Deklarata personale e të ardhurave, si plotësohet dhe sanksionet në rast mosplotësimi

Duke nisur nga 30 prilli 2011, qytetarët do të deklarojnë të ardhurat dhe shpenzimet e tyre. Vendimi ka hyrë në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe parashikon deklarimin e të ardhurave dhe shpenzimeve që ata kanë kryer gjatë 2011-ës. Ata që duhet të plotësojnë deklaratën, sipas ligjit, janë të gjithë individët që marrin një pagë apo të vetëpunësuarit në territorin e Republikës së Shqipërisë. Përjashtohen vetëm ata individë, që nuk fitojnë më shumë se 200 mijë lekë në vit, të vetëpunësuarit që qarkullojnë deri në 2 milionë lekë në vit dhe pensionistët, apo ata që kanë vetëm një pagë dhe për të cilat punëdhënësi i ka paguar taksat në burim, apo të ardhura nga vetëpunësimi, për të cilat i kanë paguar taksat. Deklaratën mund ta plotësojnë edhe ata persona që duan të përfitojnë nga skema e shpenzimeve të zbritshme, por nuk kanë detyrim ligjor. "Çdo deklaratë vjetore e të ardhurave plotësohet me numrin e identifikimit personal në letërnjoftimin e individit, i cili shërben si kodi fiskal i individit", theksohet në ligj. Në këtë drejtim, ndryshimi i bërë në ligjin për tatimin mbi të ardhurat parashikon shtimin e 10 pikave pas nenit 13, me të dhënat që duhet të përmbajë deklarata vjetore e të ardhurave. Qytetarët duhet të deklarojnë të ardhurat bruto, shpenzimet e zbritshme të kryera, si dhe tatimet e paguara. Në të dhënat për të ardhurat bruto përfshihen paga apo shpërblimet nga marrëdhëniet e punësimit për individët dhe fitimi nga zhvillimi i veprimtarisë së biznesit të vogël, që rezulton nga Deklarata e të Ardhurave Personale të Biznesit të Vogël për të vetëpunësuarit, si dhe të ardhurat bruto nga dividenti për pjesëmarrje në shoqëri tregtare apo nga veprimtaritë e biznesit, të ardhurat bruto nga qiraja dhe fitimet kapitale nga shitja e pasurisë së paluajtshme, në pronësi të deklaruesit, të ardhurat bruto nga interesa bankare, fitimi kapital neto, i krijuar nga investimet në tituj apo në pasuri të paluajtshme, shuma bruto të fituara nga llotari apo lojëra të tjera të fatit, të ardhurat bruto nga pasuria intelektuale, licencat, të drejtat ekskluzive dhe pasuri të tjera, që përbëhen vetëm nga të drejta dhe që nuk kanë formë fizike, fitimi kapital nga dhurimi, të ardhura bruto të realizuara jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, të ardhura bruto të tjera. "Deklaruesi, në rast se konstaton gabime materiale të bëra nga ai vetë gjatë plotësimit të deklaratës, ka të drejtë që, brenda 3 muajve nga data e dorëzimit të deklaratës, të bëjë korrigjimet e nevojshme. Për të përfituar nga shpenzimet e zbritshme për fëmijët dhe për personat në kujdestari, pjesa e deklaratës, plotësohet vetëm nga kryefamiljari", theksohet në ligj. Mënyra e plotësimit nga kryefamiljari e deklaratës për pjesën e shpenzimeve të zbritshme do të rregullohet me udhëzim të ministrit të Financave.

Tatimi i detyrueshëm për t'u paguar

Qytetarët do të paguajnë tatim mbi diferencën midis totalit të të ardhurave bruto dhe shpenzimeve të zbritshme. Ajo tatohet me 10 përqind. Shumës së këtij tatimi i zbriten tatimet e paguara gjatë periudhës tatimore. "Nëse diferenca është pozitive, deklaruesi, brenda 30 ditëve nga data e paraqitjes së deklaratës vjetore të të ardhurave, bën pagesën e tatimit. Nëse diferenca është negative, administrata tatimore ia kthen deklaruesit shumën e taksave të paguara më tepër ose, me pëlqim të deklaruesit, kjo shumë mund të përllogaritet si pagesë e kryer për vitin tatimor vijues", theksohet në ligj. Deklarata dorëzohet në Drejtorinë Tatimore Rajonale më të afërt me vendbanimin e tatimpaguesit, dorazi, me postë apo në rrugë elektronike. Kreditimi i shumave të përfituara nga skema e shpenzimeve të zbritshme, kryhet brenda datës 31 shtator të vitit që pason periudhën tatimore, për të cilën është hartuar deklarata.

Shpenzimet e zbritshme

Do të njihen si shpenzime të zbrishme, sipas këtij ligji, pjesa e shpenzimeve për kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore, si dhe kontributet vullnetare të pensioneve, shuma e interesit bankar të kredisë së marrë për shkollim, për vete apo për fëmijët dhe personat në kujdestari, shpenzimet për mjekim, për vete apo për fëmijët dhe personat në kujdestari, për pjesën e pambuluar nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor. Ata që kanë të ardhura vjetore prej të paktën 800 000 lekësh nuk përfitojnë nga e drejta e llogaritjes së shpenzimeve të zbritshme. Po kështu edhe personat jorezidentë.

Për çdo të ardhur dhe shpenzim, që jepet në deklaratë tatimpaguesi mban kopje origjinale të dokumentit që provon të ardhurën apo shpenzimin e zbritshëm ose fotokopje të njësuar nga institucioni lëshues i dokumentit. Në rastin kur deklarata dorëzohet elektronikisht, dorazi apo me postë, skanime/fotokopje e këtyre dokumenteve i bashkëlidhen deklaratës vjetore të të ardhurave. Origjinali i tyre, në çdo rast, ruhet në përputhje me legjislacionin fiskal dhe vihet në dispozicion të administratës tatimore, kur kërkohet prej saj. Ministri i Financave, brenda 6 muajve nxjerr udhëzim për zbatimin e këtij ligji.

