Konventa e Armëve Kimike hyri në fuqi në 29 prill 1997 dhe pikërisht atë muaj të vështirë u ratifikua edhe nga Shqipëria. Konventa kurorëzoi përpjekjet shumëvjeçare për kufizimin dhe shkatërrimin përfundimtar të armëve kimike në rruzullin tokësor. Provë e rëndësisë dhe gjithë pranimit të saj është edhe fakti se vetëm 4 shtete në botë nuk e kanë ratifikuar ende atë dhe pikërisht, Izraeli, Egjipti, Angola dhe Sudani i Jugut. Këtu natyrisht nuk numërohet Kosova, që me siguri do ta ratifikojë atë menjëherë sapo të vijnë rrethanat e duhura. Konventa parashtron detyrime të përgjithshme ndaj shteteve anëtare, ku themelor është shkatërrimi i plotë dhe i verifikueshëm i impianteve të prodhimit si dhe i armëve kimike brenda 10 vjetësh nga hyrja e saj në fuqi (Neni 4.6 dhe 5.8). Konventa i dha jetë edhe Organizatës për Ndalimin e Armëve Kimike (ONAK) me qendër në Hagë, e cila fitoi sivjet çmimin Nobël të Paqes dhe që mbahet me kontributet financiare të të gjitha shteteve anëtare.

Parimet e Konventës dhe Shqipëria

Falë vullnetit të përbashkët politik të faktorit të brendshëm në Shqipëri, ku duhet përmendur roli i kryeministrave Nano, Majko dhe Berisha, si dhe ndihmës së vyer të Shteteve të Bashkuara, Shqipëria u bë shteti i parë në botë në vitin 2007 që realizoi shkatërrimin e plotë dhe të verifikueshëm të armatimit të vet modest kimik. Sikurse dihet, problem gjithsesi mbeten mbetjet e rrezikshme të përftuara nga ky proces, të cilat ende dergjen në bazën ushtarake të Qafë Mollës, pasi Shqipëria ende nuk ka vend depozitimi (landfill) të mbetjeve të rrezikshme në territorin e vet. Përveç ndalimit të prodhimit dhe përdorimit të armëve kimike, një ndër parimet themelore të Konventës është parimi territorial, ose detyrimi i çdo shteti palë që të shkatërrojë pa vonesë, brenda afatesh dhe në mënyrë të verifikueshme, të gjithë armatimin kimik dhe impiantet përkatëse që ndodhen brenda dhe vetëm brenda territorit të vet (Neni 1.2 dhe Neni 4.6, nënvizimi imi, A.A). Nga kjo rrjedh që Shqipëria nuk ka kurrfarë detyrimi në bazë të Konventës, dhe për rrjedhojë, në bazë të së drejtës ndërkombëtare, për të shkatërruar armatimin kimik të shteteve të tjera palë. Një parim tjetër i rëndësishëm është se Konventa ndalon “përftimin” dhe “transferimin”, drejtpërdrejtë ose tërthorazi, të armëve kimike. (Çdo shtet palë…askurrë dhe në asnjë rrethanë (nuk mund) …të përftojë [acquire në anglisht, acquerir në frëngjisht]…armë kimike, ose t’i transferojë ato drejtpërdrejtë ose tërthorazi drejt kujtdoqoftë [Neni 1.1, nënvizimi imi, A.A.]). Me fjalë të tjera, Shqipëria as nuk mund “të përftojë” dhe as “të transferojë” në territorin e vet armë kimike të huaja, përndryshe ky veprim i saj do të përbënte shkelje të Konventës. Këtë mendim ka edhe profesoresha amerikane Faiza Patel. Meqenëse Konventa, shkruan ajo, “ndalon një vend që të ‘përftojë’ armë kimike, çdo shtet që i merr armët kimike do të shkelte Konventën”. (“A shkel Konventën e Armëve Kimike Rezoluta e OKB-së për Sirinë?”-Faiza Patel, Bashkë-drejtore e Programit të Lirisë dhe Sigurisë Kombëtare në Shkollën e Drejtësisë të Universitetit të Nju Jorkut, Nju Jork, laëfareblog.com).

