me patjeter te shoqerohen edhe me procesverbalet e debateve dhe argumenteve ne rrethe te ngushta te profesoreve . Sepse ketu behet thjessht njenjeaneshmeri infoje peranetare te PPU qenukkane asnje info zyrtare se mbi c'baza eshte realizuarKONGRESI! Pasi te njohin keto , ketyre birbove gjarperues tip Villaxhesh mundet tu thuhet falemnderit per prurjen ose shko ore hanbdikap informacionesh politike ....

Nje pjese nga ne , bashkekohess e ndjekes te rregullt te materialeve te botuara te FRESKETA e pa Prapavija pas 50 Vjeteve smiley si Pipa , asnjehere nuk na kishte vajtur ne mendje si "dominim politik i Jugut ( toskeve ) ndaj Veriut ( gegeve) " sepse ne asnje rresht nuk dilte kjo dominance . Perkundrazi , pjesmarrja e studiseve dhe linguisteve nga treva te Gegeve smiley ( Kosova gege ???? ,vur re diinakerine politike si spekulim i Paster Mashtruesish POLITIK dhe jo vetem ne kete rast ) ishte nje lloj afeksioni ndoshta me entuziast  se sa prezenca e taneve si Kostallari etj .

Dhe kjo mund te jete piknisja e analizave dhe domethenieve tip PIPA . Per mua ai eshte nje interpetues,  ne kaq sa pasqyrohet ne kete prurje deri diku me"doreza" por spekulator . Ai ben si Kazhimiezh Mihajli smiley i shkeput gjerat ( paragrafet ) nga teresia , baza  e Linja e VERTETE e tyre  dhe i interpeton ato te lidhura e ne linjen qe i duket atij e arsyeshme dhe patjeter e me themel te Indoktrinuar Politikisht per te mos shtuar pastaj nje hakmarres me kompleks inferioriteti .. Eshte karakteristika NR 1 e manipulatoreve te kohes se sotme per cdo fakt HISTORIK  .

Po si zakonjisht ketuka ca pako kohe si nja 9 muaj ,  eshte mbjell fryma dhe po vazhdon , nuke di pse???? ( me vjen shumekeq per PPU ) te tirret per hir te tjerrjes se kush thote llafe te bukura  smiley paditur asnje FAKT te Situates e Zhvillimeve REALE !

 

spiritus.

Te thashe se te rrin ngusht, ngase e ke shkruajtur shkel e shko.

Ato shifra , mbase jane per  diplome mature ( pjekuris) e jo se mesmes, si te shkrova me lart, mjafton te kishte kaluar neper mend, gjimnazi me seminarin e shkodres.

Ka mundesi se  gjithe faji eshte i Standartit !

 Shkrimi i A.Pipes eshte nder me te miret, per nga ekuilibri i mendimeve te shprehura, por as ketu, qysh me titullin(ne se eshtei veti) nuk i ka shpetuar  asaj qe ai ka shfaqur gjith`heret. Mllefit !

   Por ai nuk i din  te gjitha sa sa ka thene  e bere Çabeu, kur u vune krye te Institutit.Nuk jeton te lexonte librin, me  punimet e Çabeut. 

 Ore neve kemi pasuri  gjuhesore te paimagjinushme  qe nga Veriu e gjer ne Jug.Me vjen, jo mire, kur tentohet te ngreme njerin dialekt perkunder tjetrit.Me ka rene ne sy dhe nje gje tjeter.

Ne Prishtine, e folura eshte tipike si dialekti jugor.Ne vise me larg saj ka ndryshime. Duket dhe nga  medjet kosovare. Mund te ma thote kush, cili eshte spjegimi? Universiteti...? Kuadrot ? Apo ka te tjera arresye?

Nqs më lejoni ; 2të parat po e po por kryesorja dëshira pë bashkim apo  njësim kombëtar

Me vjen jo mire, kur tentohet te ngreme njerin dialekt perkunder tjetrit.

Po ne kshu dime, grave. Me punu me shenja te kunderta. Gelldap nji thjeshtim edhe mrapc te viti 0. Ky eshte thelbi i historise sone. Vetethjeshtimi.