Kur deklarata nuk plotësohet në kohë

Në rast se deklarata tatimore vjetore e të ardhurave nuk është plotësuar në kohë apo ka gabime, Administrata Tatimore zbaton sanksione administrative, sipas ligjit të procedurave tatimore. Kur tatimpaguesi jep informacion të gabuar apo të rremë e të pakorrigjuar nga ai vetë, brenda afatit të parashikuar nga ky ligj për korrigjimin, zbatohen dispozitat e Kodit të Procedurës Penale dhe të Kodit Penal. Detyrimi i parë për deklarimin e të ardhurave vjetore, lind në vitin 2012. Brenda datës 30 prill dorëzohet deklarimi vjetor i të ardhurave për vitin 2011.

57 Komente

Nëse diferenca është negative, administrata tatimore ia kthen deklaruesit shumën e taksave të paguara më tepër ose, me pëlqim të deklaruesit, kjo shumë mund të përllogaritet si pagesë e kryer për vitin tatimor vijues

Ehe, ashtu sic u rimbursohet sipermarresve TVSh-ja, ashtu do tu kthehen individeve shumat e mbitaksuara.

 

Ata që kanë të ardhura vjetore prej të paktën 800 000 lekësh nuk përfitojnë nga e drejta e llogaritjes së shpenzimeve të zbritshme.

Aha, ja ku qeka muhabeti. Mire qeveria smiley

Mire qytetare, po fshataret cfare do deklarojne?

"fitimi nga zhvillimi i veprimtarisë së biznesit të vogël, që rezulton nga Deklarata e të Ardhurave Personale të Biznesit të Vogël për të vetëpunësuarit"

E kisha ne menyre ironike sepse ne vend qe te thuhet shtetas, thjesht kane perkthyer fjalen "citizen" edhe ka dale qytetare. Te ishin te zgjuar fshataret s'do paguanin taksa me pretendimin qe eshte vetem per qytetaret - pra per ata qe jetojne ne qytet smiley

Sa qumesht shesin nga lopet mo smiley

Mua me pelqen te rregullohen tatimet se mbase behen njerezit pak me realiste.

apo ata që kanë vetëm një pagë dhe për të cilat punëdhënësi i ka paguar taksat në burim, apo të ardhura nga vetëpunësimi, për të cilat i kanë paguar taksat.

Une boj dy pune dhe te te dyja me mbajne sigurimet dhe tatimin ne burim. A duhet me deklaru gjithsesi une edhe c'eshte mo e rendesishmja, a duhet me pagu prap???

Une boj dy pune dhe te te dyja me mbajne sigurimet dhe tatimin ne burim. A duhet me deklaru gjithsesi une edhe c'eshte mo e rendesishmja, a duhet me pagu prap???

Artikulli e sqaron shume qarte:

Ata që duhet të plotësojnë deklaratën, sipas ligjit, janë të gjithë individët që marrin një pagë apo të vetëpunësuarit në territorin e Republikës së Shqipërisë.

Pra, do ta besh deklarimin gjithsesi. Ashtu si edhe ne Itali ku te gjithe te punesuarve iu mbahen qe ne burim taksat, por prape jane te detyruar qe ta plotesojne dhe dorezojne te famshmin Modul 730.

 

Me vjen mire qe me se fundi edhe ne Shqiperi po shkohet drejt deklarimit te te ardhurave dhe shpenzimeve. Aktualisht eshte nje rrumpalle e madhe. Kam vetem nje frike qe e gjithe kjo mund te jete e veshtire per t'u vene ne jete dhe te kthehet ne nje farse thjesht per te plotesuar edhe nje kusht tjeter (ne leter) per t'iu afruar Europes.

Nje problem tjeter shoh edhe ne pergatitjene e strukturave te posacme shteterore dhe private qe do te mbeshtesin plotesimin dhe dorezimin e deklarimeve.

Ku behet deklarimi i te ardhurave vjetore?

A eshte i pregatitur simbas standarteve institucioni qe do te meret me shqyrtimet e ketyre deklaratave?

po borxhet mund t'i deklarojme?

Me mire pa ligje apo me nje ligj me te meta?

Mendoj se situata e tatimeve deri tani ka qene per faqe te zeze.Ky ligj te pakten po e fut ne binare dhe do te bejme sic po ben gjithe bota.Tani nese ligji ka te meta,do te rregjullogen rruges,prandaj kemi parlamentin.

Por si tha Kenedi:

Rendesi ka qe filloi!

 Sa te gjindshem qe jemi more burra!!! Nejse. PO e bej edhe nje here pyetjen ndryshe, (si ne gjykatat amerikane, e kena pa neper filma)

"......qytetarët do të deklarojnë të ardhurat dhe shpenzimet e tyre....." 

1. te ardhurat qe do te deklarohen do te jene ato brutto, apo ato netto?

2. Tek zeri shpenzime, çdo te futet, ushqimi, argetimi, makina, rimobilimi, komunikimi, etj etj.

3.Cili do te jete minimumi i te ardhurave te tatueshme.

Kush di me shume per keto zera, te kete nderin qe te na ndriçoje ne qorrave.

flm per mirkuptimin.

Dhe kisha nje gje te fundit, ne duke patur nje gje te tille nder mend :

"Tani nese ligji ka te meta,do te rregjullohen rruges, prandaj kemi parlamentin."

gjithmone e kemi ngrene, pasi jemi vendi qe ka 25% zbatueshmerine e ligjit.

Ligjet i kemi te mira, por te zbatuera shume keq. Dhe ky eshte nje ligj i filluar keq qe ka te gjitha premisat, (per krizen qe po kalojme) qe te zbatohet shume keq, dhe popullit ti hyje thika ne palce. Uroj qe te jem plotesisht i gabuar

P.S

A mund te na sjelle ndonjeri nga ju te jashtemve, ndonje ligj analog, per te bere krahasimin, do tjua dija shume per nder.

 

 O Olso,

sikur jane pak te natarume keto gjona nuk ka burre none qe i kupto, nqs nuk ke ekonomikun finance, se ç'jane ca terma te veshtira. Po pati ndonji peshk te ngeshem me u mor me keto gjona do ti jap nje FALEMINDERIT SHUME TE MADHE.

Por ta boj te kuptushme per na injorontat

alidems e zejme se gjate nje viti  ti ke fitu 100 leke dhe ke shpenzuar 40 leke (shpenzime te cilat perjashtohen nga taksat se per shpenzimet e tjera nuk vlen). Diferenca eshte 60 leke.