Përplasja midis Konventës dhe Rezolutës 2118 të KS të OKB

Nga pikëpamja e së drejtës ndërkombëtare ndodhemi përpara një përplasje midis Rezolutës 2118 e datës 27 shtator 2013 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së për Sirinë dhe detyrimeve sipas Konventës së Armëve Kimike, çka ka ngjallur debat në ambientin e studiuesve të së drejtës ndërkombëtare. Rezoluta e KS-së të OKB-së autorizon “Shtetet Anëtare të OKB-së” të përftojnë, kontrollojnë, transportojnë, transferojnë dhe shkatërrojnë” (Pika 10 e Rezolutës), armët kimike jashtë Sirisë, kurse Konventa, si traktat shumëpalësh, e ndalon transferimin dhe shkatërrimin jashtë territorit sirian. Prof. Patel mendon se kjo mund të arrihet duke e kategorizuar lëvizjen për t’i shkatërruar armët si diçka të ndryshme nga “transferimi”, ose që transferimi të mos kryhet nga “një vend”, por nga një organizatë ndërkombëtare. Kurse studiuesi holandez Jens Iverson mendon se Rezoluta 2118 e KS të OKB-së ka epërsi ndaj Konventës shumëpalëshe të Armëve Kimike dhe madje ai mendon se transferimi për shkatërrim, për shembull, në poligonet ruse në Gorny dhe Kambarka nuk do të përbënte shkelje të Konventës. (Për transferimin e armëve kimike të Sirisë, Jens Iverson, Fakulteti i Drejtësisë, University Leiden, Holandë, laëfareblog.com). Shkurt, askush nuk mohon se fryma dhe përmbajtja e Konventës përcaktojnë se vetëm shteti palë, i cili zotëron armët dhe impiantet e armëve kimike, ka detyrimin për t’i shkatërruar dhe eliminuar ato brenda territorit, dhe këtë duhet ta bëjë në mënyrë të verifikueshme, brenda afateve të caktuara, si dhe duke mbuluar vetë koston e procesit. Pyetja është se si duhet vepruar me rastin e jashtëzakonshëm që kemi përpara.

Parimi i shëndetit publik dhe i mbrojtjes së mjedisit

Një tjetër parim tejet i rëndësishëm i Konventës është zbatimi i standardeve më të larta për ruajtjen e shëndetit publik dhe mbrojtjes së mjedisit “gjatë transportimit, marrjes së mostrave, magazinimit dhe shkatërrimit të armëve kimike”. (Neni 4.10). Edhe pse Konventa ia dërgon legjislacionit të brendshëm nivelin e standardeve përkatëse, ky parim përbën detyrim “parësor” dhe përmendet shtatë herë në nene të ndryshme të Konventës, çka është diçka e pashembullt në të drejtën e traktateve. Konventa përcakton se “është përgjegjësi e secilit shtet të mbajë parasysh impaktin që do të ketë procesi i shkatërrimit në të gjithë spektrin mjedisor–ajër, ujë, tokë, dhe më pas të zbatojë opsionin më të mirë mjedisor”. Duke përmbledhur, Shqipëria i ka përmbushur të gjitha detyrimet e veta si shtet palë ndaj Konventës, duke shkatërruar tërësisht dhe në mënyrë të verifikueshme arsenalin e vet modest. Për mungesë të landfillit, Shqipëria është në mospërmbushje të detyrimeve ndaj Konventës vetëm sa i takon dispozitave në lidhje me shëndetin publik dhe mjedisin, sa i takon mbetjeve të rrezikshme në Qafë Mollë.

Në këtë kuadër, ardhja dhe shkatërrimi në Shqipëri i armëve kimike siriane, sipas interpretimit tonë, do të përbënte shkelje të vetë Konventës dhe të së drejtës ndërkombëtare, pasi do të cenohej parimi territorial (armët kimike shkatërrohen në vendin e tyre), parimi i ndalimit të transferimit, si dhe parimi i ruajtjes së shëndetit publik dhe mbrojtjes së mjedisit (Shqipëria thjesht nuk ka kapacitetet për zbatimin e duhur të këtij parimi përparësor). Pa patur landfill as për mbetjet e veta të rrezikshme, Shqipëria do të kryente shkelje të hapur dhe të rëndë të Konventës nëse  do të pranonte lëndë helmuese luftarake nga jashtë. Sa i takon nenit 10 të Rezolutës 2118 të KSOKB, ai është thjesht nen inkurajues e autorizues, dhe aspak detyrues, çka del edhe nga terminologjia e përdorur: (“The Security Council …encourages Member States…etj.).