Nuk di ne ca klase mesohet koncepti dhe funksioni i vleres absolute. Ne jemi para asaj klase. Kupton? ne jemi te  -5 + 5 = 0. Popujt e rritur, qe e kane kaluar arthmetiken, e bejne abs(-5) + abs(5) = 10. Dhjete me zero me i llaf.

nuk i ka shpetuar  asaj qe ai ka shfaqur gjith`heret. Mllefit !

 

Eshte bere boze kjo puna e mllefit ketu.  Cdo here kur dicka shkruan dicka qe s'iu pelqen, i fusni nje thjeshtim sic thot emigranti (he mo se ka mllef ai!) dhe dilni matane.  Ca lloj argumenti qeka ky kshu?  Eshte shume e lehte t'a rrezosh kete argument duke thene po te njejten gje (he se dhe ti ke mllef per ate e kete arsye!).  Une s'shoh asnje lloj mllefi tek shkrimi i Pipes.  Ai ben nje kronologji mjaft te mire te etapave te arritjes te krijimit te GjNjL-se.  Biles ai jep dhe ne detaj argumentat e mbeshtetesve te GjNjL bazuar ne toskerisht, si Shuteriqi.  Sigurisht ai ka opinionin e tij mbi kete proces, qe e mbeshtet me opinionet e gjuhetareve te tjere kompetente si Xhuvani dhe Cabej.  Une s'shoh asnje lloj mllefi apo hakmarrje apo deshire per revansh. 

 

Ne Prishtine, e folura eshte tipike si dialekti jugor.

S'e di ka e gjete kete.   Njoh plote prishtinalij dhe nuk do thoja qe ndonje prej tyre flet me dialekt jugor.  Kosova e tere flet me nje gegnishte verilindore (perjashto ca pjese ne perendim matane Pejes), e sigurisht qe brenda caj ka nendialekte rajonale.  Dialekti i prishtinalijve normalisht eshte goxha i zbutur dhe ka plot elemente te gjuhes letrare, por gjithesesi s'mund te quhet dialekt jugor.

 Po te beshe gjithenje... "frymen e shpirtit te kundert" doemos qe aty do mbetesh.Une kam qene dhjetera here ne Prishtine,  Ju, sa marr vesh,  pa vajtur asnjehere dhe arritet ne konkluzion sepse ke takuar ca prishtinallinj... ke ara e Tares. Te pakten shif me kureshtje lajmet e TV-ve kosovare !Mbase  jane larguar andej sepaku,  komunistet.Ose paske harruar  dialektin, qe thua, se je andej.

   Po ku del  "Komploti "qe hodhi per toke Çabeun, ne kontekstin e vet shkrimit te Pipes?Asgjekundi.Nje kapele shume e madhe(..per filma policore), persiper  e brenda nje koke.... sa nje gorice...Nuk ka mllef thua? 

Sa per revansh lere,  se e kane treguar me prova,  qe edhe  mund ta bejne tepaberen...

    Komploti, komplotistet,  titistet e komunistet, e nacionalistet,  mbetur ne buzet e shumeve te semure, jane bere boze e shkuar bozes.Sa kur i degjojme... na hapet barku 

grave, meqe jemi ne atmosfere alienesh ne peshk, me perbetime (dhe jo "komplote", sidomos kur po flet per shqipen standarte, mer t'u shqiperoft kaptina! t'i thush) nderplanetare, ja si thoshte agjenti Mulder:

http://www.popartuk.com/g/l/lgfp2189+i-want-to-believe-x-files-poster.jpg

Ja e njejta gje.  Tani ndrrove termin e kalove nga mllefi te fryma e shpirtit te kundert.  Nejse, vesi jot ky... dhe i disa te tjereve me te cilet nuk te ben nder te jesh ne nje grup.

 Pse ke qene ne Prishtine dhjetra here nuk e ben argumentit tend te sakte.  Lajmet ne TV kosovare i kam pare, dhe ato nuk jane mates i cfare dialekti flet popullsia ne pergjithesi.  Ne media normalisht, dhe sidomos ne edicione lajmesh perdoret gjuha letrare.