Mbi keto 60 leke ti do te taksohesh sipas nje alikuote (?) qe eshte ne varesi te shumes. Fjala vjen, nga keto 60 leke do t'i japesh shtetit (nje numer sa per shembull) 20%, dmth 12 leke. Nqs. ne vend te 60 lekeve do te ishin 6000 atehere do t'i japesh shtetit 40%, dmth 1200 leke.

Ne fakt deklarimi behet ne menyre qe te pejashtohen shpenzimet qe nuk taksohen dhe qe te mos taksohesh mbi te gjithe rrogen/te ardhurat e tua.

Gjithashtu edhe persa i perket te ardhurave ka disa zera qe perjashtohen nga llogaritja si "te ardhura".

Kaq mund te te them une.

PS: Ne fakt, e reja e ketij lajmi nuk eshte qe shqiptaret do te bejne deklaraten e te ardhurave, por qe shqiptaret per here te pare do te taksohen per te ardhurat e tyre. Deklarata eshte ne funksion te pagimit te taksave.

shqiptaret per here te pare do te taksohen per te ardhurat e tyre.

Pse tani mos tatohen per te ardhurat e komshiut? Apo eshte shaka kjo e mesipermja?

E thote çfare zbritet nga te ardhurat bruto:

Do të njihen si shpenzime të zbrishme, sipas këtij ligji, pjesa e shpenzimeve për kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore, si dhe kontributet vullnetare të pensioneve, shuma e interesit bankar të kredisë së marrë për shkollim, për vete apo për fëmijët dhe personat në kujdestari, shpenzimet për mjekim, për vete apo për fëmijët dhe personat në kujdestari, për pjesën e pambuluar nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor. Ata që kanë të ardhura vjetore prej të paktën 800 000 lekësh nuk përfitojnë nga e drejta e llogaritjes së shpenzimeve të zbritshme. Po kështu edhe personat jorezidentë.

S'thote gje per rimobilimin Alidems (as per rimobilim te bere me kredi bankare)

 Iris dhe ti Olsi, faleminderit per shpjegimin.

Keto qe ju po thoni une i kuptoj me se miri, por nese doni te jeni te sakte, mu pergjigjni atyre pyetjeve qe shtrova, pasi ketu , mendoj une do te ndodhe dhe abuzimi me i madh, pasi akoma nuk dihet se çdo futet ne shpenzime, akoma nuk qeveria nuk ka nxjerre minimumin jetik, e cila eshte baza e kostos se jeteses se çdo familje, 

Me sa kuptova nga ai linku qe me dergoi Olsi, aty taksoheshin ne baze te te ardhurave dhe jo te shpenzimeve. Keshtu ka qene edhe tek ne tatimi i te aedhurave para se Sala te nxirrte taksen e sheshte.

Ti mbase ke pyetje per te cilat duhet ekonomist, po per ato qe ke bere i ke pergjigjet te artikulli: 

Përjashtohen vetëm ata individë, që nuk fitojnë më shumë se 200 mijë lekë në vit, të vetëpunësuarit që qarkullojnë deri në 2 milionë lekë në vit dhe pensionistët, apo ata që kanë vetëm një pagë dhe për të cilat punëdhënësi i ka paguar taksat në burim, apo të ardhura nga vetëpunësimi, për të cilat i kanë paguar taksat.

Detajet tamam mbase jane ne ligj, po ne Itali asnje s'e ben vete deklaraten, i çon te gjitha te ekonomist (fatura, pagesa, shpenzime, kontrate qiraje, kontribute) qe llogarit pastaj sa duhet ti japesh shtetit.Mbase dhe ketu me vone do nevojitet hapja e zyrave te tilla.

 Ky artikull eshte per ti bere nje koment te sakte pedagogu i USH, Oltion Rrumbullaku, pasi ma pati premtuar nje koment mbi kete ligj. te shohim a do ta mbaje fjalen...

Jam pedagog në UT smiley

Kam qenë jashtë vendit për disa muaj dhe së shpejti kthehem në Shqipëri ku padiskutim do marr pjesë në mënyrë aktive në diskutimin e këtij ligji. Sidoqoftë është akoma e hershme përderisa administrata ka shumë probleme me tatimet mbi biznesin.

Me aq sa e kuptoj une:

 Ols, ti mbase e di por taksa ne shqiperi nuk eshte progresive si ne itali ("alikuota" 10% flat pavaresisht te ardhurave - ka vetem nje kufi minimal nen te cilin nuk paguan)

 

Alidems, shpenzimet e zbritshme jane VETEM ato qe thote irisi. Nese ke dyshim te besh deklaraten apo jo, BEJE. 

Per ata qe bejne deklaraten dhe duan te dine si behet, pak rendesi ka ligji. Duhet pare si eshte interpretuar ligji ne udhezimin e ministrise se financave dhe pastaj si e kane interpretuar udhezimin ne urdhrat e drejtoreve te tatimeve dhe pastaj ... si kane fjetur naten e urdhrit sportelistet.

Shkurt muhabeti, gjendet nje llogaritar qe beje punen (ky te kete gruan te punesuar ne administraten tatimore ne nje nivel te pranueshem)

 

Teorikisht, ky ndryshim i ligjit nuk ben "asgje" vecse te detyron te besh nje permbledhje  te taksave qe gjithsesi duhet te paguaje edhe me pare. Koston shtese perpiqet ta amortizoje nepermjet shpenzimeve te zbritshme.

 

Tani i bie qe te krijohet edhe "urdhri" i llogaritareve.

Teorikisht, ky ndryshim i ligjit nuk ben "asgje" vecse te detyron te besh nje permbledhje  te taksave qe gjithsesi duhet te paguaje edhe me pare.

Jo, jo ky ligj fut nje menyre praktike per te tatuar te ardhura te cilat teorikisht me pare mund te mbeteshin pa u tatuar, psh te ardhurat nga fitimet kapitale. Nuk duket se eshte ligj qe synon te ardhurat nga rroga se per ato ta mban tatimin punedhenesi gjithsesi, apo fitimet permes bankave (interesa) se edhe per ato ta mban banka, por per ato raste kur s'kishte kush ta mbante tatimin ne burim.

Me futjen e vetdeklarimit, Qeveria i ka dhene vetes edhe nje mjet tjeter per te kontrolluar pasurite e njerezve. Konkretisht deri me sot individi mund te mbrohej se nuk e dinte a ishte paguar apo jo tatimi mbi te ardhurat sepse per kete gje ishte pergjegjes punedhenesi. Qe kendej e tutje pergjegjesia dyfishohet dhe shtrihet jo me vetem tek punedhenesi, por edhe tek punemarresi.

Duhet pare edhe percaktimi i dergesave te emigranteve, a do cilesohen keto si te ardhura? Nese llogariten dergesa ne masa 800 milion EUR ne vit dhe keto perfshihen tek te ardhurat e tatueshme, atehere Qeveria sapo ka siguruar 80 milion EUR me shume te ardhura (per krahasim, TAP siguroi rreth USD 250 milion + te ardhura ne vitin 2009).

Qeveria eshte zgjuarsu, atij Ministrit te Financave eshte per ti heq kapelen vallaj se ka gjet menyra per te shtrydh uje edhe nga guri smiley

1- teorikisht, asgje nuk mbetej pa tatuar edhe deri dje (detyrimi per deklarim egzistonte vecse duhet ta beje per cdo te ardhur ne vecanti - dje me numrin personal te sigurimeve shoqerore ndersa sot me numrin personal qe ke tek karta e identitetit).

2- praktikisht te jepet mundesia ti therrasesh mendjes perseri diten e deklarates (he, si e ke mendjen?) se per harresat e tua nuk i behet vone askujt (as sot as dje - ligji ne pergjithesi nuk e koncepton fare "nuk e dija" apo "harrova&quotsmiley

3- perseri pergjegjes punedhenesi eshte. Punedhenesi DUHET ti mbaje tatimet ne rroge dhe ti je ne rregull (sot aq sa dje - dmth qe po deshe e verifikojme nese je ne rregull por asgje nuk ka ndryshuar me ligjin e ri). Dhe mos harro qe ia mbajne mbi pagen e references e jo mbi pagen tende reale (po e pate me te ulet).

4- nese me "te ardhura kapitale" nenkupton devidendin nga aksionet, edhe ai mbahet ne burim (perpara burimit biles - po nuk deklaroi biznesi qe nuk do shperndaje fitime, ia mbajne edhe tatimin per ty 10%+10%) 

detyrimi per deklarim egzistonte vecse duhet ta beje per cdo te ardhur ne vecanti

 

Mbase, s'kam njohuri per kete pike keshtu qe e pranoj kete qe thua. S'kisha degjuar per udhezimet perkatese nga MF keshtu qe mund te kete pasur hapsira gri, ndersa tani qe do i kopsisin punet s'duhet te kete me hapsira.

Interesante per mua mbeten dergesat e emigranteve.

 Udhezime ministri ka gjithone per keto pune.

Hapesira gri nuk ka patur. Shembull: nese shisje nje pakete aksionesh dhe kishe fitim prej saj, duhet ta deklaroje ne fund te vitit (duke perdorur numrin personal te sigurimeve shoqerore. Tani eshte hequr ky detyrim dhe duhet ta deklarosh ne kete menyren e re, te gjitha te gjitha te ardhurat bashke (duke perdorur numrin personal qe ke ne karten e identitetit).

 

Nese i ishe dhe je nje i punesuar tek te trete me nje fitim "una tantum" nga burime te tjera (pra qe zakonisht nuk te takon te besh kete deklarate) nuk te ndryshon asgje. Do merrje "mundimin" te beje nje deklarate me shume e te njejtin mundim duhet te besh edhe tani. 

 

Persa i perket emigranteve, mbase mund ti konsiderosh akte dhurimi (nje miriade aketesh me dhurime te vogla) qe i nenshtrohen tatimit perkates (sot ashtu si dje).

 

Gjithesesi, nese po kerkon te thuash qe eshte veprim i mire, jam dakort (me kusht qe te verifikojme nese te ardhurat e shtuara do te justifikojne shpenzimet ne administraten tatimore - qe te pakten te ruhet eficienca aq sa eshte sot)