Mirëpo ka edhe elemente të tjera që e bëjnë opsionin e Shqipërisë të pamundur. Sipas Nenit 7.4 të Konventës, Shtetet Palë janë të detyruara të caktojnë një Autoritet Kombëtar {National Authority} si qendra kombëtare e kontaktit për t’u lidhur efektivisht me ONAK. Nga faqja e internetit të ONAK rezulton se Shqipëria nuk ka deklaruar një Autoritet të tillë. Për më tepër, Neni VIII.8 i Konventës parashikon që Shtetet Palë që nuk kanë paguar kuotizacionin e anëtarësisë, nuk kanë të drejtë vote. Shqipëria nuk ka deklaruar Autoritet Kombëtar me Konventën, dhe përgjithësisht ajo i ka përmbushur detyrimet ndaj Konventës. Rrjedhimisht, ka gjasë që Shqipëria tê mos ketë paguar as kuotizacionin e anëtarësisë. Nëse hipoteza qëndron, atëherë del se Shqipëria nuk është anëtare me të drejta të plota në Konventë, çka është tjetër arsye që asaj të mos i kërkohet të marrë përsipër një barrë që nuk e mban dot.

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë pengon ardhjen e LHL

Propozimi për sjelljen e armëve kimike ka edhe pengesa kushtetuese. Neni 56 i Kushtetutës së Shqipërisë përcakton të drejtën e kujtdo për t’u informuar për gjendjen e mjedisit dhe për mbrojtjen e tij. Kjo e drejtë e rëndësishme gërshetohet me objektivin kushtetues social të shtetit shqiptar për “një mjedis të shëndetshëm dhe ekologjikisht të përshtatshëm për brezat e sotëm dhe të ardhshëm”. (Nenin 59. d i Kushtetutës). Duke i vërejtur këto dispozita të rëndësishme kushtetuese, së bashku me parimin e shëndetit publik dhe të mbrojtjes së mjedisit të Konventës së Armëve Kimike, si dhe me dispozitat e gjera të Konventës së Aarhusit, nga pikëpamja juridike mund të arrijmë në përfundimin se qeveria e Republikës së Shqipërisë ka vetëm dy opsione para saj: ose ta refuzojë kategorikisht propozimin e paraqitur para saj, pasi bie në kundërshtim me kushtetutën, ligjet e vendit dhe me të drejtën ndërkombëtare të zbatuar në Shqipëri; ose, nëse mendohet se Rezoluta e KS, Nr. 2118 vërtet ka epërsi ndaj Konventës, çka mbetet e diskutueshme,  të vendosë me referendum. Propozimi për sjelljen dhe shkatërrimin e armëve kimike të huaja dhe depozitimi i mbetjeve të tyre të rrezikshme në territorin shqiptar, si marrëveshje ndërkombëtare që ka të bëjë me territorin e vendit, miratohet vetëm me ligj, dhe jo me vendim qeverie.) Nenin 121.1.a, i Kushtetutës).

Mirëpo, në rastin konkret, meqë do të kemi delegim të kompetencave të caktuara shtetërore drejt një organizate ndërkombëtare, Kushtetuta kërkon që rregullimi ligjor duhet të miratohet me referendum kombëtar (Nenit 123.3). Përveç këtij argumenti teknik, ka edhe një argument doktrinar që lidhet me institutin e demokracisë së drejtpërdrejtë. Një  ndër parimet themelore të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë është se sovraniteti i përket popullit (Neni 2.1). Po ashtu, pranohet se çështja e shtruar, për vetë rrezikshmërinë e tejskajshme të lëndëve kimike luftarake, ka rëndësi mbarëkombëtare për brezat e sotëm dhe të ardhshëm, pra në terminologjinë kushtetuese ka “rëndësi të veçantë” (Neni 150). Rrjedhimisht, ushtrimi i sovranitetit në bazë të Nenit 2.2 të Kushtetutës në rastin  e “veçantë” para nesh, nuk i takon as qeverisë, as parlamentit, por vetëm popullit, i cili duhet ta ushtrojë atë “drejtpërdrejtë”, dhe pra me referendum.

Përfundimisht, qeveria shqiptare ose duhet ta refuzojë propozimin, sikurse veproi qeveria norvegjeze, ose t’u përgjigjet miqve të huaj se tagrin për ta miratuar këtë propozim e ka vetëm populli me referendum, çka do të kërkojë procedurat dhe afatet e veta normale sipas së drejtës së brendshme të vendit. Meqenëse afatet kohore të kërkuara nga komunitetit ndërkombëtar janë shumë më të ngushta se sa hapësirat që lejon ligja shqiptare, atëherë propozimi bie automatikisht dhe nuk mbetet rrugë tjetër veç refuzimit të tij.

103 Komente

Shume mire eshte argumentuar. Po ku pjerdhim ne per argumenta ! Ne i q.... nenen argumentit.

http://www.opcw.org/chemical-weapons-con...

Nuk e di kush i ka thene ketij zoterise se eshte jurist por neni i pare i konventes ndalon transportin e transferimin e armeve kimike per qellime posedimi dhe jo qellime asgjesimi.derisa ndalimi i  transportit dhe transferimit per qellime asgjesimi nuk eshte specifikisht i permendur atehere eshte i lejuar. neni 6 lejon tranferimin dhe transportin per qellime jo te ndaluara nga konventa .asgjesimi i tyre nuk ndalohet perkundrazi inkurajohet si pasoje lejohet.

 

 

 

O shoqe mos injoo nje jurist kaq thjeshte, me nje te rene te lapsit tend, qe perkthen vetem nje paragraf, me teresine e argumentimit qe juristi ben nga fillimi deri ne fund! Se nuk eshte ashtu tamam tamma kur thua :

asgjesimi i tyre nuk ndalohet perkundrazi inkurajohet si pasoje lejohet.

lexoje edhe njehere. juristi e shpjegon shume mire Se Shqiperia pervec qe nuk ka te drejte te asgjesoj arme kimike, sepse nuk eshte antare me te drejta te plota me "Shtet Pale" sipas Konventes, dhe nuk paguan asnje kuotacion si detyrim, e ka me ligj te miratuiar nga Kuvendi, Neni 56 i Kushtetutës së Shqipërisë per mbrojtjen e territorit, te vet te mejdisit ekologjikisht te paster. nga cdo lloje mbetjeje te rrezikshme qe cenon kete territor! 

Pra `zoteria` eshte vertete nje zoteri per ti heq kapelen per menyren shume te sakt korrekte dhe profesionale ne trajtimin e problemit  Bravo! Me pelqeu shume argumentimii Juristit! Ka njerez te mencur Shqiperia! 

Pse tani e morre vesh ti Ilir-jano, qe Shqiperia ka njerez te mençur. Shqiperia ka plot njerez te mençur, por eshte politika ajo qe ua ka mbyllur dyert inteligjences. 

Pjer ke shume te drejte, madje njerezit me te mencur qe kam njohur une ne jeten time i kam njohur ne Shqiperi dhe madje aty ku nuk ja pret mendja njeriu. Une cuditem nganjehere si ka mundesi te kete njerez aq te mencur e te ditur e qe s'kan pasur akses ne internet. 

1oora, si ta marr kete si ironi smiley se ne fakt qe Shqiperia ka njerez te zgjuar, ka, ne kuptimin specialiste te nje gjeje, gati te barabarte me specialistet kendej, pooor qe te thuash ; " ....madje njerezit me te mencur qe kam njohur une ne jeten time i kam njohur ne Shqiperi..." kjo/kete si ta kuptoj, se po te jete ironi, do te te kundershtoja me fakte se Shqiperia ka plot specialiste te fushave te ndryshme qe nuk qendrojne me poshte se specialistat kendej,  ndersa po ta kesh me gjith men, edhe ketu do te te kundershtoja, se dihet qe specialistat me te mire (njerez te zgjuar dhe te zote) i kane vendet si Amerika, vendet Skandinave, Hollanda, Gjermania, Belgjika, Izraeli, Japonia, Rusia, Pakistani, e me radhe. Shqiperia sikur qendron shum me mbrapa se keto vende, ne kete piken e njerzeve te zgjuar. 

Pjer nuk po flas per specialist fushe. Fola per njerez te mencur. Nuk kishte asnje fije ironie ne ate qe thashe. Njerezit me te mencur thash i kam njohur ne Shqiperi. Po te marrim parasyesh dhe faktin qe kan jetuar disi ne mungese informacioni (ne izolim per nje periudhe dhe teknologjikisht te prapambetur) jane supermena ne krahasim me shume homologe te huaj. Specialistet tane fatkeqesisht lene shume per te deshiruar. 

Ne fakt Pjer me lejo te them qe nga sa kam une eksperience ne jete kam mesuar qe specialistet e fushave jan me inteligjence mediokre. Si duket njerezit qe kapen me mish e me shpirt mbas nje fushe per tu dalluar ne nje fushe te caktuar jan njerez te vetdijshem per nje fare mungese mencurie ne pergjithesi. Pra kapja mbas nje fushe si tip sigurie per te ardhmen. (gjeneralizim ky megjithate).

Aaa smiley ti e ke llafin per per noi plak te zgjuar qe thote gjera te mençura, aaaa  po keshtu ke ne Rusi, Kine, Peru, Meksike, gjithanej.  Une fola per specialiste, ose me sakte njerez te pregatitur, te afte, qe bejne shpikje, revolucion, dhe jo per teknicien qe kapen pas nje fusheze te nje fushe smiley

Aaa menjfjale zotrote merr persiper te besh gjykimin e te tera popullatave dhe u fut nje konkluzion a thua u vure vulen keshtu? Une nuk mund te bej gjykime te tilla, une flas vetem bazuar ne eksperiencen time personale. Mbaj mend qe kam degjuar diku qe ka qene nje ambasador Rus me duket ne Shqiperi qe ka thene njehere 'Imagjino te kishte ky popull nje qeveri qe te punonte per popullin, do te kishte bere cudira'

E pra Pjer qe ta dish mire, jan qeverite ato qe bejne te mundur shfrytezimin e potencialeve njerezore ne dobi te shoqerise. Ato vende qe thua ti i kan ata njerez te afte sepse kan kuar(ushqyer) mendjen, aftesine dhe meritat. Une them qe populli shqiptar ka potencial te jashtezakonshem te mendjes, per shume faktore...qe po te kishim nje qeveri qe do dinte te ushqente bimet e mira dhe krasiste te keqijat, sot do ishim lule mbi lule ketu ku jemi.

A ambasadori rus, paska thon me gjith men, fjale te mençur. 

Po qeveria a nuk del nga populli? A nuk eshte reflektim i nivelit te popullit?  Lejini kto traplliqe per rob te mencur se te ishim aq te mencur sdo qeme te fundit e evropes. Mjaft i bot qejfin veted tu pa endrra me sy hap. 

Jo nuk ka dal nga populli ne Shqiperi dhe nuk eshte reflektim i popullit.

Osh qe cke me te. Ti voton per tom doshera ed palokera e strazimira plot e ata te perfaqesojne ne parlament. Pse si thu ndenjerit nga ata pleqt e mencur te krujes qe paske taku te hedhi kantidaturen si deputet i pavarur. Te shohim a do e zgjedhi ky poplli jon 'i mencur' apo jo. 

Kush foli per pleq kruje? Une njoh qytetar klasi ne Shqiperi, profesioniste te afte jo pleq kruje sic njeh ti. (pa ndjoe konotacion negativ per kta te fundit sipernkunder parafolesi). Per te tjerat une kam mendimin tim dhe nuk i jap llogari njeriu se jam njeri i lire te mendoj si te me doj kokrra e qejfit. Ti nqs ste pelqen s'ke pse bisedon me mua, jep mendimin tend me poshte dhe aq.

1oora, i ke dhënë ujë gomarit ?

Po ti ke ndonje mendim tendin apo te dalin mendt e Pjerit? 

jo, jo. nuk kam ndjekur bisedën por vetëm komentin e pierit dhe mu kujtua thënia

Lere se na gajase...

nuk ishte për ty gajasja, jo

Pse tani e morre vesh ti Ilir-jano, qe Shqiperia ka njerez te mençur. 

Jo, jo  nuk e kam marr vesh tani, e di  e di shume mire, qe ka te mencur dhe jane 2/3 e ajsbergut qe rrine nen uje, dhe vetem 1/3 jane ne siperfaqe, qe dominojne vendin dhe te gjithe pjesen tjeter qe nuk duket! 

Si ka mundesi qe keta te 'mencurit' shume e len veten te qeverisen nga keta 'te pamencurit'?

Nuk i le politika,ne shqiperi eshte nje maskarallik i marre shtresezuar deri posht  Dhe te mencurit i hapin rruge budallait, nuk merren dot me te. dhe shikojne punen e vet,  biznesin e vet.

 

Politiken a nuk e bejne shqiptaret? Budallait i hap rruge njeher kur te kap gafil po pastaj merr masa dhe e fut ne kurth kollaj se ai i cop budallai eshte. Po thuj qe ne jo vetem qe sjemi te mencur po jemi kokrrat e dangalleve. Ose sic ka thone moli lexhendar..popull skllav. 

Ai qe thote vetes jurist nuk di as te lexoje ligjin.mund ta krahasonim po te duash me origjinalin po ti as do as di ta kuposh.Argument juridik te bazuar ne konventen kundra asgjesimit te armeve kimike nuk ka.E vetmja arsye eshte se shqiperia nuk ka ekspertizen e duhur te kryeje nje operacion kaq te rrezikshem.

200 milionë euro përfitimi, po thonë.

come on! 

smileysmileysmileysmileysmiley

dolla dolla bill y'all

cash money beeches

a thu do ja japin Mediut dhe Xenit meqe kan eksperience? Po nai kunat tjeter, ka Berisha?

Problemi i asgjesimit te armeve kimike te Sirise ne Shqiperi nuk eshte thjesht ceshtje juridiko-ligjore, perkundrazi; mbi te gjitha ai ka te beje me aftesine teknike shqiptare per ta realizuar operacionin dhe me vullnetin e shtetit shqiptar per ta pranuar kerkesen e SHBA-ve. 

Pyetja numer nje per qeverine tone eshte:

a e kemi aftesine teknike per ta realizuar operacionin?

Kurse pyetja numer dy:

a jeni te gatshem ju si qeveri/mazhorance ta pranoni kerkesen e SHBA-ve?

Kaq e thjeshte eshte; 'mjegulla' dhe corientimi na vijne pikerisht nga mungesa e nje prononcimi te qarte mbi pyetjet e mesiperme nga ana e qeverise!

Eshte paradoksale dhe e papranueshme qe te gjithe kane folur (dhe mjaft shkoqur madje) deri me sot, me perjashtim te qeverise, qe ka detyrimin ligjor te prononcohet!

Jo pra jo e ka shpjeguar shume mire Juristi! 

Ca lesh detyrimi ligjor ka qeveria per sa kohe ceshtja eshte ne shqyrtim e seshte marre asnje vendim?

Djema, e thashe une para ca ditesh, se; Shqiperia nuk e ka infrastrukturen e domosdoshme per kete pune. 

Tani une mendoj se ky vendim eshte politik madje duhet patjeter te jete vendim popullor. Perse e them kete. Le te marrim te mireqene.

1- Qe Shqiperia ka kapacitetet teknologjike per te perballuar demontimin e ketyre armeve.

2- Shqiperia ka personel te kualifikuar mjaftueshem per te perballuar kete pune.

3- Shqiperia perfiton shuma te medha dhe kapital diplomatik.

4- Shqiperia e lejon me kushtetute kete nisme.

Sikur te katerta keto pika te shqyrtohen dhe te vendoset se te katerta keto pika qendrojne, problemi me madhor eshte siguria. Nuk ka siguri 100% me gjera te tilla, edhe sikur edhe 1% shance te kete qe dicka te ndodh Shqiperia si vend i vogel ne hapesire gjeografike por edhe i keputur ekonomikisht nuk duhet ta mendoje nje aventure te tille per as edhe nje sekonde. Siguria e ambjentit, territorit dhe popullates ketu eshte dhe duhet te jete primare ne cdo vendim. Nuk ka ne bote njeri qe te jap siguri 100% per kete ceshtje dhe 1% i rrezikut (nqs rreziku eshte vetem 1% qe sipas shume arsyetimeve llogjike del te jete shume me i larte) eshte rrezik shume i madh per Shqiperine. Sikur te gjitha parate e botes dhe gjith pushteti politik i botes te na jepet, ASGJE nuk kushton sa Shqiperia, sa jeta e shqiptareve dhe e ardhmja e brezave te shqiptareve.

tesh ça thone lajmet sot?A po niset anijet me bereqet per ne Shqiperi?Po pallatit te Lulit a i doli reja e tymit...?U ku ku moj nane...mjere shqipatert....

e ku do bjere ky?Me thane se Ditmiri qe bafte diten e mire i kishte shkrua astrofizikeve ne Berna ku jepte disponibiletetin e Shqiperise....Po shyqyr qe eshte shkodran e kushedi andej nga Galigati tash po thote...

e bën, e bën, do skrap kurumi

tesh pernjimend,ça jane tu thane gazetat a intervistat sot?John Kerry me ke ka fole?

po tani ajo dihet o zana. kerri me gomarin ka folur

Me duket se me pallatin e vazos me lule e blene opoziten smiley

Kte pun e ka vendos amerika qe do vijne ne bojm gam gam kot. Kush jena ne ti japim mend amerikes iher. 

PDIU-ja e Shpetim Idrizit eshte dakort.

Eshte nje Nurellari aty qe jo vetem qe thote po per ardhjen e armeve, por kerkon dhe te na mbushe mendjen.

Gjys sqarimi teknik : egziston mundesi e impianteve te levizeshme per te realizuar keto procese.

Problemi eshte politik. Zgjidhjen per armet kimike, pra per te shmangur sulmin e US mbi Siri, e ka propozuar Rusia. Dakort eshte thene nga te gjithe per zgjidhjen paqesore, por kush do behet pale ne zgjidhje nuk e ka ne dore Rusi, por opinioni publik.

Po ndodh refuzim masiv ne shume vende. Ka nje rrezik qe pikerisht Rusia te nxise mafian e vendit te vet per te trafikuar keto arme ne vende te botes se trete sipas perkufizimit te shokut Mao e kjo eshte e rrezikshme.

Gjusepina,simotra e pusetes se qenefit dhe e rruges pedonale ne Shkoder, akoma nuk eshte shprehur. Tesh po e shef Rama qe po  shet Shqiperine, tesh 

Keta jane militante mer alla Henry Cili apo Artan Hoxha, keta nuk kane shtylle kurrizore  smiley

shiko plak i marr,boll fyeve ...gjyzepines e mu na ben marshallah.shih vedin e partine e qenefeve qe po qelb gjithe Shqiperine ,pleh...bile helmues...shko tesh futja raki nitrati prap e hajde ketu e vill.

Kjo eshte si me lajmin e vdekjes se Shokut Enver.Peshperitjet kishin fillu qe n'mgjes,po komunikat pritej te shpallej ne 12

Tani vetem komunikaten presim.smiley

o 1oora...

Selling cocaine in 0.8g wraps, in a week James turns over about £5,500 of drugs, of which half is profit. "I buy it on tick so you end up carrying a lot of money around. The trade is run by Albanians around here, so it's best to have cash ready if you need to pay it back in a hurry."

Nuk e mora vesh ca qe kjo e aq me teper pse me drejtohesh mua me kete? 

.... thashe te te terhiqja vemendjen nje cike, tek realiteti

Po ky Nurellari paska rrjedh. Hajde se te pret kariere e madhe politike duke u zhgerry ne llucra ambasadash. Vec harro kundragazin.  

Ja dhe nje idiot tjeter. 

Nurollari, cfare profili ka? se ai quan `kope` oponionin e shumices kundra! smiley  ai thejsht te thote opinionin e tij dhe kaq, nuk eshte nevoja me u zgjat! Une kete tendence te tij per tiu kundervene `kopese` do ta quaja "tendence provinciali" me diplome! smiley Ska ndonje gjo te keqe- thote Llarillari! E ka dhene mendimin ai Juristi me lart. Shkelqyeshem fare. Nuk eshte nevoja me shtu ndonje gje tjeter! 

Ja dhe nje idiot tjeter.

Keta idiote te marin ne qafe ne qoftese qeveria i degjon, ne qoftese jo ska p[roblem ,sepse  keta nuk jane analist ekspert -ligjor, per ceshtjen  thjesht  shprehin nje opinion  te vetin te pergjithshem si te gjithe te tjeteret. 

Nje nga fatkeqesite eshte qe atje pa mbeshtetje ambasadash apo me mire ambasade nuk ecen ne politike. 

Meqedonia po tregon shqetesim per keto helme, bej hesap. 

Qeveria s'ka pse degjon njeri po te kene nje fije tru e po ju dhimbsen femijet e tyre. 

Shiko cfare thote ky tyryfyli Nurollari :

 Belgjika vitin e kaluar ka shkatërruar mbi 105 tonë municion LHL pa më të voglën pasojë ambientale apo rreziku për popullsinë civile. Këtu nuk bëhet fjalë për marrjen dhe konservimin e armëve apo skorjeve bërthamore në territorin tonë, për të cilën bëhen dendur revolta në vendet perëndimore, por për shkatërrimin total të disa lëndëve kimike, që janë tërësisht të shkatërrueshme. Normalisht do të duhej që ky arsenal LHL të shkatërrohej brenda në Siri, sikurse u bë me Irakun pas luftës, mirëpo vazhdimi i luftës civile atje e bën të pamundur sigurinë e procesit.smiley

Ky harron qe Shqipria nuk eshte Beligjika, dhe nuk behet fjale per nje sasi te vogel 105 tone, por per 1250 tone LHL! Pastaj koqja, largohet nga Jo Problemi dhe shqetesohet per sigurine e paqes ne Siri! Nje byth Nurollari! Po mire e ke ti, keta kush e di kush i paguan qe  per argumentin Po!  LHL-leve, te hedhin nje llaf ne media !

Jane shume pisa! 

Nurellari eshte konseguent me pikepamjet e zhvillimit qe ka dhe nuk pranon te ndaloje zhvillimin nga dokrrat ambientaliste qe nuk donin as energji qe prodhohej me ere, me uje apo me lende djegese dhe donin te na kthenin ne kohen e qiriut, por kesaj rradhe ka shkruar kot, sic ne fakt i ka shumicen e shkrimeve, pa asnje argument dhe vetem brockulla qe ka mbledhur ne internet duke lexuar diskutimet e rendomta, qe zakonisht behen nga delet e rilindjes. Armet kimike ne Shqiperi nuk jane dokrra ambientaliste, pune snobesh apo gejsh latent qe bejne si te mahnitur me pemet, apo njerezish qe dalin ne protesta per ti shenuar ne cv, por nje rrezik real per shendetin e njerezve qe jetojne ne Shqiperi.

Nuk ka asnjelloj krenarie per Shqiperine ne kete pune kur jane larguar prej saj vende te zhvilluara dhe Shqiperia ka ngelur si zgjidhja e vetme dhe e fundme e me me pak shpenzime e kokecarje politike per ata qe merren me kete pune.

Shqiperia kthehet lehtesisht nga kryekleptokrati Rama ne kazan plehrash te rrezikshme.

Nurellari shkruan edhe gomarlleqe kur shikon rrezik te mbetjet e listes se gjelber qe Rama i ndaloi dhe nuk shikon rrezik tek mbetjet e rrzikshme te listes se zeze qe Rama do ta na i beje peshqesh.

Edhe keto mbetje do depozitohen njehere derisa te asgjesohen se nuk asgjesohen 1000 ton ne nje dite dhe as ne nje muaj.

Ky eshte nje rrezik real, nuk eshte pune ambientalistesh qe nuk kane cfare te bejne e duan kthim ne kohen e pishes. Behet fjale per helme, per arme te shkaterrimit ne mase qe nuk duhet te vijne kurrsesi ne Shqiperi, nje vend jo aq i zhvilluar teknologjikisht dhe ushtarakisht sa vendet e tjera te Natos qe mund ta bejne shume mire kete pune. Nese nuk e bejne keto vende te zhvilluara, po c'na duhet ne?

Per me teper ligji shqiptar e ndalon sjelljen ne Shqiperi te ketyre lendeve dhe Rame kleptokrati duhet te ndryshoje ligjin njehere nese do te beje nje veprim te tille dhe meqenese sipas barkmadhit Nurellar kjo spaska ndonje te keqe, athere pse Shqiperia nuk nderton nje industri te tille dhe te asgjesoje edhe helme e arme kimike te tjera nga vende te tjera?

Por fajin per keto percartjet e Nurellarit e ka partia came qe drejtohet nga nje drejtor dogane i Nanos dhe qe luan kollonen e peste te opozites. Ju hedh Rama ndonje kocke dhe keta dalin gjoja si zeri ndryshe ne opozite.

Ruset refuzuan kategorikisht dergimin e ketyre armeve ne Rusi(ku kane dhe shume dhe impiante te posacme per shakterrimin e tyre) me preteksin se nuk i lejonte ligji. Atehere ky minstri yne a e kishte marre gojen me vete kur i ofruan Amerikanet kete detyre? A nuk mund ti sqaronte se Nuk na lejon korinza ligjore,kushteturese e Shqiperise? plus kesaj Shqiperia eshte Nenshkruese e Konventes se Armeve Kimike. Kjo eshte thjeshte hipokrizi

Earlier last month, Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov said Russia was ready to help in guarding Syrian chemical weapons facilities, but there was “no doubt” the toxic materials will not be shipped to Russia for destruction. The import of chemical weapons is also banned under US law. Moreover, the Chemical Weapons Convention, which Damascus has just signed, prohibits any export of such weapons.

 

nuk ka konflikt juridik me argumentet qe sjell