Mbase fjala komplot eshte paksa e rende, dhe mbase e ka perdorur gabimisht ne titull.  Gjithesesi ideja  e tij eshte qe opinionet profesioniste te njerezve si Cabej dhe Xhuvani (kunder krijimit te nje GjNjL-je), nuk u moren parasysh fare dhe njerez si Kostallari dhe Shuteriqi (sigurisht me fuqine politike te Partise) arriten qe pikepamjet e tyre ti zyrtarizojne.  Ca ka per mllef ketu?  Te flasesh per mllefe kur behet fjale per tema te komplikuara shkencore te cilat argumentohen imtesisht, eshte banalitet i pandershem.

Ku jane keto prova per "keta" qe e kane treguar qe bejne te paberen?

 Jo more jo e ke krejt gabim kur thua qe lajmet dhe  sa thuhen ne TV-te nuk jane mates i dialekti.Se une di ku te marr, te veçoj ate qe me duhet ta pergjithesoj.Ndiq me vemendje sa flasin njerezit para kamerave.Une degjoj dhe Hashim Thaçin, por ai ma flet shqipen  ne theksin serbisht.Si ai dhe plot e plot te tjere, te cileve kordat zanore  "te perpunuarau  prej cirilikeve", u deformojne  "tringellimen" gjithe muzikalitet  te shqipes.Ky problem i gjuhes se njehesuar  me ka terhequr, pasi une e kam pare me syte e mendjes  nje bashkim, i cili sado qe te zgjeta, do te vije dita te realizohet.

 Kam fole dhe me Qosen per kete problem gjuhesor jo te vogel, kur  ai, me shpenzimet e veta,  prezantoi ne Prishtine  nje prej Romaneve te mia. Ai njohes i madh shqipes, ka po kete mendim qe une e thashe me larte.Tani ne vend qe te mesoshe  dhe te kuptoshe thelbin e shqetesimit,  kundervihe pa asnje argument.Se nuk mu duk argument  e thena e Juaj..."njoh plot kosoaver"! Dhe diçka."Frymen e shpirtit te kundert",  Ju e merrni per ofeze ? Gabon shume.Por kjo vjen nga qe Ju nuk keni kenduar mire Biblen. Ju ate beni ne plot raste, por nuk e kuptoni, qe sakte ate beni.Dhe jo se jeni ne te keqen e veprimeve.Por jeni sakte ne fushen "e minuar" te krijimit, po prej Jush te shume keqkuptimeve nga ata qe ju kendojne apo lexojne.Kjo eshte e tera.

  Mos me pyet kot,  dreqi ta haje, "ku eshte mllefi...aty?. E nis, nje qe e di se do ta kendojne shume vete dhe qe e presin ta degjoje ate qe ai don te shprehet, pasi tema qe veçon,  problemi  qe trajton shkrimi eshte krejt  tekniko-shkencor dhe Ai, pa e menduar mire pasojen, e djallos qe ne te paren fjale  me .".KOMPLOT"....Çabeu,  kurre nuk do te guxonet ta bente, Kostallari kurre, Shuteriqi asnjehere, Stefanaqi jo qe jo, Mahir Domi absolutisht jo, pse  Pipa e perdori  ? Se nuk i ka sheptuar kurre mllefit.Dhe ketu une insistova.Nuk e bera per mllef se nuk kam kurrefare mllefi me te.E pritem si perendi dhe na habiti me ato qe na leshovi qysh ne Rinas, por ta leme me kaqe.Une e njoha Pipen.Ju nuk besoj ta keni takuar ndonjehere. Ndaj nuk ben keq,  t`i kolaudoshe... "qitjet".Une te rrepsektoj se te  mendoj njeri me goxha intelekt.Ruaje... e jo per mua ! Tung

Erdha i vone i nerumi Grava ...me deshire per te te bere nje dallim smiley 

 1 - Shpirt kunder ose nerv i kundert ...dicka normale tek njerzit . Ne se nuk e ke kete je nje vrime ne fyellin e melodive te njohura pas 50 vjeteve ..se diktatura zotrie

2 - Nerv qeni ( hyn tek nervi kundert po eshte allogjik ) . Ja shembulli . Qeni leh njesoj edhe sikur ti ta kesh ftuar Arshiun si mik qe po te bije nje dhurate teper te cmuar . Por qeni leh edhe kunder teje qe po shoqeron  Arshiun se eshte kriminel .

Ky ketu me te kapme ka kohe qe luan rrolin e nervit te qenit ....

Nervat e qeneve i perkasin haleve gerxho komuniste te Kucit.

ti qofsh si ja deshifron ca ka dash te thote!

 grava paska shkru roman?

Nuk ta them per fyerje, po nuk e kuptoj si mund te shkruash nje roman kur nuk shkrun mire shqipen. 

Ben gabimet qe bejne zakonisht jugoret, te cilet i fusin ë-t vend e pa vend.

Shkruan: mesoshe, kuptoshe, pake, kolaudoshe, leshovi etj etj

Nje shkrimtar nuk i ben keto gabime grava, sidmos kur e mbron me kaq zell gjuhen letrare

 .........

Ndiq me vemendje sa flasin njerezit para kamerave.

Po i kam ndjekur, dhe po te them qe as ky akt nuk eshte mates i dialektit popullor por vec nje shtirje pozuese per media qe duket qartazi qe eshte ndrydhje per shume kosovare sepse formimi i tyre dialektor i ben ata te duken te ndrydhur kur mundohen te flasin letraren toskerishte.

 

Tani ne vend qe te mesoshe  dhe te kuptoshe thelbin e shqetesimit,  kundervihe pa asnje argument.Se nuk mu duk argument  e thena e Juaj..."njoh plot kosoaver"!

Lexoji prap postimet e mia s'e argumentet aty i ke. 

 

Por kjo vjen nga qe Ju nuk keni kenduar mire Biblen.

Kjo s'ka asnje lidhje me ndonje gje qe bisedojme.  Ti thuash tjetrit qe ti kundershton se ke frymen e shpirtit te kundert eshte nje falsitet logjik.

 

Mos me pyet kot,  dreqi ta haje, "ku eshte mllefi...aty?. E nis, nje qe e di se do ta kendojne shume vete dhe qe e presin ta degjoje ate qe ai don te shprehet, pasi tema qe veçon,  problemi  qe trajton shkrimi eshte krejt  tekniko-shkencor dhe Ai, pa e menduar mire pasojen, e djallos qe ne te paren fjale  me .".KOMPLOT"....Çabeu,  kurre nuk do te guxonet ta bente, Kostallari kurre, Shuteriqi asnjehere, Stefanaqi jo qe jo, Mahir Domi absolutisht jo, pse  Pipa e perdori  ? Se nuk i ka sheptuar kurre mllefit.Dhe ketu une insistova.Nuk e bera per mllef se nuk kam kurrefare mllefi me te.E pritem si perendi dhe na habiti me ato qe na leshovi qysh ne Rinas, por ta leme me kaqe.Une e njoha Pipen.Ju nuk besoj ta keni takuar ndonjehere. Ndaj nuk ben keq,  t`i kolaudoshe... "qitjet".Une te rrepsektoj se te  mendoj njeri me goxha intelekt.Ruaje... e jo per mua ! Tung

Nuk djalloset gjithe shkrimi prej nje fjale jo, dhe nuk thuhet qe tjetri paska mllef meqe ti pretendon se e paske takuar njehere.

Nje burre i quajtur Christopher Hitchens ka thene njehere qe "Cka pohoet pa prova, mund te rrezohet pa prova"...

 

 

 

 ................."dhe nuk thuhet qe tjetri paska mllef meqe ti pretendon se e paske takuar njehere..."

Me paske kuptuar mire! Por pake rendesi ka kjo per mua, pasi eshte puna e jote.Jo more  e ke gabim.Pa e takuar fare,  me ate titull gjithkush zere se e ka takuar plot here.E din peshen,  rendesine e  titullit, ne nje te shkruar te zakonshme?Pa le me kur behet fjale per analize shjkencore apo pergjithesim a deduksione, te nje  kopetenti te fushes.Une nuk kam objektiv ta rendoj, veç sa thashe.I vjen nga mllefi.Dhe kujtoj se e kam justifikuar, pa e renduar. Kurse Ju, gjat perpjekjes, per ta  justifikuar mendoni se jepni argumenta...por  asnje prej tyre nuk  mu duken argumenta.   

Gjuha e popullit kambajtur gjalle traditat, zakonet e Aztekeve, majave, arrixhinjve, e ku di sa gjuhe te  folura qe gjene jane "te gjalla" duke ruajtur dialektin e gjuhes se folur, si gjuhe e nje populli edhe sot e gjithe diten, ani pse nuk jane te shkruara. Po kjo shqipja jone kur u shkrua, nuk ma bie dot ne hater!

Edhe falsitet edhe logjik ? Mba logjika nga keto ujera, thua?  

Te fundit: Ai burri.... e ka thene bukur mire, por pa kendoje dhe ca me mire se e ka thene per Ju... Ashtu mu duk mua. Kolaudimi nuk eshte  humbje.......

Pa e takuar fare,  me ate titull gjithkush zere se e ka takuar plot here.

Me nje fjale te vetme ti i'u hiqke vizen njerzve? Eshte sikur te thuash (pa thene gje Pipa), "Shife sa mllef qe ka me ato syzet qe mban dhe menyren si i kreh floket!"...

 

I vjen nga mllefi

 

Qe ti nuk e provuar sic te permenda me siper.  Le per nje moment per hir te debatit, t'a zeme se ti provove qe ai ka mllef per kete gje.  Cfare do te thote kjo? A e ben kjo te pavfletshem qendrimin e tij apriori? Jo, sepse edhe po te ishte ashtu sic thua ti ai e argumenton qendrimin e tij goxha mire pavaresisht nga mllefi ose prej tij.  Pastaj mllefi nuk eshte ndonje ndjenje jashtokesore dhe ne cdo qendrim qe mban dikush nuk 100% objektiv, dhe sigurisht qe ka njefare subjektiviteti emocional kudo.  Problemi ama qendron s'e a mundesh ta artikulosh dhe argumentosh llogjikisht qendrimin tend.

Edhe falsitet edhe logjik ? Mba logjika nga keto ujera, thua?  

http://en.wikipedia.org/wiki/Logical_fallacy

  Qe eshte nejrezor mllefi ke te gjithe te drejtenme vehte kur sapo e pohon.Por a nuk eshte edhe urrejtja ndjesi njerezore? Po ! Megjithkete,  duke ju nenshtruar botkuptimit Vertikal, kurre nuk u keshillohet njerezve.Perkundrazi.

Ene ate rast une kam parasysh jo nje njeri te zakonshem kur  bej vrejtjen, por Pipen.Dhe ai nuk po merret me nje shkrim dosido, por me nje teme shume te qenesishme.Ne ate teme ai  do ti ishte dashur ta ruante ekuilibrin qe askush te mos i bente qofte edhe nje vrejtje te vogel. E ajo  qe une citoj,  te bindesh se nuk eshte e vogel.

  Ju mendoni se une  kam akumulim ndaj tij? Gabon.Por ashtu sikurse e pritem neve, si ishim pergatitur shpirterisht, qe ta degjonim dhe ta sajdisnim(kete ane e beme si jo me mire), me nje grup njerezish te penave,  me Uran Kalakulen, qe kishte qene shoku me i ngushte i tij, ne jete e ne burg,  dhe miq te tij, na zhgenjeu ore! Flsite romba per tomba.. E kam thene dhe nje here : Qe ne Rinas  na pohoi:..." Keto shtyllat e elektrikut duhen mbushur me komuniste te varur..."..!

Mire mbase e kishte,  por do te na mjaftonin shtyllat thua....?

Ka dhe me, por  ta leme me kaqe.

 

Ore shtyllat duhet te ishin mbushur me vertete por tjeter pune ajo.

Here e fundit qe po e them:  Te paturit mllef (e paprovuar gjithesesi) nga ana e Pipes nuk e hedh poshte shkrimin e tij.

 Jeni dhe Ju ...per shtyllat plot? Pse behesh komplet i marre.Po e di sa nga edhe te soit tend  do ishin maje shtyllave? Kaqe eshte Shqiperia.Jemi te lidhur te gjithe pas fijeve...edhe  te frakozoneve.(e di kete fjale ?)

 Kush more e hodhi poshte shkrimin per titullin? E marr vesh.... ajo, fryma........

Asnje nga soji im do ishte maje shtyllave.  Soji im ka qene i persekutuar ne maksimum nga te gjitha anet.  Keto teorite per Shqiperine qe kaqe eshte (Shqiperia fillon ne Nish e mbaron ne Preveze) s'vlejne aspak.  Dihet kush jane funderrinat qe kryen krimin masiv 50 vjecar, qe duheshin varur shtyllave e dihet kush jane viktimat.

Shiko menyra se si ti shprehesh per gjoja mllefin e Pipes, te le te kuptosh qe mundohesh t'a nenvleresosh shkrimin duke perseritur lart e poshte qe e ka shkruar nga mllefi dhe si shkrim i tille nuk eshte si sakte apo adekuat.

Mendoj që padyshim njëhsimi i gjuhës së shkruar shqipe  është një nga arritjet më të mëdha të shkenctarêve të gjuhës dhe specialistëve të tjerë të saj në rrafshin kombëtar .Nuk përbën asnjë rëndësi se tek cili dialek u mbështetën më shumë  E rëndësishme është  që e krijuan edhe sikur në një nëndialek të dialekteve  të  mëdha të ishin mbështetur (çdo të thonit ju të politizuarit sikur të ishte zgjedhur nëndialekti i Belshit apo i Pezës) Të gjitha hamendjet e tjera  janë keqdashëse dhe përçarëse ,lerini gjuhtarët ta zhvillojnë më tej atë, gjuhën e njësuar . Shkaqet pse u zgjodh ky variant dhe jo ai që mendon Pipa leriani historianëve të gjuhës shqipe dhe mos gjykoni me mllefeve krahinore , dialektore mbushur me politika anti të pavend .pa dyshim se pa mbështetjen e pushtetit politik asnjë gjuhë e njehsuar nuk mund të vendoset .Ai pushtet i keq apo i yrryer bëri një gjë të vlefshme për gjuhën dhe kombin dhe s'ka asnjë vlerë po them as më të voglën vlerë  të sulmosh gjuhën e njëhsuar për arsye koti . Të gjithë përkrahsit e ndryshimit të kësaj mbi baza dialektore ose janë naivë (falet) ose janë në mllef(pak e falshme ) ose janë përçarës të shqipes dhe shqiptarëve (e pafalshme ).Të tre ja kategorive unë i them cilën  nënfolme të gegnishtes do të zgjedhin Elbasançen , Shkodrançen , Tiransen (që sot është më e fuqishme se të tjerat) të deçanit apo Rugovës , Pejançen apo polisarçen (se vjen dhe nga fjala polis= qytet/ërim)  Edhe sikur të zgjidhni një nga këto ku do shkojë gjuha e njësuar tashmë e fuqizuar që të  qëndrojë dhe pa mbështetje apo do më thoni mirë do jetë se do të kemi dy gjuhë pasuri kulturore janë . Ja ku dolëm tek përçarja dhe krijimi i dasive që breza të tërë shqiptarësh janë munduar ti zbusin e njësojnë .Mos harroni asnjë herë se krijimi i gjuhës së njesuar ( si shkrim fillimisht se askush s'na ndalon të flasim të folmen që parapëlqejmë ) është arrijtje e madhe e populit shqiptar dhe pikësëpari një arritje politike kombëtare.Kjo vlen për të gjithë kombet pavarsisht se kujt diktatori apo mbreti i ka qëllur rradha ta mbështesë atë .

!

 

Të gjithë përkrahsit e ndryshimit të kësaj mbi baza dialektore ose janë naivë (falet) ose janë në mllef(pak e falshme ) ose janë përçarës të shqipes dhe shqiptarëve (e pafalshme ).

 

Po te lexosh me siper nuk ka ndonje koment ku kerkohet ndryshimi i standartit me baze dialektore.

Une nuk e kuptoj se si italianet kane zgjedhur toskanishten per te njehsuar gjuhen e tyre. C'rendesi ka se si shkruante Dante. Ai ka qene shume i shemtuar.

shembulli gjerman asht kafshat ma e pakaperdishme se mjerimi, naim. e ka kap ai shkrimi tjeter. po kshu m'tel t'holl sa te kput shpyrtin.

e pashe, e pashe. Biles po mendoja pse nuk e bejme si jugoret e sllavise. ata nga nje gjuhe arriten ti benin te pakten kater: kroate, serbe, boshnjake e malazeze. I fusim dhe nja 20 principata shqiptare dhe rrisim probabilitetin per te pasur secili nje fotografi me Obamen ne Kombet e bashkuara.

Për të komentuar tek Peshku pa ujë, ju duhet të identifikoheni ose të regjistroheni (regjistrimi është falas).