LIGJ Nr.10 343, datë 28.10.2010 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 8438, DATË 28.12.1998 “PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT”, TË NDRYSHUAR Në  mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 155 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,  KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: Në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar, bëhen shtesat dhe ndryshimet e mëposhtme: Neni 1 Në nenin 4, në fund të shkronjës “gj” shtohen fjalët “si dhe të ardhurat nga lojërat e fatit”.” Neni 2 Në nenin 9 pika 2, pas fjalëve “të ardhurat nga e drejta e autorit ose pronësia intelektuale” shtohen fjalët “të ardhurat nga lojërat e fatit”. Neni 3 Në nenin 12/3 pika 1, shkronja “ç” shfuqizohet. 8343 Neni 4   Neni 13 ndryshohet si më poshtë: “Neni 13 Deklarata individuale vjetore e te ardhurave 1. Tatimpaguesit individë rezidentë apo të vetëpunësuarit rezidentë, sipas nenit 12 të këtij ligji, që realizojnë të ardhura në territorin e Republikës së Shqipërisë, dorëzojnë deklaratën vjetore të të ardhurave pranë administratës tatimore qendrore jo më vonë se data 30 prill e vitit që pason periudhën tatimore, për të cilën bëhet deklarimi.  2. Përjashtohen nga detyrimi për plotësim të deklaratës vjetore të të ardhurave: a) tatimpaguesit individë, të cilët gjatë një viti realizojnë të ardhura vjetore jo më shumë  se 200 000 lekë;  b) tatimpaguesit që janë të vetëpunësuar  e  që kanë  një  qarkullim  vjetor deri në 2 000 000 lekë;  c) të gjithë taksapaguesit, të cilët gjatë një viti realizojnë të ardhura vetëm nga paga dhe për të cilat punëdhënësi i ka paguar taksat në burim, të ardhura nga pensioni apo të ardhura nga vetëpunësimi për të cilat i kanë paguar taksat 3. Përveç tatimpaguesve të parashikuar në paragrafin e parë të këtij neni, deklarata vjetore e të ardhurave mund të plotësohet edhe nga persona të tjerë, që vendosin të bëjnë deklaratën, megjithëse nuk kanë detyrimin ligjor për këtë, si dhe nga personat  e parashikuar në pikën 2 të këtij neni, që duan të përfitojnë nga skema e shpenzimeve të zbritshme, e parashikuar në këtë ligj. 4. Çdo deklaratë vjetore e të ardhurave plotësohet me numrin e identifikimit personal në letërnjoftimin e individit, i cili shërben si kodi fiskal i individit.”. Neni 5 Pas nenit 13 shtohen nenet 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 13/7, 13/8, 13/9 dhe 13/10 me këtë përmbajtje: “Neni 13/1 Të dhënat që duhet të përmbajë deklarata vjetore e të ardhurave: 1. Deklarata vjetore e të ardhurave plotësohet nga  tatimpaguesi që mbart detyrimin për të deklaruar, në përputhje me nenin  13 të këtij ligji, dhe përmban të dhëna për të ardhurat bruto, për shpenzimet e zbritshme të kryera, si dhe për tatimet e paguara gjatë periudhës tatimore. 2. Deklaruesi, në rast se konstaton gabime materiale të bëra nga ai vetë gjatë plotësimit të deklaratës, ka të drejtë që, brenda 3 muajve nga data e dorëzimit të deklaratës, të bëjë korrigjimet e nevojshme.  3. Për të përfituar nga shpenzimet e zbritshme  për fëmijët dhe për  personat në kujdestari, të parashikuara në shkronjat “b” e “c”  të pikës 1 të nenit 13/3 të këtij ligji, pjesa e deklaratës, që i përket këtyre shpenzimeve, plotësohet vetëm nga kryefamiljari. 4. Mënyra e plotësimit nga kryefamiljari e deklaratës për pjesën e shpenzimeve të zbritshme, për rastet e parashikuara në pikat 2 e 3 të këtij neni, rregullohet me udhëzim të Ministrit të Financave. Neni 13/2 Të dhënat për të ardhurat bruto  1. Tatimpaguesi, në deklaratën vjetore të të ardhurave, jep të dhëna për të ardhurat bruto, në të cilat përfshihen:  8344 a) të ardhura bruto nga paga apo shpërblimet  nga marrëdhëniet e punësimit për individët dhe fitimi nga zhvillimi i veprimtarisë së biznesit të vogël, që rezulton nga Deklarata e të Ardhurave Personale të Biznesit të Vogël për të vetëpunësuarit;  b) të ardhurat bruto nga dividenti për pjesëmarrje në shoqëri tregtare apo nga veprimtaritë e biznesit; c) të ardhurat bruto nga qiraja dhe fitimet kapitale nga shitja e pasurisë së paluajtshme, në pronësi të deklaruesit; &ccedilsmiley të ardhurat bruto nga interesa bankarë; d) fitimi kapital neto, i krijuar nga investimet në tituj apo në pasuri të paluajtshme; dh) shuma bruto të fituara nga lotari apo lojëra të tjera të fatit; e) të ardhurat bruto nga pasuria intelektuale, licencat, të drejtat ekskluzive dhe pasuri të tjera, që përbëhen vetëm nga të drejta dhe që nuk kanë formë fizike; &eumlsmiley fitimi kapital nga dhurimi; f) të ardhura bruto të realizuara jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë;  g) të ardhura bruto të tjera, të papërmendura në pikën 1 të këtij neni. 2. Të ardhurat  e përcaktuara në nenin 8/1 të këtij ligji, nuk përfshihen në të ardhurat bruto për efekt të plotësimit të deklaratës së të ardhurave. Neni 13/3 Shpenzimet e zbritshme 1. Për efekt të llogaritjes së të ardhurës së  tatueshme të tatimpaguesit  që plotëson deklaratën vjetore të të ardhurave, janë shpenzime të zbrishme shpenzimet e mëposhtme: a) pjesa e shpenzimeve për kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore, si dhe kontributet vullnetare të pensioneve, sipas përcaktimeve në ligjin për fondet e pensionit vullnetar; b) shuma e interesit bankar të kredisë së marrë për shkollim, për vete apo për fëmijët dhe personat në kujdestari; c) shpenzimet për mjekim, për vete apo për fëmijët dhe personat në kujdestari, për pjesën e pambuluar nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor, sipas  përcaktimeve të rregulluara me vendim të Këshillit të Ministrave. 2. Deklaruesit që kanë të ardhura vjetore prej të paktën 800 000 lekësh nuk përfitojnë nga e drejta e llogaritjes së shpenzimeve të zbritshme, të parashikuara në pikën 1 të këtij neni. 3. Personat jorezidentë nuk përfitojnë nga e drejta e llogaritjes së shpenzimeve të zbritshme, të parashikuara në pikën 1 të këtij neni. Neni 13/4 Shkalla tatimore Shkalla tatimore e aplikueshme  mbi të ardhurat e tatueshme të tatimpaguesit, që plotëson deklaratën vjetore të të ardhurave, është 10 për qind. Neni 13/5 Mbajtja e dokumentacionit 1. Për çdo të ardhur dhe shpenzim, të referuar në deklaratën vjetore të të ardhurave, tatimpaguesi që bën deklaratën mban kopje origjinale të dokumentit që provon të ardhurën apo shpenzimin e zbritshëm ose fotokopje të njësuar nga institucioni lëshues i dokumentit. Në rastin kur deklarata dorëzohet elektronikisht, dorazi apo me  postë, skanime/fotokopje e këtyre dokumenteve i bashkëlidhen deklaratës vjetore të të ardhurave. Origjinali i tyre, në çdo rast, ruhet në përputhje me legjislacionin fiskal dhe vihet në dispozicion të administratës tatimore, kur kërkohet prej saj. 2. Afati i ruajtjes së dokumentacionit nga individët deklarues është ai i përcaktuar në ligjin për procedurat tatimore.  8345 Neni 13/6 Tatimi për t’u paguar 1. Diferenca midis totalit të të ardhurave bruto dhe shpenzimeve të zbritshme përbën të ardhurën e tatueshme, e cila tatohet me normën 10 për qind. Shumës së këtij tatimi i zbriten tatimet e paguara gjatë periudhës tatimore.  2. Nëse diferenca është pozitive, deklaruesi, brenda 30 ditëve nga data e paraqitjes së deklaratës vjetore të të ardhurave, bën pagesën e tatimit. Nëse  diferenca është negative,  administrata tatimore ia kthen deklaruesit shumën e taksave të paguara më tepër ose, me pëlqim të deklaruesit, kjo shumë mund të përllogaritet si pagesë e kryer për vitin tatimor vijues. Neni 13/7 Dorëzimi i deklaratës 1. Deklarata dorëzohet në drejtorinë tatimore rajonale më të afërt me vendbanimin e tatimpaguesit, dorazi, me postë apo në rrugë elektronike. 2. Deklarata hartohet sipas formularit të miratuar me udhëzim të Ministrit të Financave. Neni 13/8 Afatet e ekzekutimit të kreditimit Kreditimi i shumave të përfituara nga skema e shpenzimeve të zbritshme, e parashikuar në nenin 13/3 të këtij ligji, kryhet brenda datës 31 shtator të vitit që pason periudhën tatimore, për të cilën është hartuar deklarata. Neni 13/9 Mosplotësimi në kohë apo plotësimi i pasaktë i deklaratës tatimore vjetore të të ardhurave 1. Kur administrata tatimore konstaton raste të mosplotësimit në kohë të deklaratës vjetore të të ardhurave, zbatohen sanksionet administrative, të  përcaktuara në ligjin e procedurave tatimore, për dorëzim.  2. Në rast kur tatimpaguesi, në deklaratën vjetore të të ardhurave, jep informacion të gabuar apo të rremë e të pakorrigjuar nga ai vetë, brenda afatit të parashikuar nga ky ligj për korrigjimin, zbatohen dispozitat e Kodit të Procedurës Penale dhe të Kodit Penal. Neni 13/10 Udhëzimi i deklaratës vjetore 1. Ministri i Financave, brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, nxjerr udhëzim për zbatimin e neneve 13 deri në 13/9 të këtij ligji. 2. Këshilli i Ministrave, brenda 6 muajve nga  hyrja në fuqi e këtij ligji, nxjerr vendim për zbatimin e nenit 13/3 të këtij ligji.”. Neni 6 Në nenin 21 pika 1, shkronja “d” shfuqizohet. Neni 7 Në nenin 33, pas shkronjës “f” shtohet shkronja “g” me këtë përmbajtje: “g) të ardhurat e individëve nga lojërat e fatit dhe kazinotë.”. 8346 Neni 8 Dispozitë kalimtare Detyrimi i parë për deklarimin e të ardhurave vjetore, nga subjektet e parashikuara në këtë ligj, lind në vitin 2012, në të cilin, brenda datës 30 prill, dorëzohet deklarimi vjetor i të ardhurave për vitin 2011. Neni 9 Hyrja në fuqi Ky ligji hyn në fuqi në datën 1 janar 2011. 

faleminderit gene. 

2. Përjashtohen nga detyrimi për plotësim të deklaratës vjetore të të ardhurave: a) tatimpaguesit individë, të cilët gjatë një viti realizojnë të ardhura vjetore jo më shumë  se 200 000 lekë;  b) tatimpaguesit që janë të vetëpunësuar  e  që kanë  një  qarkullim  vjetor deri në 2 000 000 lekë;  c) të gjithë taksapaguesit, të cilët gjatë një viti realizojnë të ardhura vetëm nga paga dhe për të cilat punëdhënësi i ka paguar taksat në burim, të ardhura nga pensioni apo të ardhura nga vetëpunësimi për të cilat i kanë paguar taksat

Praktikisht, kush i bie qe ta beje deklarimin?

Lali mos u shqeteso, ti ke per ta bo vetdeklarimin smiley

 I bi me u pergjigj: gjithe te tjeret  : )

por duhet te shohim si do e percaktoje ministri i finances ne udhezim.

 

keshtu si e kane shkruar ketu lexohet qe:

 

a - ngado qe te vijne te ardhurat, po qe se jane nen 200.000 leke, nuk je i detyruar te besh deklarim. (se jane gjynof prej zotit!)

b - nese je i vetepunesuar dhe ke qarkullim vjetor deri 2.000.000 edhe keta i bie qe te jene gjynof)

 

c- Po qe se ti merr vetem rroge apo vetem pension (nuk e di nese ka nga ato rroga ku punedhenesi nuk i mban taksat ne burim - mbase ato te tipit bashkepunues) ik mos na lodh se keto i dime vete!

keto te ardhurat "nga vetepunesimi per te cilat i kane paguar taksat" duan ca sqarim. Gjithsesi, ideja eshte qe te konsiderojne si te punesuar por tek vetja.

 

Nese nuk hyn ne keto kategorite, bej deklaraten.

 Ky eshte nje hap i mire, dhe shpresoj se mbrenda 5 vjeteve, popullata do te disiplinohet me kete ligj. Filimi eshte pak i veshtire, biles edhe ketu ne Europe, kur vjen puna e plotesimit te fomularit te te ardhurave (jo shpenzimeve) dhe taksave qe ke paguar, shum njerez shkojne tek ministria e Finances apo tatimet e qytetit, mbajne radhe (rradha shkon nganjehere 200 metra), dhe punonjesit aty, i ndihmojne ate muaj njerzit. Ata qe shkojne pa dokumentin e te ardhurave qe mirret nga punedhenesi, jane te detyruar te shkojne prap. Ne shume firma, drejtoria/grupi manaxhues/pronari, per te mos humbur diten e punes puntoret, cakton 1-2 persona nga administrata per ti ndihmuar puntoret aty, ku ua plotesojne te dhenat ne formular, dhe formularet i çojne vete tek ministria e Financave apo Tatimet.  

Me cudit nje grup qe perfshihet te rastet qe perjashtohen nga deklarata vjetore e taksave.  'c) të gjithë taksapaguesit, të cilët gjatë një viti realizojnë të ardhura vetëm nga paga dhe për të cilat punëdhënësi i ka paguar taksat në burim'

Taksat mund te jene mbajtur ne burim, po ne varesi nga investimet e bera ne gjera tax-free dhe ne varesi te perberjes familjare dhe te ardhurave te pjestareve te tjere te familjes, niveli i taksimit ndryshon, mund te jete me i ulet ose me i larte qe do te thote se ose i detyrohesh ose te detyrohet shteti. Ketej te gjithe ata qe ju mbahen taksat ne burim (qe perbejne shumicen e popullates ne marrdhenie pune qofte ne shtet, qofte ne kompani private) bejne deklarate taksash cdo vit. Shume rralle ndodh qe te dalesh barazim se ka shume faktore qe nuk dihen nga punedhenesi, qe bazohet vetem te rroga qe te jep per te percaktuar nivelin e taksimit.

niveli i taksimit ndryshon, mund te jete me i ulet ose me i larte qe do te thote se ose i detyrohesh ose te detyrohet shteti

Shqiperia ka tatim te sheshte per te ardhurat personale smiley

Une njoh disa, (pak kolege) qe nuk i mbushin taksat me vite ketu ke ne. Ata jane dakort me cfare ju mbahet nga cdo pagese dhe nuk kane interes per ti mbushur formularet.

FMG, me gjithe mend e ke? Pse s'thua ti qe u beka jete aty! smiley

Ca jete, shumica e njerezve ishin me mire me sistemin e tatimit progresiv por kur u be ndryshimi s'foli njeri dhe e hengren te gjithe.

 

ITS, s'e di ne Kanada, por ne ShBA gjobitesh po te mos e plotesosh formularin e vete-deklarimit.

Ne SHBA mund te hash burg po nuk e plotesove formularin.

obobo, do fillojne robt te punojne ne te zeze tashti

Perse deri tani nuk kane punuar ne te zeze?

po ti, do fillosh te mbushesh taksat ne shqiperi tashti...apo do heqesh dore nga qytetaria shqiptare komplet

Edhe ketu gjobitesh, FMG, po te kapen...e ke parasysh, problemi eshte sa e ke rrogen nuk mjafton per te vendosur, prandaj. Varet sa femije ke, sa te ardhura ka partneri/ja sa investime ben e ku i ben, a ke nderruar pune apo jo e me radhe...le qe kot dhe une, ti e di po aq mire sa une. Jo vetem kaq, po gjithe deklaratat per te ardhurat duken ruajtur me gjithe dokumentat mbeshtetese per te pakten 7 vjet, se nqs te bie lapsi per auditing nga qiviriu, t'i kerkojne. Po ashtu, megjithese punedhenesi e di se c'te ka dhene, duhen ruajtur vertetimet 'pay stub' te pageses se rroges mujore/dyjavore po per qellime verifikimi.

pse, s'keni w2 juve ne kanada (dmth nje dokument permbledhes te rroges / mbajtjeve qe te jane bere / fitime nga stock options / etj etj) ?

nosh, kemi formulare nqs te ardhurat vijne nga i njejti burim, p.sh nqs kompania ka rroge, stock options, plane pensioni kolektiv, plane pensioni te regjistruara etj ato te gjitha pasqyrohen ne nje formular... po per shembull ka gjera te tjera, ti mund te kesh investuar ne plane kursimesh te regjistruara pensioni ne vende te tjera, mund te kesh llogari kursimi ku nuk taksohet principali ose interesi, mund te kesh nderruar shtepi, te kesh bere femije, te kontribuosh per femijet (hiqen nga taksat), te jesh martuar, te jesh ndare, te kesh filluar te bashkejetosh apo te mos bashkejetosh me, te kesh nderruar pune (dmth edhe rroge) partneri/ja mund te kete ndryshuar pune dhe punedhenesit nuk do rrine te bejne llogarira, secili te jep nje formular te vetin.  Aman c'na i kujton fare, se une i le gjithmone per minuten e fundit (dmth javen e fundit te prillit) qofte provinciale, qofte federale, se marshallah jane dy deklarata me vete. Po shyqyr qe behen online thuaj! Ja tani kemi filluar te mbledhim gjithe letrat e duhura, se ketej mund te kontribuosh ne fondet e pensionit qe nuk taksohen per vitin paraardhes deri ne fund te shkurtit te ketij viti, keshtu qe ka kohe akoma...

e me e , ashtu jane ato pune, thjesht me beri pershtypje qe thoje qe ruaj paystubs...se ne ruajme vetem w2 nga puna. ato te tjerat pastaj eshte pune e ditur ajo.

nderkohe, per mendimin tim, ja vlen te kesh nje financial/tax advisor...sado qe ta kesh rrogen., qe te besh nje cike tax planning ...se ndryshe dhe e ha si cj@pi tek kasapi

E as une s'e di pse e kerkojne, po ata e dine, ndoshta per double check. Sa per financial e tax advisor, patjeter ka ca vjet qe ashtu e bej se jo per gje, po nqs behet ndonje gabim, je e mbuluar smiley. Po mua nuk me rrihet dhe shkoj gjithmone kur ai ben online filing se dua te kuptoj c'behet. S'ja vlen dhimbja e kokes, po keshtu eshte kur je control freak smiley

 Rudina Seseri :

  • Jetojmë në një vend me qeverisje mediokre. Në vend të analizës dhe konstatimeve të mia, lejomëni t'i referohem serish opinionit të Komisionit Europian si një burim objektiv.
  • Citoj, "qeveria shqiptare harton ligje e vendime me cilësi të dobët, të cilat nuk bën kujdes t'i zbatojë, nuk respekton masat që ka planifikuar vetë për decentralizimin, e ka shndërruar korrupsionin në një problem shumë serioz e të kudondodhur dhe, mbi të gjitha, nuk ka mundur të ngrejë një administratë publike sipas standardeve europiane.
  • Ligji i shërbimit civil nuk zbatohet, nëpunësit ndryshojnë dhe emërohen me preferencë politike dhe sistemi i karrierës ekziston vetëm në letër". Pas 20 vitesh sakrifica, shqiptarët vazhdojnë të kenë të ardhurat për frymë më të ulëtat se çdo vend europian, më të ulëtat në rajon dhe as që mund të llogaritet se sa vite duhen për t'iu afruar vendit që renditet i fundit në BE.
  • Në vitin 2009, rritja ekonomike u ul 3 herë në krahasim me vitin 2008 dhe u ul më tej në vitin 2010, ndërsa borxhi publik arriti në kufirin maksimal të tij prej 60% të PBB-së.
  • Investimet e huaja direkte, të zhveshura nga privatizimet, kanë qenë shumë modeste, duke financuar vetëm një të pestën e deficitit tregtar.
  • Vende pune janë krijuar gjithnjë e më pak dhe papunësia zyrtare ka arritur në 13.7%, më e larta e dhjetëvjeçarit të fundit. Kjo ka goditur më shumë qytetet e vogla dhe zonën rurale.

Po mire, mesa lexova me lart, ky ligj ka hyre ne fuqi me 1 Janar 2011 dhe brenda Prill 2012 une psh duhet te plotesoje deklaraten e te ardhurave per vitin 2011. Pra qe tani une duhet te kem te qarte se cfare dokumentash apo shenimesh duhet te mbaje, ne menyre qe te jem ne gjendje te plotesoje sakte formularin per te ardhurat dhe shpenzimet per 2011. Mirpo deri tani nuk di asnje udhezim me shembuj te kete dale per te sqaruar popullin.

1.Une marr nje page mujore ku me mbahet tatimi mbi rrogen ne masen 10% (te pakten keshtu thote borderoja qe une firmos, por une nuk e di nese punedhenesi im e paguan ate ne shtet) por nuk marr ndonje dokument nga punedhenesi qe kete 10% e ka derdhur per llogari te shtetit. Tani duhet tia kerkoje kete dokument per cdo muaj?

2. Une shpesh here punoje me kontrate konsulence per llogari te te treteve sic mund te jene firma private, por dhe donatore te ndryshem si BB, PNUD, USAID, apo nenkontraktore te tyre. Ata mi xhirojne leket ne llogari kur i mbaroje punen, por une nuk e di se ky shperblim eshte taksuar 10% apo jo. A duhet ti kerkoje edhe ketyre nje vertetim nese me kane mbajtur apo jo tatimin ne burim?

3. Une luaj llotosport me ndeshje futbolli dhe ka raste qe edhe fitoje. Leket i mar tek pika ku kam vendosur skedinen por nuk me jepet asnje dokument apo fature. Tani e tutje cfare dokumenti duhet ti kerkoje kompanise se basteve per te justifikuar shumen qe kam fituar?

4. Por kur une loz dhe nuk fitoj a duhet ti ruaj skedinat per te justifikuar shpenzimet?

Pra mesa kuptoj, detyrimi ndaj ligjit ka filluar dhe akoma ne nuk dime se cfare dokumentash apo shenimesh duhet te mbajme ne menyre sistematike ne menyre qe te raportojme sakte per vitin 2011, se perndryshe edhe mund te perfundojme ne burg. Pra qe tani cdo individ eshte i rezikuar nga mundesia abuziviste e shtetit. E po ti shtosh faktin qe ky shtet sot eshte i tipit fashist reziku eshte mese evident. 

 Sheme, nese ti i jep donatoreve fature tatimore, ata nuk ta mbajne ne burim tatim-fitimin sepse ti me hir a me pahir e ke te ardhur te deklaruar dhe do paguash si ceco. nese nuk ju jep fature tatimore, atehere ata detyrimisht ta mbajne tatim fitimin sepse e kane detyrim ligjor. Shiko ToR'sat ose kontraten se duhet ta kesh diku

Swed, une e di qe nuk jam koker misri, por a e di gjeli kete gje? Pra, ajo qe mua me shqeteson eshte se a duhet qe tani une te siguroje nje dokument ta zeme nga BB qe me ka mbajtur tatimin ne burim per shperblimin qe me ka bere per nje pune te caktuar si individ dhe jo si biznes? SE ja do vije koha kur une do te plotesoje deklaraten e te ardhurave, cfare shume te ardhure te vendos ate neto, pra aq sa me ka kaluar ne banke, apo ate bruto ku une duhet ti shtoje edhe shumen qe BB ka derdhur ne shtet si tatim ne burim? Pra cdo deklarate aq me teper kjo e deklarimit te te ardhurave duhet te kete dokumenta qe mblidhen sa here krijohen te ardhura apo shpenzime dhe sipas ligjit ne duhet te raportojme per 2011, por akoma nuk dime se cfare dokumentash duhet te grumbullojme dhe ruajme per te bere deklaraten mbas nje viti.

 Sheme, deklarata do kete sqarimet perkatese, megjithate keto dhjete vjetet e pare mos e mbaj mendjen aty se nuk do funksionoje smiley

ashtu qofte, por mos haro se une per pushtetin fashist te Sali Berishes jam si puna e kokres se misrit per gjelin.

 sheme, ato çfar shpenzon per lloto te ndryshme, qejfe, etj, nuk mirren parasysh. Ne formular kendej ku jemi ne , shenohen vetem te ardhurat, pra ato çka merr dhe jo ato çka shpenzon. Aty, ndoshta do te jete kollona e shpenzimeve, por ndoshta per qerane, siguracinin shendetesor, taksat e bashkise qe ti paguan, por jo sa harxhon. Ajo eshte nje çeshtje private e çdo njeriut. 

Përjashtohen vetëm ata individë, që nuk fitojnë më shumë se 200 mijë lekë në vit, të vetëpunësuarit që qarkullojnë deri në 2 milionë lekë në vit dhe pensionistët, apo ata që kanë vetëm një pagë dhe për të cilat punëdhënësi i ka paguar taksat në burim, apo të ardhura nga vetëpunësimi, për të cilat i kanë paguar taksat. 

Si perfundim fare, kush ngelet per te deklaruar?

pjetja - ata me dy-qytetari apo ata me leje-qendrimi permanent ne vende te huaja - si eshte puna me taksat? apo kjo eshte thjesht per te ardhurat qe fitohen ne shqiperi? apo varet nga rezidenca? pjetje me spec kto....

Cuna une mar 600 mije te vjetra

Ke puna me kane deklaru ne shtet sikur e kam rrogen  250 mije dhe me mbajne  aty rreth 30 mije te vjetra per siguracionin .Kto i marr me Karte

 

te tjerat  i marr ne dore me bordero

 

Sa duhet te deklaroj une ?

 Asgje

 

 

 

Megjithese ketu thuhet se 

Neni 13/4 Shkalla tatimore Shkalla tatimore e aplikueshme  mbi të ardhurat e tatueshme të tatimpaguesit, që plotëson deklaratën vjetore të të ardhurave, është 10 për qind.

 

Teorikisht ketu mund anullohet "frankixha" me efekt 10.000 leke tatim ne rrogen tende (per rrogat deri 300.000, shuma 0 deri 100.000 nuk tatohet) po besoj se do e sqaroje ministri ne udhezim. Ne mungese te sqarimit dhe ne mungese te te ardhurave te tjere (nese ke te ardhura vetem nga rroga) e nese nuk ke ndonje interes ne shpenzimet e zbritshme, mos bej deklarate dhe je ne rregull.

Per pagen ne te zeze, vendos vete nese desheron te denoncosh punedhenesin.

 

Për të komentuar tek Peshku pa ujë, ju duhet të identifikoheni ose të regjistroheni (regjistrimi është falas).