Në vendet me demokraci të konsoliduar dhe të suksesshme  pjesëmarrja e anëtarësisë së partive në hartimin e politikave dhe në vendimmarrje, së bashku me transparencën, janë  domosdoshmëri. Ajo bazohet në demokracinë e brendshme, nëpërmjet institucionalizimit të  mendimit ndryshe, i cili sigurohet  përmes votës së të gjithë anëtarëve të saj, duke respektuar dhe zbatuar në zgjedhjen e drejtuesve të strukturave të të gjitha niveleve, parimin më demokratik “një anëtar, një votë” duke filluar  nga niveli bazë i partisë dhe deri tek niveli  më i lartë, që është Kryetari i Partisë. Vota e përfaqësuar u njihet vetëm përfaqësuesve me  mandat prej anëtarësisë së partisë, dhe kjo e sanksionuar në rregulloret e brendshme të funksionimit të partisë për raste të caktuara.

Rregullat e funksionimit të demokracisë në parti përcaktohen mbi bazën e statuteve të tyre, me rregullore të brendshme apo akte të nxjerra nga organet qendrore të saj sipas parashikimeve të statuteve. Mënyra e zbatimit të parimit “një anëtar, një votë” duhet  të përcaktohet në rregulloret e brendshme të partive. Sido që të jetë, mendoj se në  rrethanat e sotme të mospërkrahjes (më saktë mostolerimit) të mendimit ndryshe, do të duhet që të mos ketë kushte për paraqitjen e kandidaturave, si në vendet me demokraci të konsoliduar, por çdo anëtar i partisë ka të drejtën të propozojë dhe të propozohet (përfshirë edhe vetë-propozimin) për të gjitha organet legjislative e ekzekutive që përfaqësojnë Partitë, sipas kushteve që parashikohen në  Statutet. Kuptohet që kur këto procedura të funksionojnë mund të vihen kërkesa për paraqitjen e kandidaturave si mbështetja nga një numër i caktuar anëtarësh.

Partitë politike shqiptare sipas traditave dhe specifikave të tyre mund të kenë forma të veçanta të organizimit. Sidoqoftë ato kanë njësi bazë (seksione, organizata bazë e tjera) të cilat, si rregull, drejtohen nga një kryesi, Ata zgjidhen  nga mbledhja e anëtarëve të njësisë, me shumicën e votës së anëtarëve  të pranishëm për një mandat kohor paq kohë sa përcaktojnë Statutet e tyre dhe pavarësisht nga përbërja e tyre (zakonisht: kryetar, nënkryetar dhe sekretar), që është në vartësi të numrit dhe  rëndësisë së  njësisë bazë, me votë të fshehtë duke respektuar parimin bazë të sipërpërmendur“një anëtar, një votë”. Eventualisht mund të ketë dhe balotazh. Në dobi të demokracisë së brendshme të vetë partive  duhet të ketë një kufizim kohor të mandateve, zakonisht jo më shumë se dy.

Partitë, nga ky nivel bazë i organizimit deri në organet qendrore që drejtojnë ndërmjet dy Kongreseve apo Kuvendeve, kanë struktura vendore  që krijohen sipas madhësisë së Partisë, shtrirjes së saj, por, sidomos kohët e fundit, edhe duke ju përshtatur  Kodit Zgjedhor. Ato janë me një shkallë apo dhe  disa shkallësh apo nivele organizimi: sipas  komunave, grup komunash, bashki apo minibashki, rrethet e dikurshme e deri sipas Qarqeve. Të gjitha ato në aspektin e anëtarësisë i nënrendohen njëra tjetrës: nga më e vogla tek më e larta sipas shkallës së hierarkisë të organizimit vendor të shtetit.

Cilatdo qofshin këto struktura, si emërtime dhe si numër shkallësh apo nivelesh, përbërja dhe organizimi i tyre duhet të jetë demokratik, pra, në përputhje me parimin bazë të përmendur më sipër, duke përfshirë në strukturat drejtuese ( me përjashtim të njësisë bazë) ata që zgjidhen me votë nga gjithë anëtarësia e tyre, si  dhe ata që futen në to për nga kontributi domethënë postet që kanë apo kanë pasur në Parti apo në qeverisje (vendore ose qendrore). Norma të tilla zbatohen në shumicën e partive të vendeve demokratike dhe, që sipas nesh, duhet detyrimisht të zbatohen në ato vende që kanë dalë nga sistemi komunist, pra që kanë prirje për autoritarizëm dhe drejtim personal të partive dhe të shtetit, dhe Shqipëria po tregon se është një vend i tillë. Por, në cilindo rast numri i të zgjedhurve duhet të jetë më i madh se ai i atyre me të drejtë (ex officio). Statutet duhet të përcaktojnë gjithashtu numrin minimal të të zgjedhurve me votën e anëtarësisë si dhe ata në çdo nivel të strukturave bëjnë pjesë automatikisht në to.

Votimet sipas parimit një  anëtarë një votë për anëtarët e Kryesive të strukturave lokale, për delegatët  dhe për Organin Qëndror të Partisë zhvillohen me sistemin e votës preferenciale ose të votës me radhitje pikëzuese, sistem që përcaktohet në rregulloren e brendëshme të funksionimit të partisë. Kurse votimet për të zgjedhur një person ndërmjet disa kandidatëve kryhen duke dhënë vetëm një votë. Quhet fitues ai që merr më shumë se gjysma e votave të vlefshme. Në rast se kjo nuk arrihet bëhet balotazh ndërmjet dy kandidatëe që kanë fituar numrin më të madh të votave..

Kryerja e votimeve të drejtpërdrejta dhe  me votë të fshehtë nga të gjithë anëtarët e strukturës, për të përcaktuar drejtuesit e saj dhe sipas rastit dhe përfaqësuesit, siguron pjesëmarrjen reale të anëtarësisë në vendimmarrje, lejon dhe mundëson institucionalizimin e  mendimit ndryshe, mënjanon pakënaqësitë dhe përçarjet, dukuri të shpeshta në partitë shqiptare ku uzurpimi i pushtetit është dukuri normale. Po kështu, qenia në organet drejtuese e anëtarëve me të drejtë , të fituar për shkak të detyrës, e sidomos e Kryetarëve të mëparshëm të asaj strukture shmang pakënaqësitë, që shpesh kanë sjellë përçarje, si dhe i siguron Partisë ruajtjen e profilit politik dhe kontributet e individëve.  Në këtë rast bëhet më pranueshme dhe norma demokratike e kufizimit në kohë të mandateve ( apo e numrit të mandateve). Është e kuptueshme që numri i atyre që zgjidhen me votën anëtarëve  duhet që në çdo rast të jetë më i madh se ata që bëjnë pjesë  me të drejtë.

Kohët e fundit në politikën shqiptare ka zënë vend mendimi dhe norma që në drejtim duhet të ketë dhe një përqindje të caktuar të vajzave dhe grave, Kjo duhet patjetër të rregullohet me norma të qarta në Statute.

Mendojmë se në këto norma  duhet të përfshihen dhe ato që përcaktojnë se cilët anëtarë kanë të drejtën e votës. Si rregull, në  partitë e vendeve demokratike kanë të drejtë  për të votuar anëtarët e rregullt (që kanë paguar kuotizacionet) deri më 31 dhjetor të vitit paraardhës, nëse zgjedhjet janë në gjashtë-mujorin e parë të vitit, ndërsa  nëse zgjedhjet janë në gjashtë-mujorin e dytë të vitit, kanë të drejtë vote anëtarët e rregullt deri më 30 qershor të atij viti. E konsiderojmë këtë normë shumë të rëndësishme. Vetëkuptohet që për zgjedhjet lihet një afat i mjaftueshëm për paraqitjen dhe njohjen e anëtarësisë me kandidaturat.

E kemi përmendur dhe më sipër që shkallëzimi i strukturave  në territor, pra organizimi territorial i secilës parti mund të jetë i ndryshëm në vartësi të madhësisë (numrit të anëtarëve), traditës e tjera rrethana, por normat demokratike të zgjedhjeve të drejtuesve dhe ato të përfaqësimit nuk duhet të kenë ndryshime apo dallime thelbësore. Po kështu dhe organizimi i konferencave në nivel lokal dhe votimet e kandidatëve të strukturave. Por, votimi për ta duhet të bëhet në të njëjtën ditë, dhe në procesin e numërimit, si dhe të rinumërimit të votave (kur ka kontestime), duhet të jenë dhe përfaqësuesit e  kandidatëve.

Të gjitha Partitë kanë një Organ apo Forum  vendimmarrës kolegjial (si i tillë quhet në Statut), që funksionon ndërmjet dy Kongreseve apo Kuvendeve, me emra të ndryshëm (sigurisht jo Komitet Qendror)  por, që si kudo në botën në tranzicion është një forum kolegjial me mandat të përcaktuar, si dhe intervalin ndërmjet dy mbledhjeve të tij. Mund të na bëhet vërejtja se në vendet shumë të përparuara këto struktura nuk janë kaq evidente. Mundet, por liderët dhe grupi drejtues i tyre zgjidhen me votën e lirë dhe të ndershme të anëtarësisë, madje diku dhe të simpatizantëve, me një sistem primariesh, ku dhe miratimi më vonë në post varet nga vota politike e qytetarëve dhe thuajse kudo e gjithnjë me kufizime në kohë të mandateve. Kjo tek ne jo vetëm që nuk, ndodh por dhe përjashtohet (bashkë me ata që e propozojnë), prandaj dhe e keqja po thellohet, sepse  i paafti dhe i ligu, në të gjitha nivelet (shtetërore dhe partiake), nuk mënjanohet dot nga qytetarët.

Ky Organ, si rregull, duhet të zgjidhet nga anëtarësia me votë  të drejtpërdrejtë ose të përfaqësuar. Kjo realizohet duke u zgjedhur nga gjithë anëtarësia edhe delegatët, në strukturën e fundit lokale të Partisë. Po kështu, delegatët e çdo strukture,  zakonisht të nivelit të rretheve  votojnë vetëm për përfaqësuesit e Qarkut apo ndarjeve krahinore më të mëdha. Numri i tyre duhet të jetë më i madh se ata me të drejtë , dhe duhet të respektohet përqindja e caktuar për gratë.

Si dhe në strukturat e tjera, në këtë Organ  qendror duhet të bëjnë pjesë me të drejtë:

Kryetari i Partisë; Nënkryetarët, Sekretari i Përgjithshëm dhe ata funksionalë (kur ka të tillë); Kryeministri dhe Kryetari i Kuvendit kur janë të Partisë; ish- Presidentët, ish-Kryeministrat dhe ish-Kryeparlamentarët kur janë zgjedhur vetëm me votat e Partisë; Kryetarët e Bashkive të kategorisë së parë; Kryetarët e Organizatave partnere dhe Kryetarët e strukturës më të lartë lokale. Në këtë Organ duhet të përfshihen dhe deputetët në një numër të përcaktuar në Statute sipas traditës.

Është ky Organ që zgjedh, si rregull, Kryesinë e Partisë që mblidhet sa herë nevojitet për të shqyrtuar e merr vendime për problemet që politika e ditës nxjerrë, ndërsa për probleme urgjente por jo politike “Kryesia e vogël”.

Në të bëjnë pjesë një numër anëtarësh të zgjedhur me votë nga Organi i mësipërm si dhe Kryeministri dhe Kryetari i Kuvendit kur i përkasin Partisë, Kryetarët e organizatave partnere , kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë,  Trezorieri si dhe ishat e përmendur më sipër çka do të ishte në dobi të veprimtarisë së kësaj instance. Është Organi i sipërpërmendur që veç anëtarëve të Kryesisë zgjedh Sekretarin e Përgjithshëm,

Funksioni më i rëndësishëm në Parti është ai i Kryetarit, lideri dhe figura qendrore dhe kryeson organet qendrore të Partisë dhe siguron zbatimin e vendimeve të tyre. Ai përfaqëson Partinë në të gjitha aktet e jetës civile. Ai emëron Nënkryetarin funksional të Partisë, zëdhënësin e shtypit të Partisë, si dhe kryeredaktorin e gazetës së partisë. Në  kryerjen  e  detyrave  të  tija funksionale  ai

ndihmohet nga nënkryetarët dhe sekretari i përgjithshëm.

Kryetari i Partisë duhet të zgjidhet nga votimi i anëtarësisë së partisë sipas parimit një anëtar një votë, ku çdo anëtar i partisë gëzon të drejtën për të votuar në mënyrë të drejtpërdrejtë . Kandidatët për kryetar partie mund të propozohen nga strukturat e partisë nga baza deri në qendër ose të vetparaqiten (vetpropozohen, vetshpallen). Fushata zgjedhore për zgjedhjen e kryetarit të partisë duhet të zgjasë jo më pak se tre muaj, kohë gjatë së cilës kandidatët për kryetar prezantojnë së bashku platformën përpara strukturave të partisë . Votimi për kryetarin zhvillohet në të njëjtën ditë në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, ku çdo kandidat mund të ketë anëtar komisioni në çdo qendër votimi. Lista dhe numri i anëtarëve të partisë  që votojnë duhet të jetë publike. Modalitetet dhe aspekte të tjera të fushatës elektorale dhe të procedurave  të votimit për Kryetar Partie përcaktohen në  rregulloret e brendshme  të partisë.

Është në dobi të demokracisë shqiptare që Kryetari të mos zgjidhet më shumë se dy herë. Përvoja e derisotme e përjetshmërisë së tyre rezulton negative dhe me pasoja për vendin dhe partitë. Çdo mandat tjetër do të mund të justifikohej vetëm në se merr dy të tretat e votave të anëtarësisë. Mandati i Kryetarit të partisë është 3-4 vjeçar. Ky mandat ndërpritet nëse Partia humbet  zgjedhjet e përgjithshme elektorale.

Është e nevojshme të kuptohet se rol të rëndësishëm në jetën dhe veprimtarinë politike të një partie lot dhe Grupi i saj Parlamentar, të drejtat vendimmarrëse të të cilit varen nga mënyra e zgjedhjes së deputetëve me lista shumë emërore të hartuara nga “Partia” apo me votë të drejtpërdrejtë të zgjedhësve që deri diku dhe zgjedhin.

Grupi Parlamentar përfaqëson në parlament Partinë dhe siguron aty mbrojtjen e platformës, programit dhe interesave të saj. Ai harton programin dhe përcakton mënyrën e veprimit e të angazhimit të deputetëve të tij në parlament dhe në njësitë elektorale përkatëse; vendos për ndarjen e anëtarëve të tij në komisionet e përhershme parlamentare si dhe në delegacionet ndërkombëtare; harton rregulloren e funksionimit të grupit parlamentar; zgjedh me votim të fshehtë, ndërmjet të paktën dy kandidaturave , kryetarin e grupit parlamentar. Kryesia e Partisë mund të paraqesë kandidatë për Kryetar grupi. Kryetari i zgjedhur i grupit parlamentar është njëkohësisht edhe njëri nga nënkryetarët e Partisë.

Grupi Parlamentar zgjedh gjithashtu me votim te fshehtë, ndërmjet të paktën dy kandidaturave për çdo funksion, nënkryetarin (nënkryetarët), sekretarin dhe zëdhënësin e grupit. Ai bën propozime Organit kryesor të Partisë për kryeministrin, qeverinë apo për ministra të veçantë, nëse vëren probleme apo defekte në mbarëvajtjen e qeverisë, si dhe për çështje që janë kompetencë e këtij të fundit. Këto të drejta dhe detyra të Grupit Parlamentar duhet të jenë të përcaktuara qartë në Statutet e Partive edhe për të shmangur konflikte eventuale.

Demokracia e brendshme, sipas parimit “një anëtar, një votë”, duhet sidomos dhe detyrimisht të zbatohet edhe në nxjerrjen e kandidaturave elektorale të partisë, si për zgjedhjet vendore ashtu edhe për zgjedhjet e përgjithshme.Kandidaturat për zgjedhjet e qeverisjes vendore dhe për Kuvendin e Shqipërisë votohen nga anëtarësia e partisë së territorit përkatës, sipas parimit një anëtar, një votë. Kandidatët propozohen nga strukturat e partisë ose vetparaqiten (vetë-propozohen). Kryesia e Partisë mund të propozojë kandidatë për zgjedhjet vendore dhe cakton krerët e listave për zgjedhjet e përgjithshme deri, të themi, në masën 15 për qind , të cilët nuk votohen. Kuptohet që kjo mënjanon katapultimet dhe përzgjedhjen e askushve në politik dhe vlerëson kontributet dhe përkushtimin.

Kryesia më e lartë lokale miraton kandidaturat e këshilltarëve lokalë (komuna, bashki, qark) dhe për Kryetar të njësive  të përgatitura bazuar në rezultatet e votimit të anëtarësisë së partisë sipas parimit një anëtar një votë.. Për Bashkinë e Tiranës, lista dhe radhitja e këshilltarëve të përgatitur mendoj se duhet të miratohet edhe nga Kryesia e Partisë.

Sa për formë (për të kënaqur të huajt) të gjitha partitë kryesore thonë se janë për këtë parim bazë madje dhe  e përmendin në Statutet e tyre, por kur vjen puna për ta zbatuar nuk bëjnë asgjë, domethënë vazhdojnë si më parë, dhe shprehen se rrymat apo fraksionet janë të parakohshme apo dhe të dëmshme për unitetin e partisë (si Ramiz Alia në vitin’90). Dhe kur lejojnë kandidat alternativë këtë e zbatojnë për kryetarët, por me fushata të shpejta që favorizojnë Kryetarin në seli, apo për Kryetarët lokal më të lartë, kandidaturat e të cilëve i “miraton”(!?) Kryesia. Duket qartë se nuk e kuptojmë nevojën për demokraci brenda partive, pluralizmin e opinioneve dhe zgjidhjeve dhe  nevojën për institucionalizimin e mendimit me norma statusore të cilat të zbatohen me rigorozitet.

Një rëndësi të veçantë ka sidomos votimi për Kryetarin e Partisë që jep mundësinë, kur ka kohë mjaftueshme, për krijimin e Listave mbështetëse të atyre që mendojnë ndryshe, pra të rrymave. Kjo është hapi i parë i institucionalizimit të mendimit ndryshe, dhe për këtë arsye fushata zgjedhore kërkon kohë të mjaftueshme dhe respektim të normave demokratike e mbi të gjitha barazi të plotë të kandidatëve.

Kam qenë dhe jam ende i bindur se pa parti të demokratizuara (ku sundon vota e lirë dhe e ndershme dhe jo e vjedhura) nuk do të ketë as Shqipëri demokratike e as përparim dhe shtetasit do të kërkojnë gjithnjë të largohen prej saj.  Por me keqardhje vërej se jemi ende atje ku ishim në vitin 1944 në një sistem feudal partiak i cili me krahinalizmin e tejskajshëm të viteve të fundit (i ashtuquajturi nacionalizëm lokalist) na mban ende në një feudalizëm primitiv parashtetëror të viteve 1300-1400, E për këtë fajin nuk e kanë vetëm Kryetarët e përjetshëm, që ndërtojnë një sistem autoritarist e shkërdhatokracie, por dhe anëtarësia, simpatizantët dhe përgjithësisht votuesit që i mbështesin dhe ju nënshtrohen. Pak rëndësi ka në se e bëjnë këtë për tifozllëk politik, kundër hasmit politik, për interesa, nga vështirësitë apo thjesht për indiferencë e tjera.

Po kështu Vota, që duhet të jetë e lirë dhe e ndershme, është kthyer në një dramë turpi e burim vuajtjesh për shqiptarët. Vjedhja sistematike e saj, madje e ndihmuar nga ligje me norma të qëllimshme aspak demokratike, dëshmon paburrërinë për  matjen e mbështetjes e vlerave personale nga gjykimi i të tjerëve. Vota nuk lejohet të vidhet, është një e drejtë themelore kushtetuese, dhe nuk ka “kufij demokracie” apo “antikushtetushmëri” për të, që mbrohen nga gjykata partiake apo të shantazhueshme.

Dëshira për të komanduar e dhunuar, e filluar më 2 dhjetor 1945, kur goglat grumbulloheshin të gjitha në kutin e Frontit, e që vazhdon sot e kësaj dite, kur fletët i ndajnë mes tyre vetëm dy partitë (qahen vetëm për ato që i vodhën njëra- tjetrës), një vjedhje masive votash, që me heshtjen e të huajve, po thellon pasojat e degjenerimit të sistemit dhe  prapambetjen e vendit, rritjen e tensioneve politike e sociale dhe largimin nga Evropa. Këtë e paguajmë dhe e vuajmë të gjithë ne pavarësisht se në cilën parti jemi e për kë votojmë.

424 Komente

Shume mendim i drejte! 

Parimi nje anetar nje vote duhet institucionalizuar ndoshta ligjerisht, pra u duhet imponuar partive me ligj. 

 

Ky profesor Meksi eshte i prere per te bere programe e statute partish!smiley nejse, eshte provuar me 100 here tashme, kshu ne teori, per tu treguar te tjereve se si e qysh duhet bere, a-papapa, te thajm piten!! ne praktike pastaj, aq me teper kur kemi pozitat......, s'nuk....smiley

O brado lexoje nje cike ket se qeka shume e gjate dhe na thuaj mendimin tend. Une jom 100% me mendimin tend. Meksi yt eshte 100 here me i mire ose me pak i keq se ky Meksi ketu.

Hallall Leka, kte pjesen e fundit per drejtesine e votes e ka qa. Sa bukur e ka thene "Vota, që duhet të jetë e lirë dhe e ndershme, është kthyer në një dramë turpi e burim vuajtjesh për shqiptarët". Ne '96 kur u hodhen themelet e vjedhjes se votes, Leka luftoi heroikisht per mbrojtjen e saj, po aq e kishte takatin, ca ishte ne fund te fundit, nje cope kryeminister.

Si lexues i rregullt i tij do lexoja me shume interes tema mbi moralin ne pergjithesi dhe ne vecanti mbi kulturen e doreheqjes, antikonformizmin, manaxhimin e krizave, shtetin e se drejtes, si te behesh milioner, etj.

Also, do te vleresoja nje shpjegim pse gjirokastriteve u thone "kolaq" ...kush te mundi....flm paraprakisht.

mund te beni humor sa te doni por vota e lire eshte zanafilla e cdo shkaterrimi qe ka ardhur nga PD dhe brenda ne PD. Keshtu nisi me debatet e para ne dhjetor 1990 ku disa (shumica) nuk deshironin rregulla te sakta per te drejtuar partine, keshtu u vazhdua me sabotimin e votimit te pare ne shkurt 1991 nga Azem Hajdari e tropojanet e tjere ne PD, dhe u pasua me votime me perqindje enveriane (mbi 80%) ne shtator 1991. Qe atehere nuk pati kthim prapa me.

Sa per voten e 1996, nuk keni bythe te me kerkoni pergjegjesi pse te tjere vidhnin vota! Jo ne nje vend si i yni te pakten ku te gjithe kane deshire te vjedhin vete, ne person te pare, ne cdo hapesire shteterore, ku ju tek PPU beni justifikimin e shitjes se votes te demokrateve ne zgjedhjet qe sapo kaluam! Hajduti i votave ne 1996 dhe njekohesisht shkaterruesi i Shqiperise ka nje emer te qarte dhe te tere e dine qe nuk quhet Meksi. Pastaj, nqs keni kenaqesi te kalojme kohen me lloqe, ftojme dhe Bradin dhe vazhdojme, pse jo smiley

Per Belulin: i dashur Belul qe jeton ne France por mendon si fshatar doc shqiptar. Fakti qe akoma tani ne PD behen zgjedhje pa rregulla do te thote qe keto qe une shkruaj kane vlere. Ti nuk ke qejf t'i lexosh? E kujt i rruhet!

Profesor , se u bo boze kjo puna e Frances , Beluli jeton ne Hollande , pastaj Profesor c'eshte ky fjalor , " kujt i rruhet " , kemi drejtuar shtetin apo jo smiley

Ah, me fal, Hollande. Akoma me keq atehere smiley

o prof Meksi, o demokrat i paster 24 KARtesh, qe te bezdiska mendimi ndryshe..smiley esenca e komentit tim ishte shume e thjeshte...: Ti tani mund te besh teori sa te duash... por e pame se si ushtrove rregullat e demokracise kur kishe shtet e pushtet...smiley

ok, me jep prova se si e ushtrova. na thuaj haptas problemet. mos e le si zakonisht te tere blogerat ketu ku i pelqejne fraza te lena pergjysem me nenkuptime dhe ku ligesia ben plotesimin.

ka plot raste zoteri, por po te kujtoj me flagranten, rastin kur populli " zjente" nga zemerimi per nik n e parave ne firmat piramidale (edhe per faj te vet popullit duhet ta pranojme) por ama me te drejte kerkoi qe ju dhe kabineti juaj te jepnit doreheqjen per pjeses e fajit qe u takonte ju, sepse gjate kryeministrllekut tuaj u krijuan dhe lulezuan keto firma, apo jo?! cfare bete ju si demokrat?? u treguat arrogant dhe vazhduat detyren sikur te mos kish ndodhur asgje.... well, ju e dhate doreheqjen.. por si kofini pas te vjelit, sepse hataja kishte ndodhur.

jeni treguar i papergjegjshem zoteri, e vazhdon te jeni i tille. kuptojeni kete... ke parasysh z. Papandreu ne Greqi para nja 2 vjetesh sikur mos te jepte doreheqjen se cdo do te ndodhte ne ate vend??? ja, ky eshte ndryshimi midis nje politikani vertet demokrat me ate tjetrin qe perpiqet te na mbush mendjen qe eshte i tille..

shoh qe nga nxitimi, se jam ne punesmiley, kam bere nja 2 gabime.. " humbjen" e parave ne firmat piramidale, doja te thoja.

faleminderit per mirekuptimin..smiley

Ma shpjego pak sakte e ne detaje cila ishte pjesa e fajit te kabinetit tim.

ke humor per zotin! smiley Kaq desha te thosha, vazhdoni tani.

humor dhe cfare humori. c'na ka gjet me keta. beri tjetri lemsh gjithe vendin  me firmat piramidale e plot te tjera. u zgjodh me vota te vjedhura dhe me rrahje te opozites dhe ka goje dhe flet.

na donte dhe lufte pale, te shtypte popullin ...

prape me luften ti. A e gjete ate videon? Dhe sa per te rrahuren shko informohu mire e pastaj flasim. gje ndonje video ose ndonje artikull edhe per kete je qe je.

prape me luften ti.

po po prape me luften une. e ceshte lufta per ty? u vrane mbi 3000 vete e s'ke piken e pendimit. na dashke zotrote as mos ta permendim. lufta u be kur qeverisje per faqe te zeze zotrote. apo fajin e ka vetem saliu???

e bete gjak servet pellumbin me shoke, ne sheshin skenderbej. ta kam thene edhe here tjetre, deri sa arrite bere gjithe ato te zeza, nuk me habit qe i mohon.

por nuk po mohoj asgje. te tere gazetaret e majte e te djathte e dine se kush i beri. me emer e mbiemer. dihen edhe perpjekjet e mia per ta ndaluar. e ke te ilustruar edhe ne librin e Bazes Viti 97. Por ti e paske me mua, sic duket duhet te te kem pushuar ndonje te aferm nga puna diku nga 92-94 se zakonisht keshtu ndodh.

''Por ti e paske me mua, sic duket duhet te te kem pushuar ndonje te aferm nga puna diku nga 92-94 se zakonisht keshtu ndodh.''

tashti e gjete. tamam pergjigje k.m. ke dhene. me ke merremi ?????

lere, se ka bere reforma.... smiley Nuk mund ta marr seriozisht z. Seksi ketu. Meksi nuk mund te jete kaq, kaq, kaq..... ehhh..........

epo i bera ca edhe une. ti ke bere ndonje reforme ne usa o bama?

Sir, Yes, Sir!!!

Bame, e leme me kaq per sot se kam pershtypjen se do te ngelim ketu deri ne darke smiley

ja po shoh listen e kushteve qe duhen plotesuar per te marre pjese smiley

une thjesht po i pergjigjem me qetesi nje anonimi ne internet. ti e ke pak me emocione. ashtu sic e meriton. pretendoje ndopak respekt me shume ti?

po ku e di ti qe une ndjej pendim. pendim e faj jane dy gjera te ndryshme. lufta thua ti? deri ne diten qe dhashe doreheqjen bera c'qe e mundur per ta ndaluar. filloi pas doreheqjes sime dhe u rrit ne kohen e qeverisjes mikse PD&PS me ne krye PS. Dhe prape ti e te tjere e keni me mua. Qartasi si nder te paktet te djathte ne ato vite me keni hale ne sy smiley

te kemi dashur zoti meksi, aq shume sa nuk e mendon dot. po ju jo vetem na zhgenjyet, por demtuat aq rende dhe vendin. e cuat 20 vjet pas.

Qartasi si nder te paktet te djathte ne ato vite me keni hale ne sy

smiley

e kom thon, numri i pisomave te shqipni po rritet ne mnyr astronomike.

O "Mekso",  leji kto po a ke bo gjo, mer? Kte na thuj, te engledisna ka i cik.

Po nuk ke asnje faj o derrezi. Me nje President qe kishte mbaruar per mjekesi dhe qe bente rolin e te gjithpushteteshmit dhe me nje kryeminister arkeolog, sigurisht qe kopilat si Genci, Ilir Hoti apo Artan Hoxha do te benin qejf e do te tallnin bythen me ju.

dmth ata kopilat qenkan fajtore? por atehere pse e ke prape me mua? tipike sjellje prej primitivi. fajin nuk e ka hajduti por roja smiley

Po sigurisht qe roja e ka fajin nese nuk ishte i afte te bente detyren. Pse kur hajduti vjedh e roja fle gjume kush e ka fajin?

epo ne fakt ti harron qe ata emrat qe ti permend une i pushova. dhe goxha perpara 1996. me pak dhembje e sforcim. por akoma aty i ke edhe sot. nuk eshte faji im se ata jane mjeshtra ne zanat e shoqeria jone ata promuovon.

Ma shpjego pak sakte e ne detaje cila ishte pjesa e fajit te kabinetit tim.

o z Meksi,  sinqerisht nuk e prisja nga ju te mos keni  nje fije pendese  dhe vazhdoni  te jeni i papergjegjshem,  megjithse  ka kaluar kaq kohe......

Ok,   po keto firmat piramidale  a nuk morren leje per te ushtruar aktivitetin e tyre, sepse funksionuan  legalisht ato, apo jo... dhe  cfare lloj leje kishin ato, leje  per te ushtruar aktivitet  si banke private??   sepse ato funksionuan  krejt normalisht  si ''banka''.  bile  qarkullonin aq shume para ne dite, saqe  sfidonin hapur   Banken Shqiptare   e cila  ne ate periudhe as qe llogaritej si konkurrente  e ketyre firmave!!

tani si,  nuk ua vrau syrin a veshin juve dhe kabinetit tuaj kjo  lloj veprimtarie??   sepse zgjati goxha, thuajse 2 vjet, ne kushte krjet normale dhe legale.

 

pastaj po te shtojme edhe pasojat katastrofike, pra pervec humbjes se pasurise  per thuajse 2/3 e shqiptareve,  por situaten  e rende qe pasoi.. renia e shtetit, kaosi total, vendi ne  thuajse ne lufte civile.. rreth 3000 te vrare.. u desh nje force paqerusjtese nderkombetare  te nderhyte per te vendosur ''paqen'' ne Shqiperi,  dhe ju thoni qe skeni aspak faj???    sikur te thoshit qe   ishim naive,  pa eksperience etj,  do ta kisha pranuar, po keshtu fare.   

.......nderkaq,  djali i  nje ushtari nazist  gjerman  erdhi  dhe kerkoi falje  per krimet qe i ati  i tij dikur,   kishte bere ne Borove  te Shqiperise...  dhe te mendosh,  krimi i Boroves ishte ku e ku me i vogel  se krimi i 97-es..smiley

cfare leje kishin sipas teje firmat piramidale?

sa u humb sipas teje?

 

 

ti me pyet mua cfare leje kishin??   he pra ca  lloj leje kishin,   ju e dini me mire.. sepse banka nuk ishin ato!!    Po,  ato ''aspironin''  te  ktheheshin ne banka te mirefillta...   mbaj mend ne Vlore,  firma Gjallica  po ndertone nje godine diku te parku i lojerave, e cila do te sherbente si banke kur te vinte  koha...

po sikur   u humb rreth 1, 2 deri 2 miliarde dollare.. kete shifer permendi edhe shtypi boteror, apo jo?  imagjino,  sikur gjysmat e ketyre lekeve  te ishin ne arkat e bankes Shqiptare , dmth shtetit  te varfer e plot probleme shqiptar te fillim viteve 90-te.. gjynah!

atehere, kishin leje gjykate si firme cfaredo. nuk kishin licensa bankare qofte edhe per arsyen e vetme se ligji bankar u be ne janar 1996 kur pjesa me e madhe e tyre ishin hapur tashme. operonin bazuar mbi kodin civil, me sakte mbi huamarrjen. kjo ishte dhe pjesa "me te futme" nda jqeverise sepse e vetmja menyre per t'i bllokuar ishte nje padi ne gjykate civile. por jo nga shteti por nga palet pjesemarrese ne huamarrje. ne janar 1996 u realizua ligji qe kerkoja pothuajse i plote. mungonte nje detaj teknik (si thoni ju rinjte per djallin smiley:

nuk u caktua limiti kur nje hua quhet fajde. ne boten perendimore eshte 1.5 here kredine me te larte. une i kerkova ne forme zyrtare (cka do te thote me protokoll) tre here guvernatorit te bankes qe te ndante kete kufi. Kjo do te thote qe kushdo firme kalonte ate kufi mund te quhej qe shkelte ligjin bankar dhe nuk kisha nevoje me per padi civile. Nuk e ndau asnjehere. Behet fjale per Lunikun, ate tipin qe ju nuk e njihni aspak, qe kishte pashaporte amerikane , per emerimin e te cilit u shava jo pak me Saliun, dhe i cili u fut ne gardhin mbrojtes te ambasades USA gjate rremujave. Une ndjenja ne Tirane me familjen sa per dijeni, jo si disa te tjere qe ia futen per ITali apo Greqi.

Une e di paraprakisht qe ti dhe disa te tjere e quajne detaj teknik per te fshehur koken si puna e strucit. Une po ju them me bindje qe nuk eshte keshtu. Se pari, sepse nqs tentoja cdo tjeter menyre per te mbyllur apo kontrolluar firmat piramidale me ngrihej kundra tere PD sepse ishime ne fushate. Se dyti, sepse s'kisha asnje baze ligjore e do te ngriheshit kundra ju qe ishit te bindur qe firmat ishin OK, cka e treguat akoma per vite me rradhe kur kurre nuk vute ne dyshim skemen piramidale te tyre.Qe do te ngriheshin njerezit kundra u pa edhe ne rastin e bllokimit te fondeve ne banke te Xhaferit e Popullit, ku qofte nje pjese e mire e qeverise sime (kryesuar nga mjeshtri i financave Ruli) qofte edhe opozita (Gjinushi etj) ishin plotesisht kundra dhe po me akuzonin se me bllokimin po i jepja fundin atyre.

Sa per humbjen, Xhaferi e Populli u kthyen plotesisht (si vlere totale jo si vlere koke per koke). Vefa u la e bllokuar nga une ne Banke ne kuoten e 130 milione USD (pyet pak ku shkuan). Humbi Gjallica e Sudja. Keto ishin te medhate. Sudja mendohej se kishte 60 milione USD ndersa Gjallica rreth 300-400 max.

Tek hesapi me lart asnjehere nuk llogaritet se sa u terhoq nga familjet.

Dhe sa per nje krahasim te periudhave te ndryshme. Me shume se sa tere fajdet eshte kesti i nej viti i borxhit sot te Shqiperise. Dhe me shume sesa tere fajdet fali Nano te huajve me privatizimet e tija.

po ja,  familjet terhoqen rreth 1/4 ,  por jo me shume...  sepse  ''sistemi''  i fajdeve te ketyre firmave ishte  shume dinak.. ata gjithmone e  rrisnin perqindjen e fitimeve  saqe njerezit  ngaqe perfitonin shume leke,  te tunduar, vendosnin te linin si kapital edhe perqindjet  qe perfitonin pas 6 muajve.. sepse te tilla ishin kontratat me duket..   natyrisht, pati individe qe perfituan  nga keto firma ne kohen e  kulmit te tyre,,, sidomos ata qe i investuan ne  blerjen apo  ndertimin e nje shtepie apo biznesi.. por  shumica absolute humbi.. edhe perqindjet!

sidoqofte, ju mund te justifikoheni  si te doni..  por eshte e paimagjinuashme qe  nuk i njihni vetes as edhe nje lloj pergjegjesie... 

 

p.s   Tos Nanon nuk e mbajme per burre te mire ketu.

Pergjegjesi eshte ndryshe nga faj. Ndoshta po ngaterrohemi mbi termat. Une bera cdo perpjekje per te mbyllur fajdet. Deshtova. Perse ti e ke kaq te veshtire te besosh kete pohim timin ndersa une duhet ta kem te lehte te pranoj faj per dicka shume here me te madhe?

shiko, nuk eshte se dua tju  bej fajtor  sepse kam dicka personale me ju..  jo,  as qe nuk ju njoh fare per ate pune.. bile  une as si kryeminister nuk ju kam perjetuar tamam.. pasi kam emigruar heret, qe ne 91. 

gjithsesi,  i kam ndjekur zhvillimet e asaj periudhe hap pas hapi..   dhe  meqense permende termat.. kur themi pergjegjesi, ajo pjese qe u takon .. (sepse  ne nje koment te mesiperm nese vute re une fajsoj edhe popullin)..  pra nese pranojme  ''pergjegjesi'',  automatikisht  pranojme edhe pjesen e ''fajit''  qe rrjedh nga  (pa)pergjegjesia..  qofte kjo morale, penale etj.. termat ne rregull jane!   gjithashtu mendoj qe te gjitha operacionet qe ndermorri qevria juaj  kundra firmave piramidale, dhe ju i permendi ketu,  dakord, por ishin shume vone.. teper vone.. dmth pasi ato kishin falimentuar..

epo na zuri  me  z.''Meksi'', o emo...  do ta heqim tha..  

kape cik kete talentin qe po pergatisim ne Vlore..smiley   vetem 11 vjec.  marrje/perdorim topi, kontroll, pas,asist, driblim, goditje porte nga cdo pozicion etj... .  ne fushe luan pozicion ''10'', tip Maradona dmth..smiley

hahaha... labi i vogel!

yll!

Do behet i forte ky labi i vogelsmiley

e njihja fenomenin fajde goxha heret. nuk jam si disa te tjere qe akoma japin intervista verdalle duke thene qe diku nga nentori 1996 e morren vesh per here te pare. u perpoqa te merrja masa. te tregova per bllokimin e fondeve te Xhaferit e Popullit qe i kisha te tre kundra. Ehde kur u ndane leket e bllokuara prape patem pafund debate. Une kerkova qe te mos ndahen leket pa percaktuar sa kishin terhequr kreditoret dhe te likujdoheshin vetem per diferencen DEPOZITE - TERHEQJE. Saliu ishte kundra dhe nga nje ane, duke pare si perfunduan paret e Vefes, me vjen te them shyqyr qe arrita t'i ndaja dhe ato. Realiteti politik i atyre viteve ka qene shume kompleks dhe eshte shume gjynah qe ta shihni me inat. As nuk po  ju kerkoj te me besoni mua. Por ki parasysh qe as nuk mund te besohet Blendi Fevziu qe nderron versionin cdohere pas zgjedhjeve. Une nga ana ime nje pjese te mire te atyre qe po them ketu i kam shkruar neper artikuj. Kam nje arkive te madhe me letra. Po pajisem edhe me kushte "digitale" per komunikim dhe te premtoj qe do te jem prezent ne kete pjese te historise. Me versionin tim, kuptohet. Por nuk jam kokederr. Edhe sot e kesaj dite gjemoj pjese te ndryshme te historise se post 90-es, ne vecanti me sa ka te beje me dhjetorin 1990 si dhe me sigurimsat.

Tundu Belul! Vrit diten tende duke u marre me nxireqeverisjen e zotit Meksi, ndersa ai betonarmezonte astarin e xhepave. smiley

Hajduti i votave ne 1996 dhe njekohesisht shkaterruesi i Shqiperise ka nje emer te qarte dhe te tere e dine qe nuk quhet Meksi. 

Ne respekt te se vertetes dhe ne respekt te personit tuaj si ish kryeminister, pertej mospelqimeve te mbetura ne kujtese, me pak respekt per veten tuaj, zotni ish kryeminister! Ju dolet kryeminister nga maskra elektorale e 96.Tani thoni nuk isha une hajduti votave!! Aktin e doreheqjes ose..me sakte, te mospranimit per t;u mandatuar si kryminister me vota te vjedhura barbarisht, e keni menduar? Ne mos ne ate kohe, se paku tani, pas kaq vitesh, do ishte ne nderin e imazhit qe kemengulni te kuroni, te pranoni se ka qene nje akt i munguar dhe kesisoj te shprehni njelloj keqardhje.Perkundrazi, arroganca me te cilen ju lexoni Historine ku ishit nje nga protagonistet e pare te saj, eshte deshmi e pamundesise per t'u ngritur mbi egon tuaj personale.

96 eshte fara e rrumpallimit demokratik,qe per fatin tone te keq, mbiu fort e shendetshme e ja ka zan frymen demokracise reale sot e gjithe diten!

Pse te jepja doreheqjen? Ku e ke pare kete praktike ti? Une isha per rivotim ne 40 zona sic u propozua edhe nga "amerikanet". Ju jeni mesuar sot ku partia eshte e njeshit dhe ai ben c'te doj. Dhe normal qe pastaj ai merr pergjegjesite te tera vete smiley. Une nuk e zoteroja PD-ne dhe as nuk luftova ndonjehere per kete. Nuk e kam aspak merak. Beja punen time dhe perpiqesha me cdo force timen ne kuadrin ligjor dhe ne kuadrin e marredhenieve personale per te influencuar ne votimet e PD-se. Une pranova nje tufe me ministra jo "te mite" ose "presidenciale" sic i quaja atehere. Ky ishte realiteti. Ju e doni bardhe e zi, dhe kur nuk ju shkon pershtat filloni direkt ne akuza te pabazuara. Une nuk e kam problem akuzen (tek PPU e kam treguar apo jo) por edhe me pelqen te kthej pergjigje, te cilen prape ju e shihni te tere si arrogance.

I kthehemi vjedhjes dhe doreheqjes. Une shtetin e shoh me shume pergjegjesi dhe jam perpjekur tere kohes per evolimin e ceshtjeve te kohes per sa me mire. Vete apo me njerez te familjes sime nuk kam vjedhur nje vote teke. Nuk mohoj qe ne zonen ku isha kandidat pati vjedhje sepse jam informuar qe ate dite per keto fenomene. Por kjo eshte Shqiperia ku jetojme. Shqiperia e prepotences dhe e deshires per te dhunuar kundershtarin. Edhe kur nuk eshte aspak e nevojshme pasi dihej qe PD e merrte fitoren edhe pa vjedhje. Nuk ishte posti i kryeministrit ai qe kerkonte nje mazhorance prej 2/3 ne parlament. A jam une krenar per ato episode? Absolutisht qe jo!!! Dhe nuk eshte se e them sot. E kam thene qemoti. Por edhe te mbaj fajin sic deshiron ti nuk e pranoj. Te pakten ky eshte opinioni im, te kuptoj plotesisht nqs ti nuk me beson apo nuk me justifikon. Kjo ndjenje eshte mese normale dhe dallohet edhe sot kur te tere kemi prirjen per te quajtur fajtor njeshin. Thjesht une, ndryshe nga ky njeshi i sotem, nuk vuaj nga kompleksi i te biseduarit per keto tema.

Nuk te bej me faj une tu o Leka. I padituri nuk fajesohet dhe ti i tille ke qene. Packa se me vone ke mesuar dicka nga ekonomia dhe demokracia. 

une kerkova atehere per ndihmes per ekonomi e finance, dhe me vjen keq qe nuk te gjeta ty!

Jo, e verteta eshte se ti me kerkove personalisht, por une nuk pranova. Mire ti tuaf, por edhe Kopliku me keq se ty. Me vjen keq por kjo ishte situata sa qesharake aq dhe e trishtueshme. 

epo atehere e paske ti fajin. po te kishe ardhur ndoshta na kishe ndaluar tatepjeten qe na morri.

Jo, jo, se keshilltare shume te mire per ate kohe i kishe te punesuar, mjafton te te them njerin qe mu kujtua Albert Gaija me duket, por peshku qelbet nga koka dhe koka ishit ju dhe frymori.

Meso emrat njehere sakte. Se po i thua me te degjuar. Dhe jep pohime pak me llogjike. Nuk kuptohet qarte se ku do te dalesh me emrin e Bert Gajos.

Jo Bert, por Albert Gajo. Dua te them qe njerzit e ditur nuk mungonin, por po ta perserise edhe njehere qe peshku qelbet nga kryet.

Une e kam mik dhe e therras si dua une. Qarte? Sa per njerezit e zote, une jo i vetem qe i vleresoj por edhe kam ndjekur e ndihmuar tere karrieren e tyre. Ne kryeministrine e atehershme te tere ata djemte e pare qe u afruan i dergova jashte shtetit per specializime dhe i rimora ne pune kur u kthyen. Jo vetem kaq. Une bashkepunoja tere kohes me ndihmesa te FMN e WB dhe nuk e quaja kurre turp apo problem. Madje i mireprisja. Nuk u qelb prej meje peshku, rri i qete ne kete pike.

Flm per pergjigjen.

''Ne respekt te se vertetes dhe ne respekt te personit tuaj si ish kryeminister...''

c'i ke keto respekte o spiritues. e cfare se ka qene k.m.? pse duhet ta respektosh? se e beri lemsh shqiperine dhe demokracine!!!

e me poshte thua: ''Ju dolet kryeminister nga maskra elektorale e 96.Tani thoni nuk isha une hajduti votave!!''

s'i marr vesh fare keta shqiptaret e mi.

Per Belulin: i dashur Belul qe jeton ne France por mendon si fshatar doc shqiptar. Fakti qe akoma tani ne PD behen zgjedhje pa rregulla do te thote qe keto qe une shkruaj kane vlere. Ti nuk ke qejf t'i lexosh? E kujt i rruhet!

E dija qe nuk do te me zhgenjeje. Vetem me nje paragraf me tregove te gjithe permbajtjen e shkrimit te Z. Meksi d.v.  smiley

meqe po flitet per demokracine "nje anetar, nje vote" si blogues te rregullt, ka admin ketu qe te votojme per status abuziv kur thuhet "kujt i rruhet!!". se ne emigrantet fshatare qe e jetojme perdite demokracine, kjo gje na rri me mire ne mentalitet. smiley

 

Them se shprehjet emocionale duhen anashkaluar sepse shprehin nje gjendje deshperimi te individt . fakti qe Mexi eshte shendoshe e kuq si Molla, i dendur me Prona e Para tregon se me te vertet ai " nuk e ka rrujte " ndonjehere se cfare pergjegjesie mori persiper ne ato Kohe .Rendesi ka qe ngre Probleme smiley

Mos ia q.r fare tashi... meksi per shkak te eksperiences se vet, eshte VLERE, dhe e kam pa shaka. Beni mire ta respektoni per ate qe ka qene. 

Ka ndonje ketu te na shpjegoje pak kete parimin nje antar nje vote ?

 

Kurse votimet për të zgjedhur një person ndërmjet disa kandidatëve kryhen duke dhënë vetëm një votë. Quhet fitues ai që merr më shumë se gjysma e votave të vlefshme. Në rast se kjo nuk arrihet bëhet balotazh ndërmjet dy kandidatëe që kanë fituar numrin më të madh të votave.

Ndonje gje per Fidel Yllin do na thuash? Se kemi degju fjale te renda ne ketej.

Zoti meksi,nese mundeni, sqarojeni dhe pinanecin pjeter(petro),si ka mundesi qe ju qe kishit ardh ne historine e ketij veni,si njerez te liluminuar per te shembur boten e vjeter,nuk patet as aftesine per t'u sjelle te pakten aq demokratikisht sa Ramiz Alia,perfaqesuesi emblematik i asaj bote,ne realizimin e te parave zgjedhjeve politike pluraliste qe ju desh te organizonit.

O Pjeter, se pari Ramizi nuk i beri nga deshira zgjedhjet demokratike. Ose me sakte, i beri demokratike po me aq deshira sa Saliu keto te 23 qershorit. Apo edhe Salen tani do ta quajme zgjedhjeberes i suksesshem pas 23 qershorit?

Se dyti, mjaft me keto akuzat ne tufe. Nqs je i zoti e ke informacion akuzo ne terma konkrete. Mos beni gjyqe publike! Keto i bente Enveri, Stalini ose Franca perpara dy shekujsh.

Zoti Meksi per ty si njeri kam respekt (pra je njeri), por si kryeminister apo me mire si ish kryeminister jo vetem qe nuk kam respekt por me vjen zet kur e kujtoj ate periudhe.

Si fillim falminderit per pergjigjen,si vazhdim, pak rendesi ka per mua, si e pse u detryrua Ramizi me ba zgjedhje te tilla,pritshmeria ime eshte dhe ishte tek ju,qe ju shihte nje popull i tere ne drite te syrit;pse ju s'qete ne gjendje te ngriheshit ne lartesine e Ramizit,edhe pse nje nivel te tille ai e paskesh arrit me sforco i detyruar.Pse?

po pse ma kerkon mua kete "arritje" e jo tere shqiptareve? vazhdoni akoma duke u marre me ato vitet e para si idrizi me poshte, por nderkohe kane kaluar 16 vite e jemi me keq, te pakten persa i perket demokracise. duhet nje analize me e thelle dhe ketu kthehemi tek tema e artikullit. vota e lire eshte thelbi. ashtu si edhe mendimi i lire (supozohet i tille) qe ju shpreni ne PPU. Pa voten e lire prape ketu do jemi edhe per nja 50 vite te tjera. E s'do keni asnje prej nesh te 90 per t'i vene fajet!

 

Kaq per sot se doli Idrizi ne skene e ketij nuk ia dal dot smiley

nese gjithe shqiptaret pas 16 vjetesh, jane akoma me keq dhe sot e ksaj dite,une personalisht e kam pare gjithmone, si rrjedhoje te atyre zgjedhjeve qe grupimi juaj qe doli ne skene per demokracine, realizoi.ju jeni nje nder perfaqesuesit me te shquar te atij grupimi,prandaj shfrytezova dhe kete rast qe ne je kuptim, t'ju kerkoj llogari.

kurse une situaten e sotme e shoh si rrjedhoje e rremujave te janar-shkurt 1997. point of view, apo jo?

nuk po bej arrogantin si Saliu qe te them qe jam i sigurte qe do te kishim ecur shume mire pa ato ngjarje. kishte filluar degjenerimi edhe pa fajdet. por as kaq keq sa shkoi nuk besoj se do te kishte shkuar.

ashtu si edhe mendimi i lire (supozohet i tille) qe ju shpreni ne PPU

jo me kot nuk e ke fut edhe klauzolen. ketu ne shumicen e rasteve po shkemben fjale me projeksione te sklleverve qe ke takuar me bollek ne Shqiperi.

po ngaterron person i dashur. une nuk kam trajtuar ndonjerin si skllav.

nuk po them se i trajton si te tille.
peshku eshte nje moster e shtremberuar e shqiptareve, ku mungojne ata "normalet" sepse tremben. smiley

peshku eshte nje hapesire pak me me shume nerva sec duhet. besoj se eshte edhe e kuptueshme deri diku duke pasur parasysh qe shqiptaret vuajne te shprehen ne boten normale, ate jo online, sepse kudo ruhen. dhe sepse ketu ka nje doze te madhe emigrantesh, qe kthesa qe moren ne 1990 e me vone drejt shteteve te huaja normal qe u le brenga te ndryshme. une kam djalin qe ka kaluar 11 vite jashte dhe i kuptoj keto "nerva" apo tensione. sidoqofte, per aq kohe sa nuk kalojme ne sharje nuk eshte keq.

Vallaj lexon kete me Mex ketu dhe bindesh qe qe ka ardhe nje kohe tjeter .Kete e diktojne edhe keto rezultate te ketyre zgjedhjeve.

Ka ardhe koha per shkeputjen e Fraksionit te fashisto -ballisteve nga PD-hi me nje  kryetar te nivelit TUFA dhe krahut te PPE me nje kryetar te lloit te papergjgjegjshem por kembngules si ky Meksi te profilit te Qarte PK e reformuar !. Kjo do sjelle te konturohen me qarte te gjithe ata qe fshihen prapa emrit te PD dhe kryeinjorantit te saj Berisha . Ky mish mash mbi 23 vjecar me emrtimin PD-hi as ka kuptuar dhe as do kuptoje ndonjehere ne kete gjendje qe eshte se kush e ka katandise Shqiperine ne nje GROP Haleje .Keta tere kohen do vazhdojne te ndare ne dy krahe

Berisha e ka pergjegjesine ..dhe krahu i qaramaneve me Oi OI .qe ulerin .......Jo Jo Jo !

Do kemi me shume qartesi ne teatrin Politk shqiptar sepse te shkeputurit do drejtojne Komplet GISHTIN nga Berisha qe i Kompromentoi duke i trazuar me Komunistet dhe pjesa me Oi OI do argumentoje Honorin perse i perfshiu dhe bashke me ta dhe nje ish Kryeminister qe e DHJEU kete vend por ketej e tutje do beje Programe ne Interes te te gjitheve sepse dokete parimin " Nje avaz nga cdo gurmaz " smiley

Kam bindjen qe Mexi nuk e kupton qe ka ardhe kjo kohe sepse shmang pergjegjesine nga Shteti Fashist ne hapat e Para qe krijoi me shoke pqas 92 deri kur u plasi bomba e cubave ne duar dhe anijes Ju hap nje vrime qe e MBYTI jo shume vone !

Per kuriozitet politiko-politicien (pra per politiken e vogel, ate elektoraliste) :

Kur shkruan per zgjedhjet e '96 :

Edhe kur nuk eshte aspak e nevojshme pasi dihej qe PD e merrte fitoren edhe pa vjedhje

 

Si  je kaq i sigurt per kete, nderkohe qe ne 1993 PD humbi zgjedhjet lokale ndersa ne 94 referendumin per kushtetuten ?  smiley

i sigurte nga shifrat qe kishim perpara e pas zgjedhjeve. matematikisht jo, kuptohet. por mund te them, me pak humor, isha po aq i sigurte atehere, sa isha perpara 23 qershorit per humbjen e Saliut.

Meksi, meqë s'paskeni punë tjetër veç të rrihni ujë në havan me peshkistët e që mos të mërziteni në Francë unë do të rekomandoja të shihje live ''Tour de France'', megjithse si fund sezoni i shfaqjeve humoristike televizive është mëkat ta humbasësh diskutimin tuaj komik

duke e pare isha, pashe respektet qe po i beheshin Hinault-s.

Meksi nuk gjykohet si MEKSI si emer .Ështe bir Labove pavaresisht se nuk e kam te qarte nga e Kryqit apo Zhapes dhe nuk mund te jete ndryshe vecse zemërmadh si Individ.

Puna eshte qe duhet te na kuptoje se ketu flasim jo per "sentimente  e zgjaursi "si p**dhije per me i lene pergjegjesine pastrueses se Kryeministrise .

Ketu flitet per MENDJEN , DIJEN ne sherbim te Popullit she jo djallzine per tja hedhur bythes smiley

Do lehtesohet shume sikur te mos te rrije duke shpjeguar  se vendoste druj te drejte ne STIVE e ajo nuk mbajti smiley .Rendesi ka te kuptoje dhe te na shpjegoje KUSH i mesoi te vendosnin DRUJ te Shtrember si bazament i stives ! Ka dhe Faktor Morale e psikomotorike si te psikopatit Berisha po ka edhe Ligje qe nuk u BENE Kurre si kunder Mashtrimit te Piramidave sepse pikerisht ishte IDEJA e ndertimit te Kapitaliymit shqiptar sipas Motos ..."

"Milionin e pare mos ma kerko "

Kush e perfshiu ne Programe Praktike kete z.Meksi dmth daljen ne fotografi si Poster Zgjedhjesh me Vebiun e Suden ????/...Grupi Nano -Ruli dhe Ju qe mbanit shenim , apo te tjere me te zgjaur se JU ?

Kjo shpjegon pastaj edhe perse ti po argumenton se

Viktime thote meksi / rrashe edhe une / me zor k/minister / vane e me vune smiley

idriz, do vij deri ne usa e do te te kerkoj falje po gjete nje tek foto timen me ato qe permend ti. ti mund ta quash fshehje ose "bythe e zgjut". une e quaj nuhatje e largepamesi.

@meksi, 

sipas mendimit tim shuuume modest, ju akumuloni shume negativitet nga te tjeret dhe pastaj ne njefare menyre e reflektoni jashte kete. Shih Fatos Nanon, se can koken per askend, jeton ne paqe dhe mire me veten e te tjeret. Peace and Love smiley

 

 

 

e paske kutpuar shume gabim. une jam akoma me rehat se Nano, vetem se pa alkol smiley e ...

Shume selektiv je . Vetem mua nuk me ke kthyer xhevap per pyetjen qe te kam bere.

Per Fidelin do na thush ndonje gje, qe te marrim vesh sa i njeh punet e Meksit?

as mu s'me flet. edhe i bona nje pytje te thjeshte fare. kshu e kon kto te mdhejt.

Edhe ti nuk me ke fol mu dje, po une ta kam fal. Live and let live, sic do thoshte Tosi smiley 

Ti nuk je te lista?

Nuk e di. Une i shkreti jam fut edhe te LSI-ja tani, besoja qe do gjenim pika kontakti me te medha smiley

ku ke fol mer? smiley

 

Nuk qenke te lista!

smiley

Une nuk e marr vesh pse ka fituar namin e budallait Pal Vata kur thoshte "E ka bere Mehmeti ne koke te vet, se une e Enveri nuk dime gje". 

 

shume mire

Me verte kujtoni qe Leka Meksi do merrte mundimin tu jepte pergjigje te gjitheve, edhe atyre qe nuk i bejne pyetje, sic ben ky "meksi" ketu?

pse jo Endro?

Pikerisht se mendoj se Leka i vertete eshte shume rehat ne jeten e tij sa te shkoj deri aty e te marre mundimin ti shkruj seriozisht edhe Xakes, kur ne qe jemi te rregullt ketu e bejme nje here ne vit me raste festash. 

po mbase ka njonjefar konsiderate personale per te ose ndonje te familjes? smiley

smiley

ti flet tere kohes per demokraci e per partite ketu tek PPU. A nuk e quan te drejte qe nje person me jo pak njohuri te ceshtjeve te flase me qytetaret? Si e quani ju te rintje kete, demokraci 2.0, apo jo?

Mo ty faleminderit qe me paske lexu kaq me detaje smiley Qe ketu psh me lind dyshimi se ti mund te jesh dikush nga te rregulltit e blogut, mbase vertet Bradi. 

Une nuk te kundershtoj fare argumentat, biles jemi pergjithesisht dakord. Ndahem icik me ty per interpretimin e fakteve historike, sidomos periudhen 95-97 po ok. Thjesht po te them qe nuk besoj se Leka i vertete do humbiste kohe duke u marre me kaq pasion me te gjithe anetaret e peshkut sic ben ti. 

ti e njef nga afer A. Meksin? se duket sikur je intim dhe ia njeh zakonet...

Jo, nuk po pretendoj fare dicka te tille. Njof icik kalimthi cunin e vet, mbase eshte ai qe shkruan. 

ti maj men sikur e kape mat i her ket "meksin". i bone i pytje qe medemek meksi njeci: "mek mek mek".

Po, po sic thashe te tema tjeter nuk eshte se bej shume bookmarks. E duke qene se temat me "meksin" shkojne 700 komente per koke nuk e gjej dot me smiley

aman gjeje se me bere kurioz

Te kisha mundesi e kisha gjet. Ke pas shkrujt gje te ajo tema e Kosta Barjabes ti, se ajo u be terkuze fare me duket?

jo, nuk mbaj mend gje.

as un s'e maj men, "mekso", por pak a shum qe si nji pytje "e mrencme", si ta zejm per naj te dashur te vjeter, qe vetem pak veta te rrethit te ngushte e din, dhe ti nuk dhe asnji shenj sado te vogel e burr... po hic. ose ta zejm, si per naj lokal te preferum, ksi gjonash. Ajo tjetra e njofti "buken e vjeter" vetem nga nje shenje plage ne kembe... kupto, kurse ti pervec shenjes se vaksines se lise s'kishe asigjo smiley

 

Bradi? Nuk ka shanse. Mund te percaktojme ndonje sistem per ta ndare kete ceshtje njehere e pergjithmone smiley

"Nuk ka shans" eshte nje shprehje e re qe veshtire e degjon nga goja e nje personi, me gjithe respektin, me moshen tuaj. Ose ndoshta frekuentoni shume rini.

Verejtje me mend. Leka Meksi qe kemi njohur ne tv ishte nevrik. S'besoj do te kishte nerva te tille.

If you really think that this dude is " the" A.Meksi, I have a bridge to sell you somewhere in Brooklyn... dhe mos iu duket shume cudi. Albanezet e blejne. Gim Gjuzi dikur shiti Sahatin. 

dhe per bela e kam pas njohur Gim Gjuzin

smiley

 

Bradi me rob shpie, Bradi je. Eshte batute tamam sic do e bente ai. 

smiley

smiley

 

nuk mund ta thuash me siguri

Endrity,   ''Meksi'' mund te jet kushdo tjeter,  por jo Bradi..   nuk rri Bradi kurre   me ore te tera tu pergjigjet te gjitheve , aq me teper  me komente  te gjata tip çarçaf..smiley    Bradi e shumta 4 fjali i ka komentet..smiley

Nje nga menyrat per te zbuluar nese meksi i peshkut, eshte Meksi real, eshte qe ky reali, nepermjet nje videoje te pershendese anetaret e ppu "te gjithe ata qe i do dhe e duan".

Edhe ky nuk me duket se i do ortodoksit, kshuqe hall i madh te ka zene. 

na ca chicken wings ti njehere. keto jane gjera kulturore, ca te duhen ty keto?

Jam dakord !! Ta mbyllim kete mister njehere e mire.smiley Ose te na dergoje nje foto te castit me pizhame kur ri ne shtepi.smiley

Jo po duke lujt darts me fytyren e Sales per shenjester....

Akoma me miresmiley

mund te bejme nje interviste live ne livestream, me chat.

Dakort, po me nje kusht. Moderator te jete Pierin Thomai, a.k.a hiresia e gri e Peshkut pa Uje!

Tamam ashtu.. si Pjeri me Blendin.. po ne ndonje vend normal jo ne ndonje plantacion te ritjes te bananes si me Pjerin

Kushdo qe te jete, edhe vete Meksi me pashaporte ne dore dhe analize genetike, nuk eshte Meksi, sepse nuk ka mynqym qe nje ish-kryeminister t'i jape pergjigje çdo lloj koqe anonimi.

Keta shumekoqeshit anonime e bene kryeminister, te pakten teorikisht. Po bien barrierat, po rrezohen muret, po tkurren tulet e po zmadhohen cicat, midis nesh dhe pushtetit.

Ka nja 250 vjet qe degjohet kjo ide barazitare qe ti e ke shprehur ne menyre erotike me cica, fela dhe tule. Keshtu eshte vertet, por deri tani ka ndodh kjo afri qe te na e fuse pushteti me gjithe breke brenda, biles me keq kur e morren ne dore pabreket. Skenare te tjere porno perfytyrohen ne horizonte politike me fele, lesh, cica, sperme e te tjera lengje. 

Meksi kam nje pyetje. Shkrimin dhe komentet do ti lexoj me vone, ama vetem nje pyetje kot per kuriozitet. A mendon se keta dy kandidatet kan kaluar ne filtrimin e duhur informativ? A ka ne Shqiperi te tilla masa apo vari bidonat. 

me qarte te lutem.

Per njerin ka zera qe ka lidhje te dyshimta me jashte dhe eshte I martuar me shtetase te huaj kurse tjetri qe ka lidhje me boten e krimit dhe qe nuk ka kapacitet te mjaftueshem intelektual. Pra a ka filtra partia por edhe vete shteti per keto pune?

S'eshte Bradi, meksi i perdor mire shenjat e pikesimit. smiley

e sakte

Kjo nuk durohet Brad smiley  si te mbahet dora e nuk gjuan smiley

Po s'besove, merre armen dhe qello, Shabano smiley 

p.s. me duket se po e imiton bradin tani. ahahaha

ne c'pike e shef ti imitimin se na habise  smiley

Ne vend qe t'i jeni mirenjohes Z. Meksi qe denjon t'ju pergjigjet, vini ne dyshim identitetin e tij.

Kjo eshte skandaloze, do te thoshte Z. Meksi.

Tani qe Berisha doli ne pension thuhet se edhe ai do behet anetar i Peshkut Pa Uje.

"Tani qe Berisha doli ne pension thuhet se edhe ai do behet anetar i Peshkut Pa Uje."

kush da marr persiper? smiley

Nuk guxon ta marre njeri persiper. Ne edhe gimmick accounts i zgjedhim nje anetar nje vote! Une propozoj idrisin!!!

smiley

 

qesh kot. se duhet flamur shqiptar per ate pune. smiley

Ketu sepse bashkohem me ty heretik .Ja ti vjen shpesh por kur eshte k/ministri vjen ralle ! Ke te drejte se koqet nje k/minister i zgjedh .Ky eshte perfundim dhe i Shefqet me nje ...i ne fund . E pershendes si Koqe e rralle qe e meriton kete bisede me Meksin . Kjo nuk e perjashton mundesine per ta thirrur Endrit me nje me nje po e ka nje ....Y ne fund .dhe si Koqe e ralle ka vlere vetem per pjese trupi k/ministrash , por me c'rast prish edhe defrimin dy mujor te Lejes per tu dukur si rumbullak , rrumbullak , kur e prek te ben me gjak smiley

Desha ti thoja Qemolit se sahatin e ka shit Mellani nga Gjirokasttra nje fshatari te Prezes .pastaj legjendat per moshat tona mer jahu ...perfshijne dhe Bunkeret mrena ...smiley ku Gimi ka shite nja dy tre per turistet e Frances si homoseksuale qe i pelqenin vrimat ne mes qofte edhe kur i ofrojne si te familjes !

I nderum Meksi ! Fotot ishin simbol i Qeverisjes dhe pak rendesi ka kush dilte me to ne krah .psh Sudja doli dhe tha nuk flas po nuk erdhi "kopetenti " dhe thashethemet ua veshen JU kete NIK .Une e kam njohur "kopetentin " ( tani ha dhe ), por qe ka qene miku JOT ka qene smiley

Une kisha mendim Cfare dhe Kush u mesoi dhe pse e Pelqyet dhe e Aplikuat si kapitalizmi shqiptar sistemin Piramidal .!!!! Akti JUAJ i Pare ishte Arrestimi I alfes se Piramidave Kapitalisti Sejdia ...pse thua nuk kishim pervoje ? smiley

Ato llogjet me pese miljone ne arke ose bunkeret e Bankes , Tregoja Albes me zamete dhe nje qe vjen si Gjembec po eshte thare se iku qershori smiley

mbase ka ndonje fare konsiderate per te ose ....te familjes .....

Ne si familje kemi pas shume Konsiderata jo vetem per "Meksin " por kemi qene gjithperfshires ....edhe ne se do dija kush Ishit ne te vertete ( qe nuk me intereson , por meqe i personnalizon gjerat ) besoj edhe JU  nuk do jeni lare nga konsideratat smiley

Kompetentin e permendi Sudja. Dhe vetem dy persona e lidhen me mua: Hajdari e Gjinushi. Se ti ke fiksim kete pjese eshte ceshtje e jotja. Nuk me merzit aspak ky argument i yti se e njihke kompetentin dhe paska qene miku im. Te pakten e dinke qe nuk qenka une smiley. Une mbaj mend nje tek person, ne rangun e zv.ministrit per te cilin u perfol gjithashtu. Por nuk ka pasur aspak konfirmime apo fakte te tjera.

Ku thashe nuk kishim pervoje? Lexo me lart, kam thene te kunderten. Dhe kam cilesuar qe me mungonte "framework" ligjor si dhe mbeshtetje ne parti.

He pra keshtu vazhdoje ...perse mungonte I famshmi " fari uorku " dhe c'eshte me kryesorja perse nuk kishe mbeshtetje ne Parti ? Kush parti te kishte zgjedhur ???

Se keshtu di dhe une ..na jugo zapadnje Ballkana polluostrova , raspaollozhjena Albania ...smiley Na per ato po pyesim , per ata drunj qe u vendosen te shtrember , jo per perpjekjet e tua per te rregulluar stiven pa bazament !

PD me zgjodhi. Por gjate viteve Saliu e uzurpoi pak nga pak. Kjo eshte "loja" ne parti Idriz. Une nuk po qaj per kete. Madje me dukesh sikur ti je me shume i merzitur se une. Dhe plot projektligje nuk kalonin ose me sakte ndryshoheshin mjaftueshem ne votim nga versioni i qeverise. Prape une e mar me shume filozofi sepse keshtu funksionon demokracia. Mua me vjen keq per ato fatkeqesi qe mund te evitoheshin por edhe nuk mund te beja puce per dite sic kerkonin nje pjese e mire e "pales sime" ne PD. Te cilet sot i ke te tere tek Sala urte e bute.

Po pse e shajme Enverin per kooptimet ne Parti ? smileykur ..kjo eshte "loja " ne Parti ???

O meks po une ketu e kam patur GJITHE Kohen .Keshtu si cfaqesh tani ne kohen tone i kemi quajtur "shofere te sekretareve te pare " qe kur i hiqnin ...e di ti mo ...smiley .Une e kuptoj qe ti nuk do dilje "antikomunist " qe ne oret e PARA .Por mendt e tua duhet te zhbirilonin  se nga VINTE Shqiperia ...Nga nje shoqeri baritore ....erdhi tek nje Nga nje shtet nder me te ORGANIZUARIT , qe as ketu nuk e gjej , megjithse kane huazuar shume nga ne , dhe me nje administrate po ta perseris qe "dhiste gjak nga fjalimet " ne kuptimin Moral .

Vinte me nje ekonomi te ngritur ne Konkurencen maximale me Boten sidomos ne Bujqesi e disa pjese te Industrise ...dhe Kryesorja vinte me LEKET dhe Popullin e saj pa u shqyer Bytheve me Hunddderra e Olsra !

Politika e kurves qe ndoqi Zogu me 'koncensione "dhe "fajdexhijte "  solli Pushtimin deri edhe pritjen me "buke zemer e krype " nga baba..aret e Kombit .

Cfare kishit nxene JU nga Historia apo ndiqnit Mashtrues si XhonmecGou qe i kishte pare avionet e ngarkuar me florij smiley dhe mendut se shteti ngrihej e M<bahej me Llogje e me Pordhe , jo me dije e me Kordhe ....

...Nise nga A-ja dhe do mbrish diku ne nje shtrat te respektuar qe sic ka mesuar brezi Yne ""'Jo vetem te Mohojme por edhe te Pohojme " smiley qe shpjegon edhe shndrrimin e sasise ne Cilesi ku u shfaqet JU si cilesoret pas 47 Vjeteve ! .Turp per kategorine tende qe mendojne se Fain ua ka Berisha .te pakten te ini nje Mini Ngjela !

Fola i cike seriozisht dhe ti besoj me kupton smiley

Ore une po te flas per menyren normale te funksionimit ne nje parti politike. Dy versione ka: o lufton normalisht (une) ose perndryshe perdor tere sigurimsat ne dispozicion dhe behesh diktator. Tani mesa shoh te pelqen ky versioni i dyte edhe pse nuk e ke te qarte!

Une nuk po terhiqem nga pergjegjesite e mia. Thjesht po pohoj si ishin dinamikat e luftes per pushtet ne PD. Une u tradhtova me rradhe nga te tere "miqte" te cilet e kishin per hobi firmosjen e tezave anti-Meksi. Cfare ka ketu te habitshme? Per mua asgje, as atehere as sot. Ky eshte njeriu me te tera problemet e veta. Zgjodhen Saliun si me te forte pavaresisht se me kishin inat mua sepse sipas tyre nuk luftova sa duhet Saliun!!! E dallon ironine ti apo jo?

Lufta politike ne PD ishte ajo qe ishte. Saliu ishte me i zoti ne manipulimin e shpirterave te dobet. Te cilet akoma sot fshehurazi mburren se dikur kane luftuar Meksin. Kjo "gare" per pushtet ishte prezente qe ne oret e para te themelimit te PD-se. Ne retrospektive, them se ishte me mire nje PD e tille me probleme (ku une pata fatin te mos ndiqesha nga shume) sesa nje PD si kjo e sotmja smiley

Megjithse askush nuk te ve njeri ty pergjegjesi se si eshte drejtuar partia , ti prape vazhdon sikur te kesh qene  N/kryetar i PD jo kryeminister smiley

Shkeputju ketyre me Parti .Keto vlejne per ndonje artikull tani dhe per ndonje qe do pervoje si te formoje parti sidomos nga keta te diasPordhes qe entuziazmohen nga hico pralla me statute  smiley

Ty tu dha Shqiperia ne DORE me nje varg Kopetencash MJAFT te Fuqishme , te Mbeshtetura me Administatore te cilet i zgjidhje 99% ke desheroje dhe mbi te gjitha Financa qe te mebshtesnin ne cdo vendim .....per te mos thene qe ne shume seanca Parlamenti Je i regjistruar qe asnjehere nga Forca Jote Politike qe dominonte nuk te eshte ngrit karton KUNDER . Tani cfare parashtrove qe tu ngrit partia KUNDER ? Ke e prashtrove pervecse ne nje Parlament si Institucion Normal i nje Shteti Demokratik ?

Perse e shkatrrove administarten deri ne rrenje ? Perse u bere Pjese dhe frymezues i teorise se Tokes se djegur nga Barbaret qe dominuan PD-hin .Nxirr dhe vetem nje Reagim nga kundershtia e ketyre barbareve dhe ja po themi qe posti i K/Ministrit nuk ka qene nje Kukull .

Ti mund te mos na thuash dhe eshte e arsyeshme mos ta thuash per cfare ke biseduar me Berishen koke me koke ( ato jane kujtime per libra ) por per te denoncuar ate krye Barbar e krye percares patjeter qe duhet te biesh fakte themelore mbi perceptimin e Zhvillimit te Shqiperise dhe jo gricjet me Gazira e me dava Eminesh ...smiley si gericjet e Shefqetit me Bunkerin tek PPU smiley kush e njeh me mire perspektiven e Egjyptit smiley

Ngjela pavaresisht se e tha me gjysem zeri por e percaktoi si variantin nr DY te ketij Mostre ne sherbim te tjeter KUJT !

Ore i kam thene gjerat me troc se s'behet. Por ti parapelqen nje version te politikanit qe si nje kurve te ulerase ne publik cdo problem qe ka. Une sherret i beja ne mbledhjet e qeverise, ne takimet tek vila 4, dhe ne mbledhjet e grupit parlamentar. Dhe ishin nga me te ndryshmet. Fola per problemet e PD-se sepse ato probleme bllokuan punet e qeverise per pjesen me te madhe te ceshtjeve 1996-1997. Dy kane rendesi te vecante per mua: fajdet dhe gjendja e jashtezakonshme. Ne te dyja rastet PD me bllokoi.

Ti flet per administraten e bere hi. E ke me te degjuar or mik. Une ne kryeministri nderrova shume pak personel. Edhe shefin e kabinetit mbajta ate qe gjeta aty. Dhe ate lashe ne mars 1997. Idriz, ti mendon se me njeh por ne fakt me njeh me llafe nga rruga.

P.S. Te lutem mos me ngacmo me Ngjelen se kam bere gati nje koleksion te artikujve pro Berishe te tijat gjate viti 2005. Ai boton libra ku edhe derh vrer per te tjeret pa fakte por me mendimet e tija. Une thjesht do te bej permbledhjen e fjales se tij.

O ZOTI  Meksi, skipetaret duan qe te shkosh ti fusesh nje plumb ballit saliut. Ke mundesi ta besh?! nese kete se ben dot a ka mundesi te shkosh ta rrahesh vence?! 

ps. nerva ke edhe ti o burre qe ju kthe te njejten pergjigje burrecerve te peshkut.smiley

E mire ja nje xheloz nen ty qe mund ta perdoresh per peshqir pasi te mbarosh seks ..smiley.

Une nuk ngul kembe i nderuar ne se me ve re qe te NJOH se s'ben smiley As te refehesh si ne Kishe .As "e dua si tenden Sot dhe shtrma ta  Altinoj ...smiley

Kam mendimin qe kur flitet per nje nga Postet qe Mba Pergjegjesi per fatet e nje vendi nuk flitet me "mbajtje ne pune " te nje sekretari k/ministrie ...Flitet per 24 /1 , flitet per 7501 , flitet per tere ate Propogande shurdhuese per te mbjellur nje terrorr psikologjik per ashtresa te tera te popullates qe i emertonte ish Sekretari Byrose dhe ish anetaret e partise si 'komuniste " terror lengatash dhe qyqesh qe vazhdon edhe tek bythet e zgjuara me Altin ose Peter ter ter ter ter. Flitet per ate Vizion te nje Grupi administartor qe propogandonte kapitalizem me KIOSKA  me keq se sa Bideja e sotme i Financave " po po nuk Ju pelqen projekti Berisha Jue " smiley

Kam mendimin se duhet mbajte pergjegjesi per Vizionin e Reformave pavaresisht se trasheguat nje popull te urte si dele qe i mbijetuan dhe Terrorit te Drites ( energjise Elektrike ) edhe terrorit psikologjik me shtresa artificale te perndjekurish duke kompromentuar edhe ata Reale me lemosha si Lypsare ...etj etj Elemente qe perbejne bazamentin e nje Shoqerie .

Gjithsesi i nderuar Meks askush ne kete sistem pervec vetes dhe ..."zotit " smiley nuk mund te te gjykoje perderisa keshtu eshte vendosur me LIGJ.Por te pakten e te paktave te ikesh i Qete , se nuk bisedon me daulle Bosh si Dava Altinerish e Olsrash dhe nderhyrje ne Parlament te Jozefperckes ...

Faleminderit zoti Meksi per ekspozene smiley

Me shnedet nga UNE dhe mir u lexofshim ne te tjera po shtruar si SOT jo me spurdhiaklleqe  smiley

Thjesht sa per te ta dhjere pak arrogancen tende si mjeshter i vecante i PPU-se.

Ligji 7501 eshte i gushtit 1991 dhe ne qeveri ishte PS. E kam te qarte qe do me thuash jo po shiko se e beri Pashko, dhe une me Pashkon isha me nje mendje e blla blla blla. Por fakti eshte qe nuk e bera une. Pavaresisht nga kjo, une e mbrroj qe ishte nje prej zgjidhjeve me te mira qe kishim mundesi ne ate periudhe. Gjynah qe nuk patem ty dhe te kishim ndryshur rrjedhen e historise.

 

P.S. Ndonje keshille per ne burse a na jep dot? Se per te shkuaren e dime qe je mjeshter...

Do e le topin nga fiusha Jote po prape mos hajde me spurdhiaklleqe ( fiksoje ) se nuk i perballon dot .Dy here ke bere thirrje Pushkatojeni Oidrisin se u mori erzin smiley Une jam arrogant ndaj Arrogances , Megallomanise dhe Injorances se shitur per Dije smileyE ke te fjalimet e mija ne Vitin 2005 ...po te kesh qene pjestar i PPU smiley ne menyre te vecante kam qejf dhe jam adict  per to per Xhibolizmat smiley Se shpejti hapet dhe faqe Online epr Fansat e Oidirsit smiley Do mbaje pak ere Kake po eshte pa vija !

Per 7501 kishe reformen e 46 dhe nregjistrat perkates , kishe dhe shkollen per te kuptuar cdo me thene Prone Grupi , kishe dhe shoket e Partise akoma gjalle pa i fute neper Burgje smiley Ose kishe lemshet e Xhiboles qe i bet fije fije dhe se merr vesh i pari te dytin Ku u Bazuart qe bete ate Reforme pasi trembeshit nga Feudalet te cileve BOTA u ka fut Shqlmin bytheve qe me Revolucionin Francez .Apo pate hall se e prishnit me Tapite e Turkut smiley  Me te thjeshten te thane ..Ndai FSHATCE !

Leme tani se po te me kishe MUA do ishe akoma K/Minister smiley sepse do te mesoja " mat shtate here e pre Njehere " jo Ulerima maj Krahi e pordhe Teorish shkollaresh si te Pashkos e Rrulerave, me terapira shoku sikur ishte ne rezervatet e Brazilit smiley e do i beje 'se fermeret tane zotrie " smiley

Ke udhezimet e Pjerit per Bursen se mu Nano nuk mi Pranoi smiley ...dhe nuk vi me !

Reformat e meparshme ishin te pazbatueshme. Nuk kishte asnje alternative per tokat e zena gjate komunizmit. Dhe nuk i zura une por ai qe ti lavderon larte e per poshte. Sidoqofte, ne qeveri nxorra nje tufe VKM mbi kthimin e kompensimin per te permisuar/korrigjuar pjeserisht 7501. Dhe ashtu si e permenda nja dy dite perpara po ketu tek PPU, gjykata kushtetuese na hodhi poshte 7 prej tyre. Gjeje ke kishte avokat pala kundershtare? Avokat Spartak Ngjela!

Kur une shpjegoj ngjarjet ti ke qejf te madh t'i marresh per justifikime cdo fjale timen. Ore une po justifikohem se nuk ndjehem ne gjyq. Per qejf e per gallate po shpjegoj si kane ndodhur gjerat, me shprese qe ka njerez qe jane kurioz e qe jane te qete ne shpirt. Qe nuk kane fiksim se po te kishin qene ata ne krye do ta kishin bere me mire smiley

Ciao Idrizo e qeteso nervat djale!

o Meksi se nuk me eshte pergjigjur njeri per kte, ti njeh ndonjerin qe i ka ndenjur afer Berishes dhe nuk eshte c'burreruar?

''nuk eshte çbureruar....'' thuaj me mire

po ne atdhe ka edhe nje extra te keqe,: kush çburerohet nga birisha hidhet tek prehri i edit,dhe anasjelltas kush eshte çbureruar nga edi hidhet ne prehrin e birishes

p.s. pa na llafos o derman çbere ne vl e sr,? do blejn gje ata ingelzet e tu?i kemi ulur çemimet e real estate thuaju...

Berisha altin ka qene brutal. Ato qe i kam pare vete une nuk pres te mi thone te tjeret. Per Edin politikisht kam vleresimin zero, ne do punoje nuk e di, kam shpresa, ngelet per tu pare 6 muaj deri ne vitin e pare, individualisht nuk eshte abrash cope e cike nga karakteri. Berisha eshte njeri i lig deri ne rreze te shpirtit. Ne do kur te takohemi flasim per kete. Ai eshte njeri me frustracione i kapur qe atehre po lere se jan muhabete te gjata. Dhe keta, Meksi etj neper Tiranen e asokohe i kan ditur shum mire keto gjera, e megjithate e lane vendin ne meshiren e fatit sepse nje dhemb me shume ne goje, nje qepje me pak pas koke, apo qofte edhe nje jete prej mize ne ate vlente me shume se Shqiperia.

ps. anglezet po presin kete rradhe te zgjidhet problemi i tokave pastaj do leshohen mire...i kan marr masat

po çprobleme kemi na me tokat? ne i kemi te tapiosura,edhe appartamentet me hipotek déjà ! o derman me tapo qe nga epoka e mreti Zog,(edhe te azhornuara gjat qeverisjes nano-nano) !

pse aq mendjelehte jan anglezet ? po u rregullun te gjitha problemet e pronave çemimi do vej sa frengu pulen.

vetem mos te vene sa frengu gjelin smiley

populli in patriotik mashkullor e ka mendu edhe ket (poshterim te mundshem): prandaj thot sa frengu pulen sepse eshte kaposh vet e nuk pranon gjela importi

 Na per ato po pyesim , per ata drunj qe u vendosen te shtrember , jo per perpjekjet e tua per te rregulluar stiven pa bazament !

Idriz po nga te doli kjo perle ?smiley

Gjysmen e artikullit te Meksit e lexova dje, dhe ngaqe ishte i gjate, e lashe per sot gjysmen tjeter, ku lexova dhe komentet smiley ku puna e pikave te kandidateve partiak u harrua smiley per shkak se gjuha shkon aty ku dhembi dhemb. 

Pikat qe parashtronte Meksi mu duken mire, shum parimore/principale, por veç ne Shqiperi, njerzit me te pa edukuar me kulturen demokratike, jane militantet dhe partiaket, te pakten shumica e tyre per te mos thene te gjithe. 

Pjer, ky artikull daton 2010 por brumi eshte 1997-2001 periudhe ne te cilen u perpoqa te instauroja kete sistem votimi ne PD. Nuk pranuan e pike. Te tere ndiqnin te fortin ne nje marrezi kolektive. Mendon se ketu ka ndonje gje per t'u habitur?

Z. Leka,  si i parshikon zhvillimet ne PD,  pas kesaj farses zgjedhore...?Shkurt,  sigurisht, per te mos ju lodhur 

Lul Basha kryetar. PD-ja me e dobet ndonjehere. Demokracia per lesh! Por kam pershtypjen qe do te plase shpejt.

Dhe ty , nga sa mbaj mend une, te dalin fjalet.

I kane dale gjithmone 

ca sek qe e kam pa,me ka rene ne sy zotimi solemnisht i Lulit,se do ece ne udhen e ndritur te udheheqesit.

Luli, gjasme k/partie jashte parlamentit

Sala, k/partie brenda parlamentit

Sala Kryetar I PDse smiley

Me kujtohet kur bene ate partine me 2009 . Nuk lane vota pa mbledh , por ja u shperndane forcave te tjera se ashtu ishte nje pune.

Grave, pyete ti se mu nuk me pergjigjet per Fidel Yllin.

Grava po une kam muaj qe po e promovoj Bashensmiley

Do fraksionohet ?Do shperthejne ato, qe kane qene ne gjendje gjumi ? Nuk do te kete rrjedhje  drejte Bamkes ?

Bamiri duhet te shprehet ku qendron. Akoma nuk eshte e qarte per shume.

Shperthim them se do te kete. Sapo freri i Saliut te leshoje pak, cka do te ndodhe pa dyshim. Sic po i shpjegoja Idrizit smiley politika eshte lufte. Aryseja pse kjo lufte nuk ndjehej keto vite eshte sepse askush nuk ankohet ne nje bande te organizuar kur capobanda ndan torten. Indirekti kjo shpjegon edhe pse kisha une aq sherre e ankesa ne qeverine time (pergjigjja nuk eshte ajo me e thjeshta qe ju vjen ndermend) smiley.

Nuk habitem i dashur, se me skena ku ndigjohet i forti, jam ndodhur edhe kendej. Eshte nje eksperience e hidhur kudo, se zeri i arsyes, ndigjohet shum pak. Sidomos ne ambiente ku gelojne militante apo anarshiste, zeri i arsyes humbet fare. Biles edhe ne ambiente serioze, por shum servile, ku te gjithe aprovojne ne heshtje ate qe flet, zeri i arsyes apo kundershtues humbet. 

Shiko Berluscon e Sarkozy.

Mu me dalin shume perla , po ti ke thene qe nuk me kupton ...smiley

Nga e kini shpike kete "Hidhe"  per past ... se desha me qesh si ty Frequently smiley Biles Shevqet me ....iiiiiii ne fund habitisej  pse me vleresonte Meksi smiley dhe nuk bisedonte me ate per lendet e Duskut te Kooperatives Baldushk qe ishin Koqe te rralla dhe aset i cmuar per ....si thot mor si thote ..prime notices ..smileysmileysmiley

Po ik  or dreq ben Lejen ....smiley

Mendojmë se në këto norma  duhet të përfshihen dhe ato që përcaktojnë se cilët anëtarë kanë të drejtën e votës

Sa veta e kane shkrujt kete artikullin se s'po merret vesh smiley

P.D. Edhe duke dash te behet demokrat sal hunderri prape e dhjet, shpall zgjedhjen e kryetarit me parimin nje antar nje vote ne shkelje te statutit

tek pulle smiley lexo me larte komentin me Pjerin per sqarim.

Keni Çele nje faqe,  por nuk kishit  hyrej ne te nga jashte.Mose kam gabim?

Faqja ka qene aktive qe nga 2005. Po rikonstruktohet dhe shume shpejt e ke online. Ne te gjendeshin te tere artikujt si ky i sjellur ketu qe jane botuar ndervite. Per te evituar akuza te tipit: "po e thu sot" smiley

Pse Berisha mban antiplumb ? Mund ti kanoset  noj rrezik prej bashkpuntorve?

meksi

un mendoja se mashtrusi me i madh eshte 'grava' ne ket forum

poti qenke SM(supermashtrus). vazhdo tregoju prralla peshqeve.....

ps. hajde ktu ti(i tha nje punonjes i osbe) do te bejm kapiten anije tani

po si....un nuk....s,kam ber....

ska gje ja ku e ke busullen

por un ...nuk e njoh busullen...

po not di?

jo....por mos keni ju.....

na kete ''komerdaren'' e mos e çaj koken sa te jemi ne

ah ok,sepse mund te me duhet per 'peshqit pa uj' nje dite

 Altin -more xhan pse mor ke ate menim per mua ?

po ja keshtu menoj pra(nga ato qe lexoj ne komentet e tua)

por ska zarar se ppu nuk eshte le cour internationale de justice, nuk gje te keqe konkurenca ne vetvete.

A.Ndreca:

Ndërsa Basha nuk ka asnji lloj karizmet, Berisha asht i dukshëm edhe kur s’asht i pranishëm. Basha me Berishën janë larg siç asht mënyra kushtore me urdhnoren. Tropojani asht lider karizmatik e i ban ndjekësat me besue se ka cilësina magjike, asht demagog, profet (i rremë), ka dishepuj që e duen dhe e urrejnë njiheresh si fëmijë. Berisha nuk e njeh frikën për aq kohë sa ka pushtetin në dorë, madje atij nuk ia shtin mneren as vetvetja e pame në pasqyrën e vetmisë së ndërgjegjes.

Basha asht si nji krymb mëndafshit, i brishtë e i pambrojtun, i destinuem për përdorime femnore, prandaj nji shqytar si ai nuk i vlen askujt. Cilësitë e liderit nuk i kanë as femnat që militojnë në at’ parti, disa të kujtojnë egërsinë e matriarkatit, do tjera ngjasojnë me femna kazermash, të ashpërsueme prej eksperiencave e të përuluna njiheresh. Si Berisha nuk ka asnji në PD, madje edhe ai që dikush e pandehte deri vonë si ma i miri, Eduard Selami, në cirkun e PD-së doli se mund të luente vetëm pjesën e palaços.

Kjo fjalia e fundit eshte ekuivalente me:

Si Hitleri ne Gjermani nuk ka patur kurre!

Vetem se besoj se po ta thuash ne Gjermani sot te heqin vizen. Kurse po te thuash ne Rusi nje fjali te tipit:

Si Stalini yne nuk pati kurre!

eshte e sigurte qe ta botojne (si ketij Ndreces tone) por ndoshta edhe te paguajne mire.

Ketu kuptohet qe nuk jemi aq afer me Gjermanine si na thote Saliu smiley

mesa arrita te perktheja une e ka llafin qe s'ka tjeter pd-ja aq kar-izmatik sa berisha

nuk m'u duk aq i thelle si mendim. thjesht eshte per te qeshur qe edhe kur shkruajne kundra Berishes prape gjejne dicka per ta lavderuar. Kam pershtypjen eshte ajo vetija qe ju te PPU quani barazlargim smiley

Shiko ti Nik meksi (se A.Meksi ti nuk je.AM eshte duke ngrene ndonje qofte e pire ndonje birre me projektin e te djathtes se bashkuar mbi tavoline lol) (por nje mendje me thote qe edhe mund te jesh AM..sepse shtypi njofton qe shuma te medha kane nisur qe para zgjedhjeve te transferohen jashte vendit.Ti si pdh qe je, je transferuar dhe vete.Por mos u gezo shume, do te gjejme kudo qe te shkosh.Do ngrihet Komiteti Shpronesimit te Pervetsueve Abuzive.Do hyjne ne fuqi "Tatimi mbi Fitimet e Jashtezakonshme te Tranzicionit Rrumpallist" -vrime miut  500 grosh.Vetem po ndermjetsoi Bradi, si figure e moderuar, mund te kete ndonje lehtesim , seks-er tjetri, do jetoje smiley&nbspsmiley

Tani Berisha e kishte idhullin e tij, Enverin, babe shpirteror dhe model imitimi.Kur Berisha thoshte jemi si gjermania , aludonte per te ardhmen , piktorin dmth smiley  Ndrecen mos e shtrembero-po thote qe ne stanin me ujqer PD, si cakalli Berisha nuk ka nje te dyte.Dytesi, ose sozia qe po sajohet eshte tamam-sa bukur e ke than mer Ndrec-nje krimb mendafshi smiley 

Prit sa te vije idrisi se ai ti qendis mire smiley

Nese Meksi ka ardhur tek niperit ne Bordeaux, mund ti bejme nje foto ne tarracen e ndonje kafeje duke komentuar tek peshku, e keshtu bindesh dhe ti se eshte 'ai prej verteti' smiley

duhet audiovizuale prova. Prandaj kinemaja eshte art i vertete. Per reston ka photoshop.

e thame njehere pra. Livestream eshte zgjidhja smiley

po ne tirane jam or mik, je per kafe ti meqenese e paske merak smiley

@ meksi, a bo me te pyt per kontrollin e territorit se e kam merak. U diskutua ne ate fillim ringritja ose jo e xhandarmerise dhe u vendos qe jo. Sot e kesaj dite ushtria mban rend e siguri ne irak/afganistan, nderkohe qe kjo mungon ne vend dhe ne zonat periferike s'ka ngelur pyll pa u pre, ambjent pa u ndotur, e rob pa u vra. Ndonje shpjegim....

propozimi im i pare ishte modeli i xhandarmerise si Italia e Franca. Policia rrugore dhe ajo bashkiake te merren me territorin (dhe me shprese qe te ndajne kompetencat njehere e mire) dhe krimet e renda (sic ishin ato te viteve 1992-1995, nuk kisha akoma imagjinuar 97-en kur propozova xhandarmerine) te leheshin ne dore te nje force me te specializuar. Nje tjeter arsye per kete propozim ishte kostoja. Nuk kishim leke per ushtrine me permasat qe na la komunizmi. Atehere sa te mbajme vetem me buke thate nje ushtri te tere te fryre, me mire mbanim ne kushte shume me te mira nje grup te specializuar. Sa duhet te ishte ky grup? Rreth 5000 imagjinova ne ato vite. Kisha edhe nje tjeter arsye: pergjegjesia. Ushtria e atehershme nuk varej nga une. Ne fakt edhe ministri i mbrojtjes nuk eshte se varej nga une (kjo pjese ka per te ndezur Idrizin, do te filloje te flase per celsat e kashtes smiley. Plani im ishte qe xhandarmeria te varej direkt nga qeveria. Perderisa te tere qytetaret mbajne fajtor apo pergjegjes qeverine per cdo ngjarje cfare sensi ka qe te tilla forca te urdherohen nga presidenti? Pak a shume e njejta llogjike vlen edhe per prokurorin e pergjithshem, por ajo eshte teme me vete.

I kthehemi diteve te sota. Ka pasur jo pak ngjarje te renda kriminale keto vite, le te themi ne vazhdimesi qe nga 1997. Nevoja per nje trup ushtarak te specializuar mire ndjehet prape. Jo specializuar ne sensin e forcave speciale, por ne sensin "me mire" se policia aktuale. Por besoj se duhet filluar nga renia dakort e roleve te policise rrugore e asaj bashkiake. Eshte ne syte e te tereve lemshi qe kane krijuar, duke filluar qe nga parkinget e makinave. Dje pashe nje lajm qe dikush (me duket se Gjika ne Vlore) kishte folur per kete teme. Nisim nga kjo e te shohim, gjithmone nqs qeveria e re do te doje te luftoje krimin.

 

 

Berisha 

“Eurozona ka një papunësia me 12.2 përqind, por Shqipëria është i vetmi vend jashtë eurozonës me një papunësi 12.8 përqind.

Papunësia e të rinjve është 22.8 përqind në Shqipëri dhe 22.2 në eurozonë. Është 51 përqind në Serbi, 53 në Bosnje, 47 në Kroaci, 48 në Maqedoni dhe kështu me radhë,” tha Berisha.

“Ekonomia shqiptare mbahet në stabilitetin më të sigurt dhe të qëndrueshëm në rajon. Ndaj dua të përgëzoj të gjithë administratën për funksionimin e saj.

____

Dhe kush e ha kete koker ulliri 12,8% te papune ne Shqiperi?!!! Numri i te papuneve duhet te jete  disa shifra me te larta!  54.3% votuan kundra rrenave te Berishes! Kur do ta mbylli squpin ky?!! Edhe tani vazhdon te llapi, edhe i dhjere edhe me nder nuk shkon fare fare! ! Genjeshtra genjeshtra genjeshtra! 

 

Mirmjes Mexo .Dit e re nafak e re .smiley

tashti po e filloj me renen Tate qe kerkove ne  te kishim Jo Ushtri por Xhandarmeri .

Ata vemjet e ish fashisteve qe kishin ikur , nder propozimet e para per shuarjen nga faqja e dheut te cdo gjeje Shqiptare ,  kishin Xhandarmerine e ymer Paste NM e tij me emer rruge , prona , bust dhe qe shkriu jeten e florijt ne Paris me arme ne dore per Lirine e Shqiperise . Ushtria ishte veper e Partise smiley Kishte ca gjojna nen rrogoz se babasqapi nuk e kishte vene akoma perkrenaren e njatij Skanderbegit me i dhane lirne Tane trojeve te Shkypnies ...dhe si perfundim Popullorshe ti mbete si programator me ide smiley , pa te pyte njeri megjith fantazite organizative te nje shteti Demokratik qe po vinte i Forte i palekundur i Drejte dhe me bazamente ushtarake  e qe perballoi dhe 97 smiley

Rreth 5000 imagjinova ne ato vite .....Mos ta kishe thene kete se del pastaj qe te gjithe detyrat i ke Imagjinuar ...smiley Po si u Imagjinoka sa Ushtri duhet te kesh ? A e shpjegon dot kete te pakten ??? Kush ta ka mesue kete kange ty ..tha Skenderbeu !  Keshtu imagjinonte dhe Saliu si Superfuqi Berthamore ......ne Energjitike

Miredita Idrizo!

Sa kohe do te vazhdojme kete lojen midis nesh?

Cka thashe me lart kane qene pjese e debateve ne mbledhej qeverie me shume se njehere! Une realisht nuk e kuptoj perse duhet te jesh kaq negativ ne cdo pike. Kur them imagjinova, nuk nenkuptoj ne enderr. Eshte rrjedhoje e bisedave me pergjegjesit e larte te Ushtrise dhe Ministrise se Rendit te asaj kohe. Na dukej e mjaftueshme nje trupe xhandarmerie me 5000 xhandarme. Kaq! Nqs ty te duhen 20000 eshte e drejta jote e mendimit. Fakti qe asnjehere nuk e realizova ate projekt ne 5 vite kryeminister tregon qe nuk ka asgje te keqe te enderrosh. Ja dhe endrrat ndonjehere nuk realizohen smiley

Dhe nuk ka lidhje me endrrat berthamore te Saliut. Ka lidhje me vrasjet e policeve ne veri/verilindje te Shqiperise ne ate kohe. Ashtu si edhe me te tjera vrasje e probleme kriminale te renda. Per te cilat policia jone ishte dhe eshte e papershtatshme. Por edhe ushtria nuk perdoret dot sepse sec kemi nje si bezdi ne me ushtrine (e provova tre here ne janar-shkurt 1997, te pakten sa per te thene qe e kam me prova) smiley. Per ty cdo gje eshte humor, ironi ose sarkazem. Duhet te jesh aq negativ, ose te mendosh aq keq per njerezit ne teresi, se nuk ka sesi te mos besosh asgje. Kaq e veshtire te duket qe "me raste" ne kishim edhe deshira e perpjekje per mire?

 mungonte nje detaj teknik (si thoni ju rinjte per djallin  [smiley] :

nuk u caktua limiti kur nje hua quhet fajde. ne boten perendimore eshte 1.5 here kredine me te larte. une i kerkova ne forme zyrtare (cka do te thote me protokoll) tre here guvernatorit te bankes qe te ndante kete kufi. Kjo do te thote qe kushdo firme kalonte ate kufi mund te quhej qe shkelte ligjin bankar dhe nuk kisha nevoje me per padi civile.

 

Kot per sport por keshtu, "me rregull treshi", i bi qe do denohej populli (fajdexhi qe kerkon interes te larte) se po demtonte piramidat.

 

 

Jo, fajdexhi eshte ai qe e ofron. Per informimin tend, mund te lexosh te tjera debate ketu tek PPU muaj perpara ku paraqiten edhe materiale te marra nga interneti mbi kete "detaj". Eshte nje detaj qe e ka tere bota. Nuk eshte nje shpikje e imja. Eshte e vetmja menyre ligjore per te ndaluar nje fenomen si fajdeja per aq kohe sa asnje pre ofruesve te parase nuk ankohet. Dhe ankim do te thote padi civile. Nuk eshte aspak ndryshe nga Madoff ne amerike apo te tjere si Madoff kudo ne bote. Ki parasys qe Madoff shtyu 30 vite te tera me mashtrime. Dhe mashtronte ne USA, ne nje ambient me teknike financiare te supozuar te afte. Dhe nuk eshte ndryshe nga shume prej firmave te "fuqishme" qe ne kemi sot. Vetem se ne kete rast ato marrin leke nga bankat per investime te tyre (dmth me role te ndryshuara). Ne fakt i marrin per te lare borxhe te meparshme .

Po te arrish, me jo pak veshtiresi per shume njerez qe i ka krijuar probleme, te shohesh fenomenin fajde me qetesi, bindesh qe nuk eshte asgje ndryshe nga tere bota. Vetem se ne arritem ta degjeneronim ne nje vit 97!

ncncnc

he de, te ka faj?

Te behesh Kryeminister do te thote te pranosh 'gli onori e gli òneri' smiley.

Tani, ex-post, edhe robt e thjesht kane kriju nje cik kulture financiare dhe legjislative, kuptuan rethanat e kohes, forcat politike ne loje, psikologjine e mases se manipuluar ...dhe, dhe ...mendoj, qe sovranismiley apo historia nuk te nxjerr kaq te pafajshem sa doni te dukeni. Non per dolo, ma per colpa.

Edhe pse pohoni qe nuk keni qene promotor per piramidat dhe ne nje fare menyre, 'de facto' keni qene kokeminister smiley ( si 'primus inter pares' ), sepse Saliu e ku di une....dmth nuk ushtronit pushtetin e nje kryemistri te vertete, kjo nuk ju heq dot 'de jure' pergjegjesine morale dhe kushtetuse, sepse kishit jo vetem pushtet ekzekutiv por edhe legjislativ, ndryshe mos pranonit postin ose ekziston edhe doreheqja. Nuk eshte justifikim vakumi legjislativ bankar, mjaftonte nje norme, edhe provisore gjer ne nje ligj bankar definitiv, qe ndalonte subjektet jo banka te ushtronin kete tip aktiviteti.

Nje 'mea culpa' edhe e pjesshme do ju bente me dinjitoz.

 

Dhe dhashe doreheqjen...

Une po justifikohem por po shpjegohem. Eshte per kuriozitet dhe jo per te kerkuar ndjese apo falje. Nuk jemi ne hetim, por ne bashkebisedim. Ti mund te me thuash se po genjej, por jo te me thuash pse flas e pse tregoj si kane shkuar disa ngjarje.

Cfare quan 'mea culpa'? Nje fjali boshe sa per te mashtruar njerezit? Per kaq jeni keq? Hajde te kthejme fajdet ne proces dhe gjejme fajtoret e mundshem. Atehere, ne fund te procesit, edhe mund te them 'me falni'. Por nuk ka asnje arsye perderisa jam i vetmi ne 16 vite qe ka dhene intervista per kete teme.

Cfare eshte pergjegjesia kushtetuese? Dhe cilin pushtet legjislativ kisha? Cila norme duhej dhe kush duhej ta aprovonte? Ti edhe me thua mos u merr me detaje por nderkohe vete kalon ne detaje smiley

Meksi, cfare ishte Shqiperia askohe? Presidenciale apo gjysempresidenciale? Kujt i pergjigjeshe asokohe, presidentit apo parlamentit?

Nuk ishte as presidenciale e as gjysem. Presidenti i atehershem kishte me shume fuqi se ky i sotmi. Por me shume se fuqive te tija ligjore une i referohem fuqive te tija ne parti. Le te marrim nje shembull:

gjendja e jashtezakonshme.

Te shtunen e 25 janarit 1997 Tritan Shehu merret peng ne Lushnje. Une njoftohem ne mesdite dhe menjehere komunikoj me Saliun ne lidhje me masat qe duheshin marre per te liruar Tritanin. U vendos ne dreke qe do te shpallej gjendja e jashtezakonshme. Kjo do te ndodhte diku nga ora 6 me dekret te Saliut. Por ai nderroi mendje. Pas ketij epizodi, gjate shkurtit une kerkova ne parlament votimin e gjendjes se jashtezakonshme nga ana e PD-se, e cila kishte shumicen per kete. Kjo nuk u arrit pasi grupi parlamentar i PD-se votoi kundra. Njerezit kane krijuar ide e habitshme mbi deshirat e mija gjakatare per te vrare shqiptare ne jug. Kur ne fakt ishte tentativa e fundit e mundshme per te mbajtur rendin. Jo per pushtetin sepse ai ishte i qarte qe kishte pjerdhur. Te pakten ata te PD-se i kishin te qarta qellimet e mia.

Ne lidhje me pergjigjet: Presidenti emeronte Kryeministrin. Por nuk urdheronte Kryeministrin. Ne fakt, Saliu mori pjese vetem njehere, me ftese timen, ne mbledhje qeverie.

Ne parlament une kerkoja votimin e projektligjeve. Dhe jepja llogari per ceshtje te ndryshme ne interpelance. Sic ndodh pak a shume kudo neper bote. Gjithashtu ne parlament votohej mocion votebesimi ndaj qeverise, cka do te thote qe ne rast votimi kunder qeveria binte, bashke me mua.

 

Hmmm sistem i cuditshem ky.

Te emeronte Presidenti por mund te te shkarkonte parlamenti.

Pse cuditesh kaq shume per Albanistanin? Pse sistemi i tanishem te duket jo i cuditshem?

Kujdes! Presidenti propozonte emrin. Parlamenti jepte votebesimin. Dhe parlamenti nuk eshte se te shkarkonte per qejf. Thjesht do te shkoje edhe njehere ne presidence te merrje emerimin smiley.

Po ne Amerike pershembull presidenti emeron sekretarin e shtetit dhe e konfirmon senati, ama mbas konfirmimit senati nuk i ben dot gje realisht, pervec se me proceduren e impeachment per ndonje shkelje te rende.  Zakonisht o jep doreheqjen vete, ose e shkarkon presidenti.

Sa per fuqine e tij ne parti, te jap te drejte plotesisht.  Ai kontrollonte gjithcka duke kontrolluar partine edhe pse teknikisht nuk ishte me kryetar i saj.

Mendon se qe kur ishte president ne fakt donte te ishte kryeminister?

Them se e zbuloi me vone (ne lidhje me prillin e 1992) kete deshire te tijen. Dhe ne fakt ne 2008 e realizoi.

Sinqerisht nuk i kuptoj njerezit qe e kane kaq shume qejf pushtetin. Mua pushteti me frikeson, me duket pergjegjesi e madhe. Nuk e kuptoj kete manine me u kap pas kolltukut qe pastaj kthehet ne qellim ne vetvete. Njerez te cuditshem. Boh... Mendoj se kjo (deshira per pushtet) ka si sfond crregullime te psikes / trauma gjate vegjelise / komplekse, etj. qe gjejne nje lloj qetesimi/droge tek vete pushteti.

Ne kete sens, respekt per ju, dukeni goxha i shendetshem psiqikisht.

Para s'gjithash, flm qe i beni shoqeri PPU-se dhe merrni mundimin me iu pergjigj secilit, i beni nder edhe vetes amà duke levruar te verteten tuaj, sepse memorja kolektive ju identifikon si Kryeministri i kohes piramidave, kshuqe le te flitet me i dhene Meksit c'ka eshte e Meksit.

Pastaj, ky popull ka nevoje edhe per precedente kulturore mbi te kerkuarit ndjese per gabime ne histori, qe dueht te kish nis qe ne '90 me komunistet apo te majtet per cka u takon.

Edhe ju kuptoj mbi terrenin e minuar qe ecnit, po Institucioni i Kryeminstrit nenkupton qe, deri ne prove te kundert, ka mazhorancen ligjvenese ne parlament dhe ekzekutivin ne dispozicion. Tani, sa ju ecte fjala brenda PD-se kete nuk e di ...

Sa ecte fjala ne PD? Mjaftueshem ne dite normale. Sa ecte ne dite te shtrenguara? Benin gati letrat me firma per kryeministrin e ri smiley. Nje prej ketyre letrave arriti edhe ne 46 firma illustre. Deshira per pushtet eshte permanente ne politike, nuk ka asgje per t'u habitur. Une kam pershtypjen qe nje pjese e mire e atyre qe kishin rol ne PD nuk kuptuan kurre momentin dhe nevojat e vendit. Gjithashtu, PD vuante dhe nga ndarja e pushtetit ne prill 1992 ku nje sasi e mire e "pretendenteve me peshe" ngelen te zhgenjyer. Ishin pak a shume keta qe luanin kundra deri ne 1997. Nje pjese i kishe tek PAD dhe u bene "gjenerale me duar me gjak". Sot i ke ministra ose keshilltare.

meksi, do flasim diku per letersi? nqse po, do e sjell si pyetje ketu tek peshku.

sqaroj se e kam shume seriozisht pyetjen.

dua te di si (dhe SA) e shikon nje sy qeverie punen e artit dhe letersise. 

Pres nje PO. Dhe e di qe nuk do kesh qindra komente, 10 mund te jene shume, por po deshe muhabet jashte mitingut, eshte vend i mire.

Por une jam marre me restaurim monumentesh per rreth 30 vite. Keshtu qe jam plotesisht PO rreth temave kulture, histori, art e letersi. Por eshte shume e veshtire ne vendin tone. Shkaku: kryesisht paret. Ka shume pak. Pastaj ke edhe arsye si vizion, interes, patriotizem etj. Por ne fund te fundit duhen paret.

Tani eshte ne dore te adminit. smiley

 

Pikerisht per kete 'il dominus' i forces politike fituese duhet te behet Kryeminister, po ishte koha e adoleshences politike per te tere..., puthjeve te para me pushtetin ...smiley

Pervecse Saliut qe ishte me mision (ne mos te Alise atehere te Perendise, sipas tij smiley ), nuk besoj se te tjeret kur i hyne kesaj pune mendonin karriere 10 vjecare. Keshtu qe, eshte e vertete, nuk u mendua kush aq gjate mbi keto tema. POR, mos harro kushtet e Shqiperise kur e morem ne dorezim. T'i lejme perrallat emocionale mbi fabrika, uzina, ushtri e rregull. Ishte nje shtet i deshtuar ne cdo aspekt. Dhe ne ishim pjese e tij! Shpesh here degjoj ankesa mbi "kuadrot" e rinj qe u emeruan nga ne. Te tere gjejne dicka per te kritikuar kedo. POR, a mund te me thoni se ku duhet t'i gjenim? Kishte valle ndonje shkolle per pergatitje te "kuadrove komuniste me eksperience kapitaliste"?

Po te digjonit Bejkerin PO Kishte .Po te benit sic degjuat nje zot e di se ke , po me se aferti e me se dukshmi  rajersonerite Hipokrite dhe Revanshistet  nuk kishte , pervec teje ,Zhulalit e Gazidedes ( rpacin )Bujarit te Shikut ,  Genc Rulit , Nanos dhe Berishes ....smiley dhe thu mos u tall ???? Largoju Ketyre !

Kishte valle ndonje shkolle per pergatitje te "kuadrove komuniste me eksperience kapitaliste"?

Po me qindra per te mo thene me MIJRA ne cdo Qelize te shkollimit e drejtimit .Pse cfare e ke dite Shqiperine ti!  Ishte pa PARA , po nuk prekte nje Objekt kulturor se te pinte e zeza !!!! Reparte te tera Ushtarake mbushnin uje me mushka sepse nuk i lejonin te germonin edhe 20 cm per te shtrire Tubacione UJI !!!!

Shqiperine e moret ne dorezim me Iventare deri edhe Bimet te kategorizuara ne dru Frutore , Pyll , shkurre , gjelberim , dru zjarri , vreshtari eetj etj . Moret ne dorezim nje shtet qe  do ta shohin ne ENDER jo vetem Shqiptaret .Dhe nuk eshte e vertete qe ishte i deshtuar .E moren Deshtaket pas degjenerimit qe i bete Futjes ne Shina nga Qeveria e Stabilitetit ,per kater Muaj , sepse Gjithshka Juaja ishte Karieriste dhe Artificiale .Po te perjashtosh si Justifikim te vetmen Arme Terrorin psikologjik qe e perdorin akoma LefGOPETE  Ju e donit  si ne Rumani !

Kush do e bente dhe kunder kujt ? Ljepuri tani u zbulua qe ka edhe brire smiley

Ju nuk u ulet te benit REFORMA per SHQIPERINE e Shqiptaret .Se cfare bete e se cfare strategjie Kishit eshte akom e paqarte edhe pas mbi 25 vjete dhe e pasigurt se cdo sjellin GOZHDET e ngulura nga Berihaj Juaj !

Saliu e dine te gjithe qe ishte me "mision " por Ju sehirxhijte e tjere per cfare ISHIT .Per te marre Rrogen ?U vuri Poshte nje i Marre , ja kjo eshte !

 

Te lutem me le me kete Bejkerin se ma kane permendur aq here. 6 milione USD ne total dhuroi. Kaq ishte Bejkeri. Nje a dy dite buke.

Sa per te tjerat dhe sa per ta mbyllur naten, ne po perpiqemi te bejme debat me pikenisje komplet te ndryshme midis nesh. Ti nisesh me nje imazh te Shqiperise te ndryshem shume nga ai qe une gjeta ne zyrat e kryeministrise ne prillin e 1992. Vazhdo i qete me idete, ne fund te fundit histori shume te shkuara jane dhe pse te prishim qejf. Do te kisha dashur shume te me besoje por kam pershtypjen qe eshte e kote.

Naten Idriz.

o Meks po ta theksoj edhe njehere.Une jam ne nje moshe qe as nje lloj Kombesie nuk me hyn ne sy para Shqiptarit Meksi smiley

Une Bejkerin e permend si Devize e si Strategji jo si Dollare .

Deviza e Bejkerit ishte " Mirserdhet ne Rugen e GJATE dhe te VESHTIRE te Demokracise " Nuk ishin pordhet e strateges Vokshi per ndarje Portofolesh ...Po si duket mbase nga une ja vlen pak me teper saktesim sepse ndoshta me te vertete nuk jemi ne te njetet Binare ,

Ti flet per veten me duket nga posti i sh K/Ministrit

Yne flas per K/ministrin duke u nisur nga Ty !

Naten dhe pafsh enderra te bukura me nipa e mbesa smiley

Dhe ne se vjen prape i respektuar menjanoi ato dreq Firma Piramidale sepse n.q,s nuk di Gje per to nuk ke pse shpjegon smiley Sa per shtese Saliu JU kundervu "dikujt " me parate e pastra por me FRIKE duke pranuar sterkalat e PISTA ......dmth nga ATA smiley pertej Detit .....si forme kercenimi ! Donte me e krujte dmth !...dhe ja nguli Shqiperise ! Me ke u konsultua ??????? smiley

I dashur Meks, si shpjegohet qe ju dhate 50% te lekeve te dy firmave "Populli" dhe "Xhaferri", dhe per firmat e tjera nuk vepruat keshtu. Pse, si. 

Pjer. Populli dhe xhaferi I kishin ato lek prandaj dhe u shperndane. Pyete me 

mire ne e di kush I ngarkoi thaset tek gjallica.

Kush, 1ora, per mua shum gjera ngelen me nje pikpyetje aty tek firmat. Nuk e di pse s'pergjigjet Meksi per pyetjen time, pse nuk u shperndane edhe leket e firmave te tjera, tek 50% te pakten. 

Une nuk e di kete punen e thaseve. Ti e di? Na e thuaj atehere.

Meksi une s'kam nga ta di, s'kam qene as kryeminister as president as SHIKS as fuks i brendshem apo i jashtem, e per rrjedhoje nuk e di kush, por di qe! 

Po qe Gjallica po ndertonte superbanke ne Vlore e ke degjuar? Une e kam me te pare psh.

 

Pjer, mbas gjith dialogut me Meksin mesove ate qe te thash une ne nje fjali me siper, Xhafua dhe Fakir fukarai i kishin leket ndaj dhe u ndane CA KOQE neper popull. Ajo qe s'na tha Meksi ishte ne di gje kush i ngarkoi thaset tek te tjeret, KRYESISHT Gjallica qe Meksi si padashje medemek e vendos ne nje rang me Arixhofken..... hehehehehehe

E kam thene edhe me lart qe Gjallica ishte diku tek 200-300 milione USD nderkohe Sudja max 60 milione. Ku e sheh te njejtin rang ti?

Dhe e kam fjalen per Suden e Gjallicen, qe ishin dy firmat e tjera te medha

smiley

Sa per humbjen, Xhaferi e Populli u kthyen plotesisht (si vlere totale jo si vlere koke per koke). Vefa u la e bllokuar nga une ne Banke ne kuoten e 130 milione USD (pyet pak ku shkuan). Humbi Gjallica e Sudja. Keto ishin te medhate. Sudja mendohej se kishte 60 milione USD ndersa Gjallica rreth 300-400 max.

Dje ishte ky koment. Do vazhdojme me citime e korrigjime?

Une u perpoqa shume qe te mundesoja kthimin e firmave te medha ne banka. Ishte e vetmja menyre per te garantuar mbijetesen e tyre. Por a donin ato? Pak si e veshtire me duket...

Pastaj, thashetheme, llafe, ide, kam degjuar edhe une. Atehere e sot. Problemi eshte qe perpara se t'i besoj(a) kerkoj pak me shume informacion.

P.S. Nje pyetje mbi aludimet e tua. Ti mendon qe une e kam bllokuar kete superbanken? Dhe cfare quan ti superbanke? Ndonje banke me te madhe se ato qe ke ne USA?

Dmth ju zoti Meksi paski lobuar per kthimin e Sudes ne bankiere smiley?! Tobestakfurullah c'paska qene tu u bo athere.

Jo, te firmave qe kishin nje pakice investime. Te atyre qe mund te rekuperoheshin me pak fjale. Ishte e vetmja menyre per te mos humbur paret. Per firmat piramidale o pret qe te falimentojne e atehere ja ku e provove qe jane piramidale, ose i ristrukturon ne kohe dhe nuk behet me debat se si ishin.

Jo nje banke qe te pakten per nga skelerina dukej si asnje e bere deri me sot ne Shqiperi, dhe ishte 1996-ta. Patjeter ka qene nje investim financiar po edhe me qellime afatgjata. Sa inat qe paske te komentosh mbi thaset a derbardhe, pse kshu?

Di gje ti kush i ngarkoi mushkat kapedan? smiley

Po ku e pe ti inatin smiley A ka ndonje menyre per te matur pulsin nderkohe qe komentojme? smiley

Po si ka thene dhe Ismail Nano, thuaj inat qe mos te thuash frike, apo akoma me keq turp smiley

Pier, u kthye diku tek 60% e vleres qe secili kishte depozituar nderkohe qe u bllokua ne llogarite e tyre me shume se 60% e vleres totale te depozituar. Si shpjegohet kjo diference? Shpjegohet me faktin e thjeshte qe duhej llogaritur se sa ka depozituar secili dhe se sa ka terhequr secili. Dhe kthimi duhet te merrte parasysh kete diference dhe jo se sa kishte depozituar secili. Vendimi qe u morr ne PD pas bllokimit te forcuar qe bera une ishte qe te ndiqej skema me e thjeshte (qe te vleresohej sa ka terhequr secili duheshin mandatet e secilit; qartasi kerkonte shume pune e kohe). Sidoqofte, u arrit dicka. Ne nje moment te veshtire politik (une kisha kundra pak a shume tere qeverine ne ate moment, behet fjale per ditet ne te cilat beheshin peticione publike me firma edhe ministrash, Genc Ruli e Dash Shehi shquheshin ne vecanti). Nderkohe askush nuk pyet cfare u be me 130 milione USD te Vefes qe lashe ne banke diten e doreheqjes sime. Nano&PS megjithese pati 8 vite kohe nuk dha kurre pergjigje. Idrizo, a ke ndonje ide edhe per kete?

Per firmat e tjera (dmth pervecse Xhafer, Popull e Vefa) nuk u bllokua asgje sepse asgje nuk kishte ne banka nga ana e tyre!!! Dhe e kam fjalen per Suden e Gjallicen, qe ishin dy firmat e tjera te medha.

Ah, shyqyr qe me dole ne shteg smiley i dashur, paskemi qene te dy ne te njejten kohe qe shkruanim smiley 

Tani ju thoni 60% , por per ke firma e keni fjalen. Se une di qe vetem te Popullit dhe Xhaferrit u kthyen ne rregull 50% a 60% , ndersa ato te firmave te tjera u kthyen me mbrapa, pasi socialistet (Nano a Malaj a ndonje tjeter) e katandisen kokoshin nje thele. Pyetja ime ishte, se; pse juve te PD nuk vepruat dhe me keto firma si me ato dy te parat. 

Thjesht se nuk kishim cfare te bllokonim. Vetem Xhaferi, Populli e Vefa u gjenden ne banka. Dhe te garantoj qe edhe bllokimi i tyre ishte lufte. Keta qe sot na japin mend ato nete na tregoni prangat sepse po benim veprime te pa lejuara.

E shikon Pjero që socialostët (Nano,Malaj a ndonjë tjetër) nuk e katandisën kokoshin një rhelë. Aq kishte nëpër banka, thotë Meksi, të tjerat i kishte marrë Babi Bashës që ti edukonte në Hollandë dhe tu bënte pallatin në Ujë të Ftohtë.

Keto fjali ketu i dashur, zbulojne smiley me qarte na le neve te kuptojme, se ju si qeveri kishit ca çelsa por jo ate kryesorin, si duket ate kryesorin e kishin ata ustallaret qe duhej te kishin dale ne pension. Vete fakti qe benit "lufte" parimore, tregon se kish forca shum te forta me lidhjet e vjetra, qe duhej te kishin dale ne pension. 

Jo, aspak. Ishte menyra e operimit te firmave qe kushtezonte paren ne banke apo jo. Ti edhe sot ke firma qe punojne pa banka ne Shqiperi. Po ketyre kush u mban celsin?

Eshte plotesisht e gabuar te kerkohet nje element "alien" ne deshtimin e fajdeve persa i perket aspektit teknik/ekonomik. Te pakten, keshtu mendoj une. Tjeter histori aspekti social: kush shtyu krijimin e tyre, kush i nxiti te rrisnin perqindjet aq shpejt ne vjeshten 1996 (apo i shte thjesht argument teknik), kush i ndihmonte ne terren nga qeveria (nese ka pasur ndihme), lidhjet e tyre me PD e PS apo te tjera parti, kush perfitonte politikisht nga renia e tyre (kjo besoj eshte e qarte mjaftueshem).

Forca te vjetra me shume lidhje ka ne cdo rregjim. Tek ne kishte nje tek emer: SIGURIMI i SHTETIT. Dhe ishte e ngelet nje force e konsiderueshme, shume me e organizuar se pjesa e PD-se jashte sigurimit.

Kush te doje ta besoje e kush te doje mos ta besoje. Per mua edhe sot e kesaj dite prezenca e elementeve sigurims kudo ne Shqiperi ndjehet. Pak a shume si prezenca e nje sekti. Amerikanet kane bere nje film per kete element : Telephone, diku ne vitet 80. Dhe se fundmi nje serial me emrin The Americans.

Mekso ..u vonova sepse po mendoja tek shprehja ...negativitet ? Nuk po heq dore nga spurdhiaklleqet smiley

Ja po  e pranoj ..por po me orientove se si duhet te mendoj Pozitivisht me rezultate Konkrete . Gjithsesi ketu vijme per Kritike ..pra jo per PUTHJE smiley

Te jesh i bindur qe ti nuk ke qen pjes e Strategjise ..Te kishte  Ushtri se JO . Ate e vendosnin te tjere Jasht teje .

Strategjikisht e treguan vizita e sh shtabit hungarez , Turk , Krocieret italiane etj .

Teknikisht ...prane teje kishe kuadro me vlere  me dije por te Perjashtuar nga strategjia si Vasha e Karroli dhe Minsiter (rp ) Zhulalin qe mori per Alarm zilen e Ores ne zyre  smiley.Pjesa kryesore e saj ishte tek Berisha , konsulenti ushtarak i ardhur nga sekretar i Min .te Mbrojtjes , percjellur tek Ramizi president , dhe tek Berisha si konsulent ushtarak ish k/zbuluesi dhe zv /kryetar i ashoqates se Atlantikut Verior  z. Cobani , me vone sh shtabit te Ushtrise qe hapi DEPOT smiley

Ekonomikisht ty te diktonte FMN qe kishte porosine .

Mbani ushtri sa te doni .Ne paguajme per Administarten Shtetrore ( reth 30 milione ne vit me duket , per kohen gje qe e di me mire vet ) dhe jo me shume ...

tani ka dhe ca detyrime te tjera nga OSBE qe dhe mund te te jene bere prezente por Jo deri atje sa te kishe Kurajon e te Miratoje zvendesimin e Ushtrise me Xhandarmeri .

Une mund te te flas edhe per kete IDE se cfare fshihte per aq sa u bene perpjekje por nuk eshte vendi !

E kupton tani qe nuk te qujta Rrens ose futjakots ...por e mbajta pa spurdhiaqlleqe me te shtruar smiley

Shyqyr qe ka tipa si ty qe i dine ca gjera se me qeteson shume. Kam kaluar gjithe keto vite duke vrare mendjen per momentet e zymta te viteve 1990-1997. Paska mjaftuar te kaloj disa muaj tek peshku dhe ja ku zgjidha hallet.

smiley i madh!

s'm'u duk dhe aq.

ironia e meksit per rastin ne fjale nga fitore e intelektit u kthy edhe nji her ne arme te te dobtit.

ne nje taverne me tavan te ulet vuajne te gjithe, ka thene avokati.

?

me duket se ktu tek peshku i vetmi qe nuk ka futur para tek piramidat paskam qen une. smiley se te gjith seç paskan nje inat me Meksin.

Po nuk esh faji i Meksit ore se kemi qen e jemi popull injorantesh qe duan te han me lug floriri..

As nuk eshte faji i popullit shume. Kur u bllokua Madoff u botuan edhe lajme mbi kliente te ndryshem te mashtruar nga ai ne vite. Tek kjo liste spikasnin emra te panjohur por me shume te medha. Mbaj mend rastin e dy zonjave franceze qe kishin depozitura nga 150 milione euro secila!!!

Skemat e Ponzit=Piramidat=Fajdet jane fenomene natyrale te cdo ekonomie. Boom-i i ndertimit japonez i viteve 1980-1990 apo ai spanjoll (tregu i Spanjes pati rritje cmimi per 24 vite rrjesht) mund te konsiderohet edhe si i tille ne jo pak raste. Ne Shqiperi ne vecanti e ke edhe tani kete fenomen vetem se jo me permasat e viteve 90. Por eshte prape se prape i konsiderueshem, te pakten me shifrat qe po degjojme (te pa konfirmuara ne cdo rast).

Qe te vazhdosh me stilin e derstilistit te xhibit , po te heq pak nga Leshi duke te kujtuar ..

Pse nuk bete si Serbet te pakten , Rumunet , Bullgaret etj qe ne prag te ndryshimeve gjeja e Pare qe bene dhane emisione Televizive me K/Mashtrusit e Botes  per te ndergjegjesuar Popullin cfare jane Mashtruesit ?

Ameriken e permend KOT .Ne Amerike edhe kur ka Firma paret qendrojne ne Amerike dhe nuk degjeneron shteti .Mamksimumi ha ndonje Grusht te Paligjshem fajdexhiu kur shkon ne gjykate mes Popullit ! Ndersa ne cdo vend te Botes paret shkojne ne Amerike smileydhe fajdexhijte e tyre ose lirohen vetem Politikisht ose hane koqen e Plumbit kur jane jashte Lidhjes me ta

Pak me i durum Mekso dhe leri keto prallat me Fajde .Po nuk i fute brenda Idese se c'vizion kishe per pasurimin e Shqipetareve dhe si duhej realizuar njaj kapitalizmi pershpejtuar , ....per te mos fol me per ate pjesen e Ushtrise qe mbuluat smiley mos trego me pralla per axhamij ose saktesoi.....mirmbrema . vazhdojme emisionin  perralla per soin e Bunkereve smiley

Dhe si per ta dalluar fajdexhijte andej jane INDIVIDE e perfaqesues Grupesh .Tek ne Ishin SHTETERORE .Jepi ....smiley

Paret qendrojne ne Amerike thote Idrizi! Idriz shko lexo pak se si perfundoi Lehman Brothers. Se si u copezua per dy leke ne tere boten.

Per koherence me lexuesin e interesuar po shtoj thjeshte qe FMN( ti Idriz tere kohes thua qe po interpretoja rolin e parashikuar nga ata apo jo? atehere degjo e meso!) ishte plotesisht kundra shpetimit te fajdeve me pare te huazura nga ta. Komunikimi im i fundit me ta ka qene ne prill 97 (kur nuk isha me ne qeveri) kur rremujat kishin shkaktuar qindrat te vdekurit e pare dhe prape se prape ata nuk donin te jepnin hua per kete qellim. Mendimi i tyre ishte: lerini te deshtojne qe te mesojne!

Komunikimi im i fundit me ta ka qene ne prill 97 (kur nuk isha me ne qeveri) kur rremujat kishin shkaktuar qindrat te vdekurit e pare dhe prape se prape ata nuk donin te jepnin hua per kete qellim. Mendimi i tyre ishte: lerini te deshtojne qe te mesojne!

Mos ndoshta mendimi i tyre ishte: Duhet te deshtoni qe te mesoni? Pra ju, klasa politike, qeveria. Ashtu sic edhe deshtuat e moret ne qafe njerezit e shkrete.

Le te themi qe mua ma kishin dhene mesimin shkurt e intensiv ne zyre. Po popullit si t'ia jepnim(n)? Une nuk preferoja deshtimin edhe nga frika e perdorimit politik ekstrem. Sic ndodhi fatkeqesisht.

Po te shikosh Shqiperine e sotme nga kendveshtrimi financiar i paster, je me keq se ne 1996. E kam fjalen per ekspozimin ndaj borxhit(eve). Por nuk ndjehet rreziku per disa arsye. Se pari, firmat qe jane ne veshtiresi gezojne nje mbulim me investime shume me te madh. Shteti qe eshte i mbytur gezon nje mbulim mediatik goxha te favorshem (Saliu kishte kunder pak a shume vetem Temen, njehere e njekohe kishim kundra te tere shtypin, akoma nuk kishim mesuar t'i blenim; asokohe i arrestonim smiley. Pa ekzagjeruar mund te thuhet qe po shkojme si Greqia. A shikon njeri te preokupohet? Ata te FMN-se edhe mund ta dine por valle bejne tellallin?

Une nuk e perjashtoj qe qeveritare te tjere komunikues me te mire se ne, mund te kishin gjetur menyra per te therritur mendjen e popullit. Pjese e deshtimit tone qendron edhe tek komunikimi. Por mendoj qe eshte pjese shume me e vogel sesa ajo politike/teknike.

Pse i duhej dhene mesim popullit kur populli ishte i paditur? Presupozohej qe ishit ju politikanet e pas 90-s qe moret persiper ta prinit drejt demokracise dhe nje sistemi ekonomik krejt te ndryshem nga ai i para 90-s.

Ketu 2 variante jane: ose ishit te paditur edhe ju (kur flas me "ju" e kam fjalen per partine qe ishte ne pushtet, qeverine), ose zgjodhet te benit si te paditur (kjo e dyta ne fakt eshte bere pattern e politike-berjes ne Shqiperi, kujto Gerdecin...por kjo eshte teme tjeter).

Padituria eshte dyfishe: 1) nuk zoteronit njohurite e duhura per te kryer tranzicionin ne menyren me te shendetshme te mundshme, dhe 2) nuk dinit per ekzistencen e  lindjes dhe te shtrirjes se ketyre "firmave". Te paren nuk me duket se e keni pranuar ndonjehere, por edhe sikur te kishte qene keshtu, keni pasur qe ne fillim mbeshtetjen dhe asistencen e nje sere organizmash financiare.

Ne lidhje me te dyten, ne nje koment diku me siper ju thoni se ju keni ditur per ekzistencen e firmave qe prej kohesh (ndryshe nga te tjeret qe u shprehen se mesuan per to vetem ne 96-n). A nuk mendoni se, mqn keni ditur per to qe ne fillim dhe ju eshte dukur nje fenomen i cuditshem dhe me gjasa degjenerimi, duhet te kishit bashkepunuar me opoziten ne menyre qe ky fenomen te behej i ditur ne popull? Sepse nqs nuk ke pasur mbeshtetje nga pjesa tjeter e PD-se (mgjs me duket disi e habitshme se ti ishe kryeministri, kishe "super-fuqi" si te thuash), atehere le t'i drejtoheshe PS-se.

Ne momentin qe merr vesh qe dicka ka per te precipituar me efekte te jashtezakonshme negative, a nuk duhet te kishe shfrytezuar cdo mjet qe kishe ne dore per te vene kujen? Kam pershtypjen se kjo eshte ajo per te cilen shumica e peshqve ketu nuk bashkohen dot me ju z. Meksi, Nese i doje te miren popullit, duhet te kishe shfrytezuar (ne sensin e mire) opoziten, median vendase, median e huaj, etj etj. Ju nuk mund te dilni krejt i palare nga kjo histori, ky eshte perfundimi. Nese nuk e korrigjonit dot me me mjetet e shtetit (packa se ai varianti qe regjistrimi i tyre ne gjykate i bente te pakontrollueshme, nuk pi uje ne kete rast, sepse ketu behej fjale per mashtrim dhe shteti te merr shpirtin nese do), atehere e pakta qe duhet te benit ishte ta perhapnit lajmin, por nuk e bete.

Nje pergjgije te shpejte: qeveria nuk mund te nderhyje ne cdo fenomen qe i duket  i rrezikshem. Proceset e rrezikshme jane ato me me shume fitim. T'i thuash njerezve mos ndiqni "investimet" me shume fitim nuk eshte as detyre e as e drejte e qeverise. Po ta kishim bere do te na kishit lincuar pse nderhynim ne treg te lire. Eshte kollaj pas te thuash te kunderten. Mendo qe ne janar-shkurt 1997, kur cdo gje ishte e qarte pothuajse per te tere, ti kishe akoma "eksperte" financiere si Genc Ruli qe shkruajten artikuj ne gazete kunder bllokimit te fondeve te Xhaferit e Popullit. Kush ishte akuza e tyre? Nderhyrje e qeverise pa vendim gjykate! Ti ke sot jo pak firma de-facto te falimentuara. Vlerat e te cilave afrohen jo pak fajdeve. A po degjon kend te flase me ze te larte?

Pyeta njehere (nga janar-shkurti) ata te Kohes se Jone perse mbanin akoma reklamat e Vefa (i mbajten deri nga tetori 1997) kur i ankoheshin qeverise perdite mbi fajdet? A e di si u pergjgijen? "Por kane paguar", me thane. "Nuk mund t'ua heqim reklamen". smiley Ky eshte realiteti yne i hidhur dhe nuk ka shpetim te shpejte duke gjetur nje fajtor per te tere. Pastaj, nqs ti je rehat me aq, problemi yt.

Mund te thuhet ne nje menyre pak fataliste qe nje fenomen piramidal kur ka nisur mire nuk ka menyre ta ndalosh pa falimentuar. Ndoshta e vetmja menyre per te shpetuar do te kishte qene ndihma e FMN-se per te likujduar tere demin. Por a do t'i kishte bere mire kapitalizmit beb shqiptar? Atij per te cilin aq shume i vuan zemra Idrizit dhe aq ore ai ka harxhur duke medituar. Dhe ne cdo rast FMN nuk pranoi.

Po te shikosh Shqiperine e sotme nga kendveshtrimi financiar i paster, je me keq se ne 1996. E kam fjalen per ekspozimin ndaj borxhit(eve).

Nuk eshte kjo menyra si shihen gjerat. Ju po thoni qe ne 96-n populli humbi leket e tij, kurse tani s'ka me leke e po futet ne borxh. Kjo eshte per te qare!

Ajo qe ndodhi me firmat, ishte nje tragjedi e madhe per shqiptaret, per humbjet ne njerez dhe per humbjet ne leke. Para 96-s qarkullonte nje lek i papare ne Shqiperi, e kjo shihej edhe tek xhiroja qe benin tregtaret e vegjel (se tregtaret e medhenj ishin akoma te paket). Njerezit kishin leke (remitancat e emigranteve sigurisht) e blinin, cdo gje qe dilte ne treg! Pas 97-s, fuqi blerese ra ne menyre marramendese dhe nuk e ka marre veten qe prej atehere. Po t'i kishin akoma ato leke neper duar shqiptaret, nuk do ishin te varfer e te keputur sic jane tani. Nuk do e blinin Durresin kosovaret (pa asnje paragjykim ndaj kosovareve), nuk do i merrnin tokat e bizneset Fazllicet me shoke, etj etj. E kjo eshte e gjitha pasoje e firmave piramidale. 

Nuk jam aspak dakort. Ndoshta neser me dite e vahzdojme prape.

ti barazon maddoff, nje firme e shkeputur fare, dhe vetem nje, me firamat piramidale qe s'lane zgeq te shqiperise pa u futur??????? ti je jashte loje fare o zoteri. qenkerke ..., nuk di c'te them. gjynah gjynah 1000 here qe erdhe ti ne krye te shtetit. jo vetem je i paafte por je dhe i pakorrigjueshem.

Futja alba se ke Idrisin smiley

se harrova 

+1 

smiley

''Futja alba se ke Idrisin''

c'domethene kjo?

E ke akoma ate shoqen ti? smiley qe ishte e huaj smiley

kush ishte e huaj?

Po kur s'e di ti qe e ke shoqe nga ta di une? smiley

me ngaterron me ndonje albe tjeter.smiley

He moj qe e kishte lene nje druvar shqiptar me pasoja... smiley  apo ti s'je ajo alba qe ka fiksim temat me shqiptar? Mos eshte ajo me shume numra nga mbrapa moj dhe te rrash kot ne qafe smiley prite kur te vij tani obobo kush e degjon smiley

t'paska rene dielli ne koke me duket. pi ndonje freskuse qe te kthjellohesh.

me duket se eshte per idete fikse. ti sikur po na jep ca te tilla. te eshte fiksuar qe t'gjitha albat jane nje.

kabim, bej si te duash.

Alba, ke nevoje per nje liste me firma te ngjashme me Madoff? Vetem Madoff kishte 60 miliarde (kujdes, jo miliona) te akumular. Nuk eshet fenomen aq i vogel sa te duket. Ne Itali ne vitet e fundit kishe disa emra te famshem: Tanzi (Parmalat), Checchi Gori (Fiorentina plus filma), Ricucci etj.

Ka pak a shume kudo. Nuk i krijoj as une e as ti. I krijon tregu. Si te tille duhen pare.

Eshte tjeter problem nqs dikush me fuqi si une apo si kolege te mi te viteve 90 i perdorin per interesa private. Jam plotesisht dakort qe te gjenden keto persona (nqs ka pasur). Por mos harro dicka, jam i vetmi qe flas per keto tema. Jo vetem tek PPU. Por ne shtyp kudo ne 16 vite rrjesht.

Nano nuk ka folur njehere per keto tema. Dhe ai konsiderohet garip, boss, cub, bishe, i modh, njesh, e plot te tjera epitete kafenesh apo rrugesh. Une duhet akoma te duroj ndonje si Idrizi qe ben humor&ironi mbi kompetentin e Sudes. Nano premtoi qe do te kthente leket. Une doja t'i mbyllja.

Perpara se te nxehesh me mua, ne distance disa mijera milje, qetesohu e shikoji faktet ngadale. Nuk jam une armiku yt. Jam 74 vjec dhe prej 16 vitesh nuk kam ndikuar asnje proces ne Shqiperi. Te tere bashkeaktoret e mi te viteve 1996-1997 i ke akoma aty (ata qe kane rendesi). Provo kerkoju atyre njehere llogari e shiko se si do te sillen.

Une komunikoj tek PPU si nje hobi timin qe rrjedh prej pasionit me historine dhe ne vecanti me historine e Shqiperise se atyre viteve. Nuk eshte se po me hetonin e dola per t'u mbrojtur. Nuk me hetoi as Nano, mendo se sa me ze meraku prej teje apo prej Idrizit. Por nqs ke realisht 1 pike merak per keto tema trajtoji me me kujdes dhe jo kaq perciptas.

Zoti Meksi, ajo qe ndodhi ne Shqiperi, nuk ka ndodhur ne asnje vend te botes. Frekuenca e firmave piramidale ne Shqiperi ishte e frikeshme. E thashe dhe me pare por nuk doni te degjoni; u ngriten jo vetem ne qytete dhe fshatra por ne cdo zgeq te Shqiperise. Nuk ka alibi per ju dhe qeverine qe drejtonit, dhe per presidentin e famshem, nuk ka alibi, nuk ka. Te fshihesh nen ca firma piramidale sporadike ne shtete 100 here me te medha se Shqiperia eshte jo vetem e turpeshme por dhe tinzare. Une nuk nxehem me ju, vec po ju drejtohem hapur, fare hapur per ate c'mendoj une dhe shume, shume si mua. Une nuk nxehem me ju, por sot mesova qe qenkerkeni dhe i pakorrigjueshem. 

I habitur edhe vete nga lista e gjate, kerkova nje rast te ngjashem me ato te Shqiperise. Dhe ja ku ke nje shume interesant ku kam nenvizuar edhe disa pjese interesante. Shume interesant fakti qe amerikanet nuk po kerkojne kompetentin e kesaj zonjes:

On March 13, 2009, a 67 year old Ohio woman named Joanne Schneider was sentenced to three years in prison, for operating a Ponzi scheme that cost investors an estimated $60 million.[55].

Kjo pjese ishte nga linku qe te dergova me lart. Nje kerkim ne Google e ja ku ke me shume detaje:

CLEVELAND, Ohio — Ponzi schemer Joanne Schneider pleaded guilty to 11 felony counts for bilking $60 million from nearly 900 investors in her failed Parma Heights Cornerstone Project.

Schneider, 71, of Lakewood, was sentenced to nine years.

The decision settles a long-running dispute about how much time Schneider would spend in prison for the colossal fraud she ran with her husband, Alan, which involved a proposed multimillion-dollar retail and entertainment development on West 130th Street that was never built.

Prosecutors said that between 2003 and January 2005, Schneider solicited family members, friends and co-workers to invest in her various real estate development projects, including her largest undertaking, the Cornerstone Project.

Dennis Ginty, a spokesman for the Ohio Department of Commerce, said Schneider's scheme unraveled when the department's Division of Securities received a complaint from a family member who became suspicious after his mother was promised a 16 to 20 percent return on her investment.

Schneider continued selling the notes, and Ginty said the state then obtained a preliminary injunction against her. A few months later, she was found to have violated the preliminary injunction by continuing to sell securities without the court's permission.

A receiver was then appointed to take possession of the Schneiders' joint assets and of Joanne Schneider's individual assets. The receiver recovered $10.5 million for the investors.

Joanne Schneider initially pleaded guilty to the investment charges and on March 12, 2009, was sentenced to three years in prison by Cuyahoga County Common Pleas Judge Eileen A. Gallagher.

After complaints from the bilked investors and an appeal from the Cuyahoga County Prosecutor's Office, a state appeals court vacated Schneider's three-year sentence, saying it was too light.

Shiko edhe nje tjeter akoma me interesant:

On June 17, 2009, Donald Anthony Walker Young (also known as Tony Young or Walker Young), had his office seized for using money from new investors to pay previous investors and using some of the money to purchase a vacation home in Palm Beach, Florida. Young operated the alleged Ponzi scheme through an investment partnership Acorn II L.P., which he established in 2001 to invest in publicly traded securities, authorities said. The SEC alleged in its 22-page complaint that the fraud began in mid-2005 and continued until recently. He was indicted on April 1, 2010;[65] pleaded guilty in July, 2010, to mail fraud and money laundering and was sentenced to 17-and-a-half years in prison in May, 2011.

Kurse keta tanet dolen per xhiro pas marsit 1997.

Edhe femrat jane aktive:

Sarah Howe, who in 1880 opened up a "Ladies Deposit" in Boston promising eight percent interest, although she had no method of making profits. This unique scheme was billed as "for women only". Howe was arrested on October 18, 1880 by New York City Police and sentenced to three years in prison.

Mire mo z.Meksi, qe po studioni ex-post mbi fenomenin e flluskave financiare eshte mire, edhe per kulture personale, po prape po ngatarroni kursimet me investimet financiare, dhe ... nuk po u jepni aspak peshe antikorpeve te ktyne dukurive sic jane strukturat legjislative dhe kontrolluese.

I kam dhene peshe aspekteve tekniko-legjislative. Te tjeret tek PPU me ankohen per kete aspekt te bisedes sime, ti me ankohesh per te kunderten.

Perderisa resultati qe ajo qe ndodhi, do te thote nuk gjetet ilacin as nga ana teknike as nga ana legjislative, po me duket ju i meshoni argumentit mbi personin Meksi jo mbi institucionin e kryeministrit.

 Bere si bere , e bere me gaz nje, biles me goje te cqyer smiley Foli njehere si nga Ju ..

Na mo gaz , mos e hap shume kamaren se te hyn ndonje mize smiley Vur doren perpara makari smiley

E sheh pra Mekso qe i gjithe debati im me Ju qe nga fillimi e deri tani , hiq dhe te nxehurat e tua , mezi e pranove qe nuk ke qene K/Minister Kukull smiley Per Partine nuk di c'te them se ke njohuri nga statutet dhe ke kuptuar se ka qene Loje !

Dhe qe ketu pac Fat edhe njehere ne Pleqeri pa semundje e shendet si Molla e Kuqe ! ne me folc prap ketu Jemi smiley

? ?

Profesor , akoma ne France ?

Jo jo brad kam levizur smiley

Ne Tirane jam.

Kam qenë dhe jam ende i bindur se pa parti të demokratizuara (ku sundon vota e lirë dhe e ndershme dhe jo e vjedhura) nuk do të ketë as Shqipëri demokratike e as përparim dhe shtetasit do të kërkojnë gjithnjë të largohen prej saj.  Por me keqardhje vërej se jemi ende atje ku ishim në vitin 1944 në një sistem feudal partiak i cili me krahinalizmin e tejskajshëm të viteve të fundit (i ashtuquajturi nacionalizëm lokalist) na mban ende në një feudalizëm primitiv parashtetëror të viteve 1300-1400, E për këtë fajin nuk e kanë vetëm Kryetarët e përjetshëm, që ndërtojnë një sistem autoritarist e shkërdhatokracie, por dhe anëtarësia, simpatizantët dhe përgjithësisht votuesit që i mbështesin dhe ju nënshtrohen. Pak rëndësi ka në se e bëjnë këtë për tifozllëk politik, kundër hasmit politik, për interesa, nga vështirësitë apo thjesht për indiferencë e tjera.

Po kështu Vota, që duhet të jetë e lirë dhe e ndershme, është kthyer në një dramë turpi e burim vuajtjesh për shqiptarët. Vjedhja sistematike e saj, madje e ndihmuar nga ligje me norma të qëllimshme aspak demokratike, dëshmon paburrërinë për  matjen e mbështetjes e vlerave personale nga gjykimi i të tjerëve. Vota nuk lejohet të vidhet, është një e drejtë themelore kushtetuese, dhe nuk ka “kufij demokracie” apo “antikushtetushmëri” për të, që mbrohen nga gjykata partiake apo të shantazhueshme.

Dëshira për të komanduar e dhunuar, e filluar më 2 dhjetor 1945, kur goglat grumbulloheshin të gjitha në kutin e Frontit, e që vazhdon sot e kësaj dite, kur fletët i ndajnë mes tyre vetëm dy partitë (qahen vetëm për ato që i vodhën njëra- tjetrës), një vjedhje masive votash, që me heshtjen e të huajve, po thellon pasojat e degjenerimit të sistemit dhe  prapambetjen e vendit, rritjen e tensioneve politike e sociale dhe largimin nga Evropa. Këtë e paguajmë dhe e vuajmë të gjithë ne pavarësisht se në cilën parti jemi e për kë votojmë.

Chapeau Meksi!

Gjetje e shkelqyer ajo e sistemit feudal partiak.  Une mbeshtetesit e PD-se e PS-se ketu ne peshk i kam quajtur pikerisht bujkrober qe lene koken per beun e tyre (shif k/tarin e partise) vetem per inat te beut te krahut matane.

Meksi, megjithese une mendoj qe nuk je Meksi i vertete, dua te te them, qe zakoni i keq i bajraktarllekut nder shqiptare, shkaktoi konfliktin me S.Berishen, nderkohe qe asnjeri nga ju nuk e kuptoi, qe njerezit e zgjuar te atij vendi, do ju kishin dhene te dyve kredon e merituar, sikur te punonit me shume se bashku, per c'instalimin e komunizmit dhe me pak per luften e unit. Une nuk e kam njohur A.Meksin personalisht, por per sa kohe qe ai ishte kokeulur e punetor dhe studjonjes i palodhur, ai nderohej dhe respektohej nga njerezit e vlefshem. Megjithate dhe tani, ne e respektojme ate si te parin kryeminister jokomunist, qe punoi fort per te na nxjerre nga menxyra ku ishim futur.

Pa dashur te polemikoj edhe me ty, thjesht po te sqaroj per kenaqesi te muhabetit.

Perplasjet me Saliun jane te paevitueshme. Ke nje video, ishte edhe pjese e dokumentarit te Bushati, qe tregon nje moment kur shkruhej programi/statuti ku me ke duke debatuar me Saliun. Dhe e kam fjalen per debat me ca nerva.

Nderhyrjet e tij ne punet e qeverise ishin konstante. Skemat e tija per te kercenuar anetare te qeverise, qe nga posti i ministrit deri tek shoferet, ishin me fantazi te rralle dhe me frekuence te larte. Disa raste i dine te tere, Ruli e Hoxha me te famshmit, por ka te tjere me shumice qe nuk i keni degjuar kurre.

Une nuk pata kurre nje klan Meksi ne PD. Pata miq e bashkepunetore qe me ndiqnin, por edhe keta me raste. Ne rastet me kyce lane per te deshiruar. I referohem ketu kryesisht gjendjes se jashtezakonshme, rast ne te cilin une kerkova votim ne parlament. Edhe qe te mos thuhej qe ishin me mua por nuk e provova. Dhe cuditerisht e votuan te nesermen e doreheqjes sime. Te pakten nuk kane alibi...

Por i referohem edhe perplasjeve mbi reformat e para, mbi liberalizimin e tregut te bukes, mbi TVSH e plot te tjera. Mbi ushtrine, mbi drejtesine e mbi ministrine e rendit. Mbi menyrat e tija kercenuese per te cuar ne pranga cdokend qe nuk ia varte. Mbi perdorimin e tik te sigurimsave kudo ne shtet. Mbi deshiren e tij per te pasur kudo njerez  te partise. Mbi deshiren e tij nepermjet gardes per te zgjedhur tere stafin e kryeministrise. Duhet nje liber vetem per keto histori.

Ne lidhje me te punuarit dyshe. Mos mendo se ne nuk flisnim apo nuk takoheshim. Kishim komunikim te vazhdueshem dhe pothuajse cdo darke une dhe ai takoheshim tek Vila 4 dhe bisedonim per ceshtjet e punes. Thjesht procesi yne i punes ishte si ai i mitit te Rozafes...

Keto gjera qe thua per Berishen Meksi, i kam lexuar dhe te libri i Meros.  Pak a shume ai thoshte qe Berisha ndertoi shtetin e tij personal brenda shtetit shqiptar e per kete edhe shteti u shkermoq kaq shpejt gjate marsit.

pse anearet e pranonin kete gje. nga pershkrimi qe beni ju, eshte shume negativ si rast, atehere si ka mundesi qe edhe te tjeret ne parti/institucion e toleronin kete gje?

ka nje pershkrim (jo shpjegim) matematik dukuria, qe mbase behemi mbare tjeter here ta flasim. eshte e gjitha nje mekanizem gjase (likelihood). nje grusht shteti, revolucion, rrezim kabineti etj behen vetem kur plotesohen ca numra te gjases individuale qe nuk eshte e pavarur statistikisht nga te tjeret. nje matrice vertet e tmerrshme per nga nderthurja, para se ciles modelet e bazuar ne agjente me te cilet po merrem vete aktualisht, jane si lojera kalamajsh.

por nje qeveri, nje grusht shteti, nje revolucion, teorikisht jane te simulueshem dhe softwaret per to jane ne permiresim dora dores.

pertej aksiomes "se ashtu ishin ca pune" sot tregohet me gisht gogoli, kur me gogolin kishe te beje perdite, ishte normale, dhe gogoli eshte toleruar/pranuar ashtu sic ishte. nuk kuptoj dot paktin qe ka bere paria e partise. kjo berje pakti me le shijen e nje mungese integriteti, meqe deshira e shprehur ka qene si ta bejme kete vend me mire.  ka legacy concept qe akoma nuk arrijne t'i shpjegoje meksi.

 

individi si i tille dhe si pjese e nje kolektivi (bashkesie) jane dy gjera te ndryshme, ndonjehere te ndryshem ne kufijte e te kundertes. Te marresh nje individ dhe ta mbash te pandryshuar si element bashkesie dhe te perpiqesh pastaj te shpjegosh funksionimin e te dyjave - ky eshte mbase gabimi me i dendur i gjithe analizave qe behen boterisht. Edhe nga mjeshtra te analizes, pa nuk po flas per analistet shqiptar.

qe te ndryshohen rregullat aktuale te lojes, duhet te ndryshoje loja individuale njekohesisht dhe ne menyre konverguese. gjasat e kesaj jane tmeresisht te vogla numerikisht, pasi kemi te bejme me produkte numrsh pozitive me te vegjel se njeshi (probabilitete dhe koeficiente korrelacioni). 

ky mekanizem mban ne kembe lloj lloj klikash antipopullore (salen tone perfshire) ne kohezgjatje te pabesueshme, qeverira qe i perkrah realisht vetem 10% e popullit...

dakort jam dhe eshte e provuar, po nuk rri me retoriken jam munduar per mire dhe distancimin e se keqes. vallen bashke e kane heq. nese nuk pranon dot fajin/gabimin, o do thuash kam patur celesat e kashtes dhe kam qene kryeminister kukull, ose kam patur shume etje per pushtet dhe me pelqente poltroni rrotullues.  por nuk mund te thuash ashtu ishte dhe per te miren e vendit pranova te bashkejetoja me te keqen. 

eshte shume komode te thuash qe vetem nominalisht  kam qene pjese e bashkesise e jo funksionalisht, pra te thuash me voluntarizem qe korrelacioni yt me anetaret e tjere ka qene afer zeros. kur ne fakt nuk eshte ashtu, pasi kusht i domosdoshem per te qene pjese e bashkesise eshte nje nivel i dhene korrelacioni. persa kohe informacioni i ardhur nga nje tjeter element i bashkesise (psh presidenti) na ndihmon te dime per sjelljen e individit ne konsiderate, atehere bashkesia mund te jete vetemse e korreluar. korrelimi e ben te pamundur mbrojtjen (psh te qeverise naziste ne nuernberg, s'dinim gje, zbatonim urdhrat, s'kemi degjuar kurre per kamp shfarosjeje, etj). pra si fillim, ne cdo analize, duhet te vihet kondita kufitare: nuk ka pavaresi mes elementeve te bshkesise. Prova: ne momentin qe nje element i bashkesise behet i pavarur, ai perjashtohet nga bashkesia (sapo shikonte qe s'ia varnin, sala i burgoste, tha meksi diku me lart)

Perse thua ti Gaja? Por per te njejtat arsye qe funksionon politika kudo. Aspekti idealist ishte prezent por mund te thuhet se u venit pak nga pak. Dhe hapesiren e zuri politika. Te te jap nje shembull. Kur u lirua vendi i bodyguard-it tim kryesor, nuk ngeli kush ne nivel qeverie, por edhe ne hapesirat miqesore, pa dhene propozim per kete post. Te tere kishin te pakten nje emer per propozim. E kupton? Njerez qe jane te gatshem te sygjerojne kryeministrit bodyguard-in kryesor qe duhet te punesoje...

Dhe nuk behet fjale te mos i degjosh. Si kalamanj u ngelet hatri qe te pakten pse nuk i degjon. Keto jane probleme pjekurie te nje shoqerie me probleme te nje komunizmi 45 vjecar.

Aspekti idealist ishte prezent por mund te thuhet se u venit pak nga pak. Dhe hapesiren e zuri politika.

Eshte here e pare qe ju e pohoni kete me duket dhe me pelqen qe tani, po , mund, te them se po bisedojme. kam nje pyetje tjeter nese mund ta pershkruash brenda kufijve qe lejohet.

cfare dinit ju atehere per bazat e Al Qaedas ne shqiperi ne ate kohe? pas 97 u bllokua rruga e elbasanit pasi amb. amerikane do ishte e treta qe do te hidhej ne ere sic ndodhi ne tanzani dhe kenya. ka qene kjo nje perplasje qe keni patur me linon?

Nderhyrjet e tij ne punet e qeverise ishin konstante.

Skemat e tija per te kercenuar anetare te qeverise, qe nga posti i ministrit deri tek shoferet, ishin me fantazi te rralle dhe me frekuence te larte. 

i referohem edhe perplasjeve mbi reformat e para, mbi liberalizimin e tregut te bukes, mbi TVSH e plot te tjera. Mbi ushtrine, mbi drejtesine e mbi ministrine e rendit.

Mbi menyrat e tija kercenuese per te cuar ne pranga cdokend qe nuk ia varte.

Mbi perdorimin e tij te sigurimsave kudo ne shtet.

Mbi deshiren e tij per te pasur kudo njerez  te partise.

Mbi deshiren e tij nepermjet gardes per te zgjedhur tere stafin e kryeministrise. 

Enveri keto te pakten i kishte me teskere, kurse ky zuzar ...

mendo se sa me ze meraku prej teje apo prej Idrizit...smiley

Po keto prapa kraheve ci ke smiley Une te thashe topin e ke ti ..Gjuje beje GOL po pa i qit te kuqen Portierit smiley Meksi ti edi qe i PARI qe te falenderova per Qytetarine ( jo kulturen qytetare ) qe erdhe tek PPU kam qene une . Po e ke memorjen e dobet , riktheju ardhjes se pare ..Une te respektoj si indidvid , sepse i tille je cfaqur edhe ne Ekran gjate seancave te Parlamentit , ku dallohej Hapur nje kujdes "mos e nevrikosni " smiley Dhe mendova se je i Lodhur prandaj Ika . Po ke fryme i japim tere naten.

 Te pakten me mua mbaju te njejtes LINJE . Une nuk jam Derstilist !

E para pa ekuivoke ! Une Meksin si Individ e pelqej ! Eshte shume normale te bisedosh me qytetaret e tu me te cilet te ndau Rastesia jo Posti !

Me Meksin une bisedoj si k.Minister !

Jo vetem qe nuk kishe kapacitet e aftesi per K/minister por shpesh edhe disa Veti personale sic i cfaq "mungesen e pergjegjesise " e kishe te theksuar duke e lene topin tek te tjeret .  Ti ngul kembe dhe shin ne leme me Firmat Piramidale te cilat jane Maja e Mullarit . Nuk kane piken e rendesise po ti trajtosh si  si te vetmuara, jane  " jetime " po qe se ato nuk vleresohen Brenda Strategjise dhe Taktikave te PD-hit per kapitalizmin , ku patjeter kane fute Hunde e duar shume Institucione e Individe brenda e Jashte vendit hapur ose me Intrige .

Strategjia Juaj ishte Mashtruese e Fishekzareve dhe Tullumbaceve ( njesoj si e pranimit ne NATO ) si ne Drejtim si ne Propogande si ne Praktike . JU Mashtruat dhe kete e mbylli Fundi mandatit te PD-hit me ngjarjet e 97 . Kjo eshte e hidhur dhe patjeter qe nuk je ne Hetim , por nuk ka Qorr ne Shqiperi te mendoje NDRYSHE . Alibite e Justifikimet per te "zbutur " kete edhe pranohen se rob te gjalle jemi dhe aq me teper bisede Interneti !

Me mua ne se do edhe une rri tek Firmat , pa te konkururar per njohuri per to , se JU ishit Organizatoret dhe njihnit me Detaje gjithshka per to .Por LaBucch nuk i ftoi Vebiu qe akoma nuk di asnje Melodi pervec baritoreve me fyell te Vermikut , as Saliu qe mburret se ka digjuar ne Radion e kooperatives Piaff ne moshen 6 vjec smiley  I solli Strategjia e Lustres , Bujes dhe Mashtrimit !

Me thene te drejten Emo fale kultures e se Babes une jam rrit me Mesues Muzike ne shtepi (mik i plakut ) qe ne moshen 5 vjec ( mo ma merr per murrje po nga Kuci jam smiley Dhe shpesh me shume me pelqente "Ulu Malo" se sa vershellimat e babes  kur rruhej me "La dona Mobile"  smiley Le mo " Doidi da  Majko doidi " ...smiley

Ketij  dhijar Vucidoli te amelsue me Paddam qe gjashte vjec ...... i veshen nje kemishe e nxorren nga Kodrat e Liqenit dhe e filmuan qe knonte "O vemi o s'vemi" ..ne moshen 70 Vjec ....ne vitn 2005 !!!

Gjeje ate filmim ate  dhe shikoji me vemendje levizjet e buzeve smileysmileysmiley po qe se ka Piken e Ritmit te kenges atehere keta nuk kane qene MASHTRUES e LUSTRABOJA !

smiley .sa per njemije  .doja te gjej dhe Kenlin ...smiley po e lashe .Keta kujtojne se i shikojne fansat e Arian Canit or tie smiley Turp dhe per ata te Apartamentit ???????

Aman mbase s'perton njeri te guglloje, wikiglloje ndonje vend ku ne firmat piramidale ishte perfshire 2/3 e popullesise e ku qeveriu deklaron jane pare qelibar, pa merak. 

Po he de se investime, po he de se s'pati padi civile. 

ncncncncnc, tha 'Bama.

he de, te ka faj, tha finis.

Dhe keshtu ne pergjithesi, o c'u kenaqem, them une.  

Monda,

shko lexoje edhe njehere mire se cfare tha Saliu. Pasi perflitej per origjina te dyshimta te parave, apo per skema droge etj... qe justifikonin perqindjet e larta, ai foli mbi paret e SHQIPTAREVE. Nuk tha asgje te vecante. Tha ate cka do te thoshte cdokush i pyetur mbi temen: paret e njerezve ne teresi jane te pastra. Ne cdo pohim te kundert do te i duhej te shpjegonte me shume. Me pak fjale ishte thjesht nje tautologji pohimi i Saliut. Gabimi i tij vjen nga marrezia e tij per t'u marre me nje teme te tille. Mua sikur te me lusje nuk e beja nje pohim te tille. Minimalisht do te thoja: deri ne prove te kundert, ose me aq informacion sa kemi, parate jane ne rregull. Nderkohe Berisha, ai i gares em gjermanet, mendon se i di te tera.

Pohimi i tij u perdor padrejtesisht nga shtypi opozitar (por eshte normale qe te perdoret ne nje lufte politike) dhe nga firmat piramidale ne te njejten menyre ne te cilen perdorej ndonje shtrengim duarsh apo foto me pergjegjesit e firmave.

Po te shkosh tek ato linqet qe te solla, ne vend qe te besh humor me to, mund te shohesh te tilla eksperienca edhe tutje. Rasti i Caritas ne Rumani. Ne qytetin Cluj, kryetari i bashkise liroi zyrat e bashkise per firmen piramidale te qytetit te tij. Lexoje rastin ne fjale, eshte tejmase i ngjashem me tonin.

Te kuptohemi qarte, une nuk po them se meqenese e kane bere te tjere mund ta bejme edhe ne. Thjesht po i pergjigjesha Alba1 ne lidhje me ekzagjerimin e saj mbi vecorine e fajdeve tona. Jane fajde si kudo! Nqs ju mendoni se permasat e jona ishin te stermedha, provoni njehere te kerkoni fajtorin jashte qeverise. Bejeni si ushtrim mendor.

Nqs ju mendoni se permasat e jona ishin te stermedha, provoni njehere te kerkoni fajtorin jashte qeverise.

Praktikoni keshillat tuaja, beni caze ushtrim mendor. 

Deri atehere, me t'mira. 

 

Kam vite qe e bej, mos me qaj hallin. Filloje ti njehere, zor se je me e madhe se une ne moshe. Te duhen ca keshilla.

Pse po shkruani ketu ne Peshk? Thjesht interes normal apo e shikoni si nje mundesi per te lare ndergjegjen apo gjithsesi nje mundesi per te shprehur "te verteten" nga pika juaj e veshtrimit dhe qe mendoni se nuk eshte thene mjaftueshem dhe ky blog kenaq kete deshire.

Pa dashur t'ju ofendoj apo largoj. Thjesht per te kuptuar.

Deshire per informim. Jane te tera tema qe jane shkruajtur ne shtyp nga une. Kuptohet ketu flitet me lehte dhe pa shume doreza. Vlen ai dyshimi a eshte Meksi apo jo smiley. Plus, me dhemb e deri diku me acaron, kur shoh pas kaq vitesh tejmase mjegull. Do te thote qe deshtimi im e i atyre idealisteve te dhjetorit 90 eshte me i madh sec duket smiley

Edhe mua kjo me pelqen tek peshku, qe flitet pa doreza. Nder te tjera me duket si nje lloj ditari ku kam disa vite qe hedh mendimet e mija. Mendime gati-gati onirike qe perballen me engjejt dhe demonjnt.

Persa i perket "eshte Meksi apo jo", mund te verifikojme shume thjesht me nje kafe ne Tirane (pas dates 19) ashtu si sapo verifikova karten time ne Paypal. smiley

Idealet, forca, fuqia... e' nulla senza controllo...

http://youtu.be/JMiso6B8NEQ

dhe do shtoja, edhe pa eksperience, pa aftesi, pa asete... etj, etj...

Eshte e trishte qe nje vend kaq i vogel sa i yni eliminoi ate pak klase drejtuese qe prodhoi ne kohen e turqve, zogut dhe vete komunizmit, per t'u gjendur ne nje pike kyce si vitet 90'te nen drejtimin e idealisteve si ju... qe... historia tregoi se ishit... nuk, s'nuk, s'ka, jo, pa... dmth. s'nuk. smiley

 

atehere per kafe ne Tirane smiley

Ok, degjohemi me PM. smiley

Si thoni, i ka derguar Meksi Rames CV-ne?

Nuk kam maste'r te huaj.

 emigrant - 11 Korrik 2013 - 01:52
 

ky mekanizem mban ne kembe lloj lloj klikash antipopullore (salen tone perfshire) ne kohezgjatje te pabesueshme, qeverira qe i perkrah realisht vetem 10% e popullit...

 

Meks, jo rastesisht te pyesja ne nje mesazh te melartem nese ishit i sigurte se ne '96 do ti fitonit zgjedhjet, edhe pa vjedhur, dhe jo rastesisht, te rikujtoja se PD kish humbur edhe Zgjedhjet Lokale te '93 edhe Referendumin e Kushtetutes ne '94.
Doja te dilja pikerisht ketu ku ka dale emigranti, por edhe ku ke dale vete ti, kur shkruan :

Aspekti idealist ishte prezent por mund te thuhet se u venit pak nga pak. Dhe hapesiren e zuri politika

Ne fakt, ajo qe ti quan politike, ishte salizem.
Une personalisht kam votuar vetem 2 here ne shqiperi,  ne 91 dhe 92, dhe sigurisht qe kam votuar PD (vetem te isha i marre te votoja ndryshe, e kam thene shpesh edhe kete ketu), por jam katerciperisht i bindur se, PD, me perjashtim pikerisht te 1992, asnjehere nuk i ka fituar zgjedhjet (ne 2005, ato ja fali Nano). Nuk i ka fituar, sepse pikerisht, qe prej 92-shit, PD = Sali. Dhe, nese ka nje dhe vetem nje evidence ne Shqiperine e ketyre 22 viteve, ajo ka qene nje dhe nje e vetme : shqiptaret NUK e kane dashur Saliun. Ose, ata qe e kane dashur, nuk e kane kaluar kurre pragun e 10 %  (cf. emigranti).

 

A propos: a mund te konfirmohet kjo teze qe une mbroj me mire se sa me faktin qe PD, që ne 1993, jo me shume se nje vit nga i famshmi '92, humbi Zgjedhjet Lokale ??? He Meks, si e shpjegon ti humbjen e tyre ??? smiley Jo per gje, por se na ishe i sigurt qe do i fitonit edhe pa vjedhur ato te '96-s

 

ps1: si shjegohet nje tendence per te shkruar "edhe më me pa doreza" per Berishen, qe prej pak ditesh, nga ana jote ?? Ndonje koincidence me zbythjen e tij ?? smiley

Zgjedhjet lokale mund te quhen te humbura prej veshtiresise se reformave qeveritare te 92-93. Pati goxha shtrengim rripi sic e thashe njehere ne parlament ne ato vite. Dhe eshte deri diku e pritshme ne vite reformash. Ndodh rendom edhe tutje. Ndryshe eshte referendumi. Ishte referendum per Saliun jo per kushtetuten. E dinim atehere dhe e dime sot. Dhe nuk ka dyshime mbi kete pike. Fushata qe ai realizoi e vendosi ate perpara votes. Dhe u interpretua qe ate nate si nje vote kunder tij.

Ne 1996 eshte bindja ime qe kemi fituar edhe pa vjedhje. Nuk ka asnje vlere mbi debatin tone keshtu qe te mos i japim me shume rendesi se c'duhet.

Qe Saliu arriti te konsolidoje te majten ne vite edhe kjo eshte e qarte. Ose e thene me sakt, nuk i dha kurre asnje shans te djathtes reale. Votuesit e Saliut ne keto vite kane pak te perbashket me te djathten. Ne asnje pike te karrieres se tij, ai nuk ka perfaqesuar vlera te te djathtes. As ne ekonomi e as ne ceshtje sociale apo ideologjike.

Ti thua PD=SALI qe nga 92. Them se barazimi u arrit ca me vone, jo menjehere ne 92. Plotesisht u arrit pas zgjedhjeve te 96. Por prape ajo PD e atehershme kishte ca debate. Dhe nuk ka te krahasuar as me PD-ne e sotme e as me PS-ne e sotme.

Njerezit mbajne mend nje PD te bezdisshme dhe uzurpatore te jetes se tyre dhe u duket si kjo e ketyre 8 viteve. Nuk jam dakort me kete pike dhe them se eshte koha qe venit kujtesen dhe i barazon. Dhe ishte natyra e Saliut qe bllokonte cdo hapesire te debatit publik qe acaronte njerezit dhe ndikon tek kjo memorje. Qeveria, qe ka me shume rol ne jeten e perditshme se sa uzurpimi ne media nga ana e Saliut, nuk ishte aq acaruese. Nuk nderhynte sic ndodhte me vone ne biznese. Ne te njejten menyre sistemi i drejtesise i atehershem nuk i afrohet (per nga e keqja e kam fjalen) ketij te sotmit. Por jam plotesisht dakort te pranoj qe problemet qe sot shohim qarte kishin filluar te hidhnin fare qe atehere.

Sa eshte problemi i qeverise apo klases udheheqese ne nje deshtim te vazhdueshem prej 23 vitesh ne kerkimin e shtetit te se drejtes?

Sa perqind i takon qeverise apo klases udheheqese e sa i takon popullit? I thone 23 vite, nuk jane pak!

 

Ne 1996 eshte bindja ime qe kemi fituar edhe pa vjedhje

 

Me kete fjali deshmon ne menyre te pakundershtueshme identitetin tend. 

Ophi jo ne 96 qe jo e jo por as ne 1992 nuk kan fituar. Zgjedhjet ja u dha Ramizi. Per arsyet pyet Meksin se I di mire ose ti them une ndonje dite privatisht.

Tani je ti qe tregon se sa i paekuilibruar politikisht je. Ramizi thjesht u dorezua prej ekonomise se deshtuar. Por qe te mohosh edhe voten e shqiptarve ne mars 1992 eshte teper! Nqs ti thjesht deshiron te shprehesh mendimin se kushdo te ishte ne vendin tone do te kishte fituar, prape jam OK me ty. Por eshte si te thuash qe ne 23 qershor nuk fitoi Edi po humbi Sala dhe ne 2009 nuk fitoi Sala por humbi Edi. Pa thuaja njehere te majteve e shiko reagimet...

Pushteti I sales nuk buronte nga populli. Ashtu edhe ky I ardheshmi e refuzoi ujin qelibar ne 2009 dhe pi sot uj te piset. Pushteti I meparshem, ramizit mnjf nuk qe I tille dhe ti e di puna eshte a je me veten I sinqerte? Me mua si te jesh si jo, pak rendesi ka!

Kjo i bie sikur te thuash qe me 23 qershor e majta s'i fitoi zgjedhjet por ja u dha Saliu.

Populli perzuri Saliun ne menyre shume te qarte. Njehere e pergjithmone!

smiley

me leje ee

Padyshim, por po i pergjigjesha ketij enverofilit me siper qe thot as ne 92-shin nuk fitoi PD-ja por ja u dha Ramizi.

Po ik o pakapo ik, se ti as nuk e ke idene se per cfare behet fjale, ik mos li nam akoma me shume.... 

ps. do tja fillojme me epitete?

O enverofil, ai qe s'ja ka idene se per cfare behet fjale je ti dhe je ti ai qe duhet te iki.  Ne 92-shin PD-ja fitoi sic fitoi Rameta me 23 qershor, e kjo s'ka te bej fare me ke ishte ne krye te saj (qofte Berisha qofte kushdo tjeter) e eshte trapllek te thuash qe ja la Ramizi.  Ishte pike kyce ne historine e vendit, regjimi nuk mund ta zgjaste jeten e tij me reforma kinkalerike te tipit po i ndrrojme emrin partise e po lejojme udhetimin jasht vendit.

enverofil

Ja ku u shtua dhe nje fjale ne fjalorin e djathte shqiptare!

Ti rri se te percelloi Pjeri matane.

me Pjerin jam sqaru...ishte i gjithi nje moskeqkuptim

Nuk e kalon lumin dot aq lehte jo.

Palapo ti s'je ne rregull or mik.

Une thashe bindje dhe e konfirmoj. Por mos beni sikur vjedhjen e shpikem "ne"! Ata qe vidhnin ishin sqhiptare si ty e si une, te fryre vetem nga deshira e te dhunuarit te kundershtarit dhe nga ideja se po plotesonin deshiren e te parit. Une nuk kam dhene asnje porosi per vjedhje dhe besoj si une edhe plot kolege qeverie qe as e kishin imagjinuar c'do te ndodhte ate dite. As nuk mund te thuash qe Saliu u telefonoi te tereve dhe i instruktoi mbi procedurat e vjedhjes! Ishte nje marrezi kolektive, jo e ndryshme nga vjedhjet e supermerkatove ne USA e gjetke ne raste protestash masive kur policia nuk i ndjek dot.

Qe Saliu arriti te konsolidoje te majten ne vite edhe kjo eshte e qarte. Ose e thene me sakt, nuk i dha kurre asnje shans te djathtes reale

 

Kjo eshte çeshtje botekuptimi. Ketu nuk jam per asnje sekonde dakort me ty.
Per ate se ç'fare ka perfaqesuar Sali Berisha dhe ti bashke me te ne rrafshin idelologjik,  ky ketu i ka thene te gjitha, e nuk eshte nevoja ti perseris.

E lexova. Nuk me rezulton qe aty ka ndonje element qe shpjegon se ku qendroja une ideologjikisht. Dhe nuk jam dakort me ty per interpretimin. Une nuk thashe se "i majti" eshte ne pushtet, ne sensin e popullit te thjeshte ne fuqi. Eshte si te thuash qe ne Rusine Sovjetike nuk ishin te majtet ne fuqi sepse Stalini vete ishte i pasur. Ky eshte problem i te majtes qe nuk di ndoshta te zgjedhe klasen udheheqese por kjo s'do te thote qe ajo klase nuk eshte ne pushtet.

Cfare te djathte ka perfaqesuar Saliu? Na e thuaj se une per vete nuk e kam te qarte. Mos ngaterro perfaqesimin e interesave te te pasurve shqiptare me interesat apo idealet e djathta. Edhe jashte shqiperie e hasim kete "melange des genres". Ne Itali, ne France, ne USA e kudo gjetke. Ne krye te se majtes ke perfaqesues te pakices se te pasurve. Eshte probleme perfaqesimi. Por prape se prape e majta ne Shqiperi ka qene ne shumice fitues tejmase shpesh. Dhe une kam nje fajtor per kete: Sali Berisha! Jam i bindur qe dhe menyra e tij e te vepruarit nuk qe kurre e rastesishme.

Dhe te lutem, me ndaj nga Berisha kur ben analiza ideologjike!

Nuk eshte e ndare aq me thike, sa e pershkruan Zaimi ate gjendje. Nje nga arsyet se pse e desha Meksin verdalle, ishte te ndriconte ate situaten psh te privatizimeve... biznesmenet e pare, kane qene te dale prej politikes, sipas mendimit tim. Ne grupet e punes te partive, domosdo do te diskutohej mbi privatizimet e ardhshme ne sektore te ndryshem te ekonomise. Dhe i favorizuar do te ishte ai qe kishte informacion - e ky informacion buronte prej politikes.

Julo, ti dukesh qe je i ri plako smiley Biznesmenet e pare nuk e kishin mendjen te privatizimiet, atebote parja bohej me tregti, sill mut, shit mut, s'kishte gjo qe nuk shitej. kush harxhonte leke per te privatizu objekte qe nuk prodhonin gje te tregtueshme. kur u pasuruan filluan te blejne e privatizojne, po asokohe ROI-n me te madh e kishte bisnesi i big babol dhe cokollatave hilal, jo privatizimi i pasurive te patundshme 

+1 swed

2K rilindesi sec kishte bere nje pune te tille me privatizimet ne Fier. Ashtu filloi. Une (i ri dhe atehere), banoja ne Gjinokaster, e i kam pare si fillonin me tezga te cokollatave hilal - ashtu si thu, po tjeterkund eshte muhabeti. Keta ishin peshqit e vegjel. Fillimvitet 90 hodhen bazen e elites se sotme. Meksi ne nje fare menyre e krijoi kete elite - pa dashur mbase.

Sa per lloqe: a ka ndonje menyre ne te cilen ndalohet dikush te behet i pasur? E kuptoj qe eshte pyetje shume jopopullore por duhet shtruar. Ti shiko a kam favorizuar dike te pasurohet me hile, jo pse nuk ndaluam te tjere per t'u pasuruar. Perndryshe ishim rehat me Ramizin, te tere njesoj. Kete po kerkojme?

P.S. Nuk po them qe klasa e te pasurve shqiptare me pelqen apo me ben krenar smiley . Thjeshte eshte proces shume veshtire i kontrollueshem. Nqs e kontrollon qeveria do te quhet ndihme ndaj dikujt tjetri ne cdo rast. Duhet drejtesia te beje punen e saj. Kjo na mungon, jo nderhyrjet per pro/kundra.

Ne nje fare menyre ju jeni Teng Hsiao Pin-i shqiptar!!!

Histori e gjate, per teme me vete. Por rri i qete, te pakten nga une nuk kishte preferenca apo nxerrje informacioni. Pastaj, si te ndalosh ne Shqiperi preferencat kur ne jeten e perditshme te tere nuk hyjne ne nje zyre pa gjetur mikun me pare? Dhe si te ndalosh nje keshilltar apo dike tjeter te nxjerre informacione? Ne USA ke "insider trading" dhe mjete per ta kapur. Por mjafton te shkosh ne Itali e dallohet sa e veshtire behet. Rasti i fundit ishte nje informacion i nxjerre nga CDA e aksionereve te Telecom Italia kur vendosen shitjen e La7. Doli fjala ne shtyp akoma pa mbaruar mbledhja e CDA-se. Ka muaj tashme dhe asnje vendim nga komiteti per bursen... Dhe ti kerkon te tilla koncepte tek ne?

P.S. Nuk ekziston ndonje teori ekonomike-politike mbi menyren e "shkelqyer" te daljes nga komunizmi. Apo per fillim "te kontrolluar" te kapitalizmit. Ne cdo rast do te kesh probleme. Por vetem ne merremi me pyetje "raciste" apo "klasore" te tipit: ku i beri paret ky tipi? Dhe asnjehere nuk marrim hapin per ne prokurori por gjithmone ndalojme tek thashethemja, shpifja apo zilija. Reflekto mbi kete aspekt!

Se pari, nuk e them prej keqdashjes, apo ndonje mllefi te rradhes. Kjo situate tani qe ndodhemi, eshte interesante, se behet fjale per nderrim pushteti. Keshtu qe mundesise per informacion dhe transparence, i duhet dhene rendesi ne baze te kontekstit.

Hiq ca rob verdalle qe presin t'i bien bolet dashit, apo te tjere qe per shkak te tifozerise politike kane gjykim racional te kufizuar, te tjeret do duhet te vendosnin tempin e kerkesave perballe pushtetit te ri... Se edhe keta te rinjte do miratojne ligje, edhe aty do levrohet informacioni. Ketu ta kam llafin.

Stalker, ne lidhje me pyetjen e fundit smiley : une kam shkruar kundra Saliut prej vitesh e vitesh. Problemi qendron se une shkruaj mbi fenomenin. Ju deshironi mbi personin. Eshte ceshtje natyre e gustosh. Ju i pelqeni me ulerima te tipit " O Doktor!" smiley. Keto i mbaja per ne takime private e jo ne publik. Ti mjafton te shohesh disa komente me lart qe i referohen artikullit duke thene se eshte i gjate e nuk ia vlen...

jo jo, "detaje" si te kesaj rradhe, nuk ke dhene ndonjehere per personin Sali. Por s'ka gje po he, eshte ne natyren njerezore nje gje e tille, per me teper qe nje tip si Saliu...    (s'po zgjatem me teper...)

Stalker,

une jam prej atyre te pakteve themelues te PD-se qe kam folur pa tabu per plot tema. Por jo per cdo gje sepse ti nuk e njeh presionin shoqeror per te mos folur "se na prish pune":

Nuk folem ne 91 (shkurt) se prishej partia e re.

Nuk folem ne 96 se humbnim zgjedhjet (dy here)

Nuk folem ne 97 se i benim qejfin armikut

Nuk folem ne 97-2005 qe nuk i benim mire kauzes dhe ndihmonim vetem Nanon.

Nuk folem ne 2005-2013 se u prishnim punet miqve qe ishin rehat.

Nuk folem perpara zgjedhjeve se mos i prishnim pune PD e FRD.

As tani te mos flasim?

M'u desh te kaloja 9 dite vetem ne Golem ne qershor sepse miqte e PD-se me ftonin te shkoja me ta ne mitingje dhe nga gazetat e majta deshironin intervista kundra (sepse me ka dale nami?). Tani as tek peshku nuk duhet?

ne 91 ka folur Pashko & co ... - me pas u debuan nga partia

ne 97, ka fol Pollo & co - u debua gjithashtu

Pra mua nuk me rezulton se 'askush nuk ka folur' ne PD. Nuk dua kurrsesi te them me kete se per ta kam me teper respekt, intellectuellement parlant. Thjesht po evidentoj nje fakt.

Urrejtja e tipave si Stalker ndaj Berishes nuk eshte parimore dhe konceptuale meksi, e nuk ka te bej me menyren si ai qeveris.  Urrejtja e tyre eshte primitive e tribale, me nje gegofobi qe vlon posht petkut intelektual. smiley

smiley po une jam vete koqja e gegut (nga te dyja anet !!) o rrush!

Edhe sikur kjo te jete e vertete, prap nuk e zhben urrejtjen tribale te tipit in-group favoritism.

(ne 2005, ato ja fali Nano)

Na thuaj pak, si ja fali Nano zgjedhjet Berishes.

nuk beri më Dushk  smiley

Po pra dhe nuk u pajtua me Meten a nuk i dha Metes cfare kerkonte, kshu i bie qe ja fali zgjedhjet Saliut.

jo me qejf ne cdo rast.

Meksi kam pershtypjen se ju e dinit qe skeni patur kurr me shume se 25% te shqiptareve. Te tjerat jo shtrengim rripi e me the e te thash jan fjale ne ere.

Sot apo ne 22 mars 1992?

Dhe une nuk thashe sene 1996 shqiptaret ishin te djathte e sot u bene te majte. Te majte ishin e ngelen ne shumice. Por prape mendoj se edhe ate vit mund te fitonim pa futur doren ne thas.

Por, nqs ti kerkon kete analize nga une, pse nuk kerkon te njejten analize nga miqte e PS-se? Ata vazhduan te krijonin skema vjedhje vote edhe pas 1996. Qofte ne 1997 e qofte me vone. Besoj edhe ata me prepotencen qe kam mundesi dhe e bej. Sepse edhe per ata ne disa raste nuk qe e nevojshme.

Me shume se probleme ideologjie, vjedhja e votes eshte problem shoqerie tek ne. Ose blerja e saj, evolucion shqiptar.

Meksi. As ne 1992-in. Ja u dha Ramizi per arsyen e .... Por e vertete qe klasa intelektuale ne qytet ju mbeshteti pothuajse komplet dhe gradualisht edhe fshati do te kishte ndryshuar po te mos shndrrohej pd-ja ne nje bande rrugacesh qe thithi vetem llum. Prandaj e Humbet edhe qytetarine ne dy vitet e para te pushtetit. Populli akoma sot nuk ju mbeshtet me shume se 25% por megjithate per arsye te kuptueshme I duhet te jete pragmatist. Pa harruar kush jemi dhe nga vijme. 

Rrofte mendimi i lire! Per kete po vuajme. Dhe shyqyr qe nuk jemi te tere ne nje mendje. Per kenaqesine e juaj e timen une po pergatis disa materiale mbi historine e atyre viteve. Sic thote Stalker me lart, tani njerezit edhe mund t'i degjojne me qete, jashte efektit te droges smiley.

meksi - 11 Korrik 2013 - 03:39 

meksi - 11 Korrik 2013 - 09:44 

Gjashte ore e pese minuta diference. Edhe hajde mos i beso politikanet kur thone qe nuk i ze gjumi per hallet e popullit smiley

 

Dhe une nuk thashe se ne 1996 shqiptaret ishin te djathte e sot u bene te majte. Te majte ishin e ngelen ne shumice

Ty Meks te hengert goja mjalte po te ishte aq kollaj puna. Une do thoja keshtu : shqiptaret jane te majte, por ne shqiperi, ende nuk ka parti te majte (ore, nuk po ka parti te majte ne France e jo më ne shqiperi, une per kete jam koshient, por nejse... po bejme nje sy qorr).

O Meks, te shpjegoj nje mendimin tim (qe nje m... eshte imi xhanem) por qe me sa duket, ju te gjathtet ose nuk e dini, ose beni sikur nuk e dini smiley  :

Tek libri i tij "Ne fillim si tragjedi, pastaj si farse", Slavoj Zizek tregon nje histori te 'lezeçme'. Ai vete eshte slloven me origjine dhe tregon ne liber qe, kur andej nga vitet '80 ka takuar disa komunista sllovene te viteve '50, keta te fundit i kane treguar sa me poshte :
Kur u bene zgjedhjet e para te pas Luftes ne Jugosllavi (ose ai 2 dhjetori i 1945 qe permend ti), nuk vihej ne dyshim (e shikon qe ti nuk je i vetmi qe nuk ve ne dyshim qe ke fitu zgjedhjet smiley ) qe partia komuniste jugollave i fitonte ndershem zgjedhjet ! Ok deri ketu. Por Kardeli, po ashtu slloven (dhe ka qene 'truri' i komunizmit jugo), u kish thene kolegeve te tij sllovene ( e qe takoi vite me vone Zizeku) : "Manipulojini zgjedhje ! Po fituam me ndershmeri 85%, çojini ne 95% !".
Ooooo - i thone ata, nuk eshte nevoja shoku Kardel ! -  "Eshte eshte- ja kthen ky; te fillojme qe tani ti vjedhim zgjedhjet ! Dhe e dini pse? Sepse : duke patur parasysh se sa mision i veshtire dhe utopik eshte komunizmi (ose siç e thonim ne "sa beteja na presin" - gje qe mua me rezulton se e thonim gati pa qene te ndergjegjshem ne ate qe i premtonim vetes !!), pra duke patur parasysh sesa mision i veshtire eshte komunizmi- vazhdoi Kardeli, as qe vihet ne dyshim qe ne do deshtojme pas 4 vitesh dhe, pas 4 apo 8 vjetesh, zor se do fitojme, ndershmerisht, as 50% te votave! Konkluzion : ti vjedhim qe tani, qe te na behet e vjedhura rruge dhe keshtu ta kemi te sigurte 'fitoren' ".

Zizek e merr kete shembull per te ilustruar ate se si deri "edhe komunistet e hengren kokrren e Votimeve". Sigurisht qe u ka dash te ishin te sinqerte : NUK votohet dhe pike. Votimi, ne esence, eshte fenomen borgjez (ndersa kulturalisht, hakshe hakshe, eshte shpikje anglo-saksone).

 

Kaluam ne filozofi tani dhe pune e komplikuar. Per t'i rene thjesht ti mund edhe te deshirosh te limitosh voten vetem per ata qe paguajne taksa. Ide e hedhur shpesh dhe jo plotesisht pa baze. Por sic e thashe, gje e komplikuar.

Sa per pjesen e pare, sapo t'u pergjigja ne nje koment tjeter. Nuk po perseritem.

Po vetem filozofia ekziston. Une e kam thene dhe here tjeter : Enver Hoxha nuk ka ekzistuar.

E thashe kete, per te te thene : perderi sa kokrren e votes (te votimit) e hengren dhe komunistet, beni qejf ju te djathtet sot beni, duke shkrujt 'margaritare' te tille si :

Keto jane probleme pjekurie te nje shoqerie me probleme te nje komunizmi 45 vjecar

 

Ju ka ardh dita. I vetmi problem eshte se nuk eshte asfare ashtu. Po fare amà ! Dhe i vetmi 'ngushellim' qe kemi ne te tjeret ne kete mes, eshte fakti se kemi me vete kohen : ajo do te tregoje se cila ishte e verteta.

 

Nuk po te kuptoj. Nuk je dakort qe problemi i votes tek ne ka lidhje me praktiken komuniste? Apo me shumicen e popullsise qe eshte e varfer? Apo me kulturen e arsimimin e manget?

Pse keto probleme nuk ndodhin jashte? Nuk kane as KQZ e as te tjera praktika tonat absurde. Dhe pse votimi i pare per kryetar ne PD u be pa hile (votimi jo cfare ndodhi pas) dhe 7 muaj me vone patem kuota komuniste fitoreje (85% smiley )? Ke nje komponente qe ka te beje me popullin dhe nje komponente qe ka te beje me klasen drejtuese. Ne kete moment kemi fatkeqesine qe te dyja punojne pak kundra demokracise e kapitalizmit.

Sigurisht qe problemi i votes ka shume lidhje me praktiken komuniste, ndaj dhe solla vetë shembullin e komunisteve jugosllave qe vidhin votat qe ne 1945, me dashje e paramendim ! Por pikerisht, me kete po doja te thoja qe, ai qe quhej komunizem, eshte nje keqkuptim aq i madh sa qe praktikat e ndjekura ne kete fushe (ate te zgjedhjeve) pas '90, nuk jane gje tjeter veçse konfirmimi par excellence i ketij keqkuptimi.
Desha thjesht te them qe eshte papjekuri (ose varferi) intelektuale te flasesh per "probleme pjekurie te nje shoqerie me probleme te nje komunizmi 45 vjecar", gjuhe qe gjithsesi nuk me habit por thjesht me kujton anti-komunizmin e fillim viteve '90 (por dreqi e mori : 1. edhe une kam qene anti-komunist  2.  : nuk jemi me ne vitet '90 )

ose akoma edhe me thjesht : fakti qe shqiptaret na paskan qene e na qenkan "ne shumice te majte" ( te citova, edhe pse personalisht nuk jam i bindur per kete...), eshte lajm ndofta 1001 here me i hareshem sesa cic-micet me vota e zgjedhje (te cilave, ne kendejeza nga Frënca, edhe nja 10 a 15 vjet jete do u japim, dhe do i suprimojme; do kalojme në gje tjeter smiley )

 

Se pari te uroj gjithe te mirat dhe eshte kenaqesi te kemi mes nesh.

Mendimi im personal eshte se ju jeni shume i sakte ne biseden mbi 1997en dhe piramidat.

A ka gare reale per postin e kryetarit te PD ?!

Nuk ka per aq kohe sa vendos Saliu. Ndoshta dy kandidatet midis tyre po bejne gare (per aq sa dine te garojne). Dhe ndoshta edhe "fansat" e tyre po lodhen me te vertete. Por nje gare reale kerkon se pari me shume kohe. Te pakten disa muaj. Se dyti, duhet informacion i sakte mbi anetaret. Se treti, rregulla per garen dhe per votimin. Se katerti, asnje fuqi mbi garen nga grupi drejtues aktual. Atehere edhe mund te flasim.

Leka, bej pak pushim, he te keqen, se na duhesh per te bere opoziten e vertete. A e ke mo ate apartamentin/kthinen ne Laprake apo e ke falur per bamiresi?

U nderrua ne 1992 me nje ne Tirane te re. Nuk kisha te drejte as ta mbaja e as ta falja. Flm per provokimin.

Jo per gjo por nga qe ishte e vogel u pastronte kollaj qofte edhe vete me nje shtupe per 5 minuta i laje komplet pllakat ose e freskoje kur ishte vape, sidomos ne vere.

Mbase dhe ka  ndonje shoqeri as mish as peshk as ngjale as peshkaqen as balena as Luane as lepuj .as shqiponja as korba

Tani te tjerresh keshtu me nje teorizem te "kulluar "Jo koha jo informacioni etj etj  as si mendimtar nuk te mebetet gjurme se pse Flet per Parti jo per fenomenene Normale te Jetes ne nje Fushe cfaredo , po themi Arkitektures smiley

E cfare jane Partite pervecse nje Grumbullim Interesash te Njerzve prane Njeshit  Arrivist qe u premton per Pushtet ? Si u menjanokan 'nderhyrjet " e "presionet : apo me proven e Goricave " kush eshte e pjekur , kush eshte e papjekur " Dhe behet fjale per Grupime ne kushte paqsore se po te ishte Lufte epo hajde de !

Po ne se nuk perfaqeson INTRESA te Grupimeve cfare perfaqeson nje Parti ? Po cfare jane keto Grupime ne mos po vec njerez qe influencojne poshte ne anetaresi me te gjitha format qofte edhe me favorizime Ekonomike per te zgjedhur ne krye ate qe jane te Lidhur ???

Per cfare zgjedhje kryetaresh behet Fjale ne se partia nuk deklaron Vazhdimesi apo Shkeputje nga Fryma ?

me shume pyetje se sa diktim pervec frazes se pare qe shpjegon se si i kuptova ato kater Pikat  me se pari se dyti etj smiley !

Mirmengjes !

Berisha del hapur pro Bashës, “ngrin” kryetarin e PD-së në Durrës pse ishte pro Olldashit

Gara për kreun formal të Partisë Demokratike ka prodhuar tension dhe ka detyruar kryetarin në detyrë të Partisë Demokratike të humbasë qetësinë dhe të përplaset me ish- vartësit e tij.

Debati i parë i ashpër është zhvilluar mes tij dhe Sekretarit të Përgjithshëm, Ridvan Bode, i cili duhet të ishte aktualisht njeriu që duhet të drejtonte PD-në pas dorëheqjes së Berishës. Shkak për sherr është bërë fushata e ish- këshilltarit për median i Bodes, Elvi Fundo në Korçë, i cili është shprehur hapur për Olldashin.

Berisha ka pasur një bisedë të tensionuar në telefon me Boden, duke i kërkuar dorëheqjen e Fundos.

Bode duket se i ka dëshmuar që Fundo ka dhënë dorëheqjen, por i ka treguar se këshilltari i tij, Glori Hysi, po bënte fushatë të hapur për Bashën në emër të Berishës.

Kaq ka mjaftuar që Berisha të humbasë qetësinë dhe të degradojë biseda.

Pak më vonë në shenjë hakmarrje Berisha ka shkarkuar kryetarin e Partisë Demokratike në Durrës, Igli Cara, duke e ngrirë nga gjithë funksionet dhe ka nisur njerëz në Durrës të sekuestrojnë listat e PD-së.

Tensioni është rritur së tepërmi, ndërsa Basha i raporton Berishës çdo ditë kundër Topallit, Bodes, Patozit dhe ish- drejtuesve të tjerë të lartë të PD-së, që sipas tij po angazhohen hapur kundër tij.

Kjo ka shkaktuar dhe debatin e ri të Berishës me Topallin duke e detyruar këtë të fundit të bëjë deklaratë publike për neutralitet.

Edhe pse Berisha ka deklaruar formalisht se ka dhënë dorëheqje, sjellja e tij ndaj drejtuesve të PD-së është njësoj si të jetë kryetar i PD-së, duke i urdhëruar dhe kërcënuar ata.

Edhe pse formale, fushata ka arritur të prodhojë tension dhe të detyrojë Berishën të humbasë qetësinë duke u shprehur hapur pro Bashës, duke sulmuar gjithkënd që është kundër tij.

Gjergjo na cito burimin apo je ti burimi?

Tema e publikoi.. po eshte shume e vertete.. sepse une njoh elvi fundon dhe ky muhabet ka nja 2 dite..

Rrofte mendimi i lire! Per kete po vuajme. Dhe shyqyr qe nuk jemi te tere ne nje mendje.

Nese ti do ishe Aleksandri i vertete, nuk do ju jepje kete komfort ne bisede, perkrahesve te se majtes, sepse duke mos folur per liderat, ka nje ndryshim te madh midis perkrahesve te PD-se dhe atyre te PS-se. Ne jemi me se shumti idealista, ata jane me se shumti spiuna. Te vetmit spiuna qe kemi mes tone, jane ata qe u futen po prej tyre per diversion. Ne pergjithesisht besojme qe kemi energjite e duhura per te progresuar si komb, ata me se shumti, mendojne vetem per veten e tyre dhe familjen e tyre, ne kurriz te kujtdo tjeter. Ne me se shumti, besojme, se menyra me e mire per te bere perpara, eshte puna dhe sakrifica, ata ne menyre derrmuese mendojne me nje mendje te mbyllur, se vjedhja , nepotizmi, klanet jane rruga me e mire, per te vegjetuar. Ne, sakrifikuam per demokracine ne 90-n, kurse ata u munduan qe Shqiperia te mos hapej, duke sabotuar luften tone, duke na anatemuar dhe kur e pane qe nuk na ndalnin dot, ndryshuan si kamaleone paraqitjen e tyre, por gjithsesi vazhduan punen jo si nje opozite konstruktive, por me shpresen se do te kthenin ne nje fare menyre kohen mbrapsh dhe kjo ne fakt, eshte arsyeja e vetme qe nje pjese e mire fanatike e tyre, votojne per ate parti, ndersa pjesa tjeter votojne thjeshte per te rrembyer nje cope, kur ata te marrin pushtetin. Une nuk e di sa kane ndryshuar njerezit, pergjate viteve, qe jam ne nje vend tjeter, por une jam i sigurte, qe mes nesh do te mbeten gjithe kohen njerez idealista qe kur flasin per vendin e tyre, flasin me krenari, kurse ata e turperojne Shqiperine, sa here qe ju jepet rasti. Mos ju jepet komfort pseudo-Aleksander, ata jane te liq, ata meritojne epitetet negative, qe kane derdhur per ju, per mua, per te gjithe ne, ata jane nje specie e neveritshme, mallkimi yne.

Spiunat ne PD i solli Saliu me deshiren e tij te plote, me vetedije, dhe me qellim perdorimin e tyre si vegla te bindura. I futi ne cdo rang te shtetit, i mbrojti ne cdo moment veshtiresie, i qarkulloi sipas nevojave te tija.

PS ka spiunet e vet. Do te mjaftonte qe Saliu te kishte kaluar ligjin e lustracionit sic duhet dhe ja ku e zgjidhnim dhe kete ceshtje. Nuk i dolen 8 vite? Apo kishte hall se humbte edhe 2/3 e qeverise dhe partise se tij?

Dhe mos harro qe Saliu i solli spiunat mes nesh qe ne 12 dhjetor 1990!

Na i thoni ju kush jane, ne duam ti dime. Per ate qe i solli Saliu, nuk te besoj, une mbaj mend tek godina 15 qe mesyne qe te gjithe te lare e te palare, bile mbaj mend dhe Edi Ramen me pamje snobisti, qe pertypte cumcakiz dhe qe tani e keni ne krye te armates se langove.

Nuk thashe qe i ndaloi kush te vinin pa Saliun. Apo vetem Saliu i njihte. Ata qe ngelen ne poste me peshe, qofte ne PD e qofte ne qeveri, ishin te sjellurit e tij. Te komanduarit e tij. Punonin per te. Kundra shqiptareve!

Ron:

"CA maksmeto - 11 Korrik 2013 - 22:03 Permalink përgjigju

Nese ti do ishe Aleksandri i vertete, nuk do ju jepje kete komfort ne bisede, perkrahesve te se majtes, sepse duke mos folur per liderat, ka nje ndryshim te madh midis perkrahesve te PD-se dhe atyre te PS-se. Ne jemi me se shumti idealista, ata jane me se shumti spiuna"

smiley

Idealista!!!

Hmmmmmmm

Me fal, duhet te shtoja:"................me se shumti spiuna dhe kusare".

Po flasin per ekonomine haxhinasto dhe beqja. Me vjen keq t'ju njoftoj qe po ngeli diskutimi per ekonomine ne keto nivele, kot qenka munduar populli per te shku te qendrat e votimit ne 23 Qershor. Komplet contentless (nese egziston nje fjale e tille) smiley

Ku?

Te topi, po mo mire leje fare qe mos t'fillosh te shkulesh floket, dhe biles edhe lesht e trapit kur flet haxhinasto smiley

mo me thuj minister ekonomie ky? smiley 

Po c'rendesi ka emri i ministrise, do jete minister dhe pike smiley Edhe masnej ankohen ca per ate nismen e cv-ve, ne vend qe te thone hajt ishalla po shkon ndonje i hajrit

Qe te shkoje ai i hajrit o Swed, duhet bo mekanizmi transparent, dhe puna per se mbari... nuk kane pse shpikin rroten.... Ja ty psh, CV-ne mund te ta shqyrtoje Haxhinasto, ose ai qe pastronte bore ketej ne SHBA dhe e kish fut ket fakt ne CV... ule ule koburen pas kesaj se nuk ja vlen... smiley 

.. dhe te mendosh sa lodhem se shkruj nga celulari kryesisht ...

eksperto, duke ta njohur lodhjen nga te shkruarit ne cel, mund ta shtjellosh pak se cfare nuk shkonte ne ato qe sqaruan Bejtja me Haxhinaston? se duhet ta dish qe, nese ti ke ide dhe vizione me te qarta, Fuga e lexon peshkun dhe  keshtu pasurohet programi.

flm paraprakisht

Sikur te me thuash ti cfare shkonte, do i jepje nje motiv me shume gishtit tim qe te vazhdoje te shkruaje ne cel

per mua nuk shkonte ai piciruku, nje fare erebara, qe ben shkrime kritike dhe aty doli blof.

As me shkonte mendja te degjoja as ate as ata dy te tjeret, po te degjosh dy personat e deleguar nga maxhoranca per te bere plaftormen ekonomike te qeverise qe flasin e s'thone asgje, kjo eshte problematike

po pa degjuar si e beni kete kritike mor aman.apo alergjia per personat ju ben alergjike dhe per idete, mendimet e tyre, edhe kur ato mund te jene te drejta. efikase .kursim kohe.ekonomi mendimi.

Lexon ti ca kam shkrujt une apo lexo fillimin e fjalise edhe vari karat pjesen tjeter e imagjinon vete?

Aman o vllezer mos u zini,, ne buke spo ju kerkojme, uje nuk po ju kerkojme e as drita dhe rruge.. duam vetem qe ju te jeni te bashkuarsmiley

Gjeke, une kujtova se ti ishe nga Korca, jo nga Berati smiley

Vallai gjemb po e kerkoj ate videon po nuk po e gjej gjikundi

ose ai qe pastronte bore ketej ne SHBA

Come on Bama, mos e ul aq shume. Vec shoferi i limuzines qe blen bileta $80 mijeshe.

Eshte me se e vertete qe asnje ne PD por per parimin nje antar nje vote edhe ne gjithe partite e tjera, nuk ka folur si Meksi.Po i turreni meksit sikur te jete gjendur sozia e gjememadhit te ketyre 22 viteve.Njihet ai tashme, ja di kushdo bilahite.Por ajo qe shume nuk ja dine gjene eshte fakti se cili ishte ai, ca deme te pallogaritshme i solli vendit kur ishte ..president.Dhe plot sipatizante te se eqes, i versulen meksit sot.Per tete vite meksi nuk ishte ne qeverisje.Akoma nuk po bindeni ci beri vendit kapokusari dhe kapobanditi?

Ore, ca leshin behet se nuk po merret vesh. Deklaratat vizive nga PS-ja vine me singlen "Zyra e Kryeministrit te zgjedhur" ne sfond, nderkohe qe Berisha sillet sikur te ish Rama kryeministri aktual? WTF? 

berisha konfirmoi qe zgjedhjet nuk i ka humbur.Programi eshte realizuar.Ka ndodhur thjesht nje keqkuptim me elektoratin.Berisha eshte kryeminister i perjetshem.

smiley  tha qef, do hame mith e pilaf

Ne kete meksi-teme peshkpopulli qenka pothuajse bindur me ne fund qe ka te beje me zotin Meksi dora vete, dyshime te cilat nuk tuteshin aspak nga fakti qe ai e ka shkruar nofken e vet me germe te vogel, per te shprehur modestine dhe peshkperzierjen informale.

Per te evituar nje peshkamulli te tipit "Nje antar nje vote: le te hape Peshku sondazh se sa e besojne qe eshte ai pe verteti" zoti Meksi ka pranuar te pije nje kafe me Olsin, qe ky i fundit ti jape fund meks-mjegulles njehere e pergjithmone. 

Ngelet per tu pare nese pas takimit Olsi do beje nje meks-artikull alla-Pjer apo thjesht do konfirmoje autenticitetin kalimthi me nje koment...

 

P.S. Krasniqi s'i ndahet temes se zgjedhjeve ne PD, propozon qe kandidatet te bejne program per partine dhe debate televizive.

Bamir Topi nderkohe ka shkuar tek bunkeri i Dick Cheney ne nje undisclosed location.

Ngelet per tu pare nese pas takimit Olsi do beje nje meks-artikull alla-Pjer apo thjesht do konfirmoje autenticitetin kalimthi me nje koment...

Thjesht do konfirmoj autenticitetin! Le t'ja lejme Pjerit format e tjera te shprehjes se pershtypjeve.

perderisa ish-profesori vjet ju pergjigj shpejt dhe sakt pyetjes duke gjetur inicialet e ish-shefes se katedres se deges se fakultetit ne te cilen kish dhene mesim si pedagog i jashtem ne vitet 80, dyshimi per autenticitetin e tij eshte tashme zero

Për të komentuar tek Peshku pa ujë, ju duhet të identifikoheni ose të regjistroheni (regjistrimi është falas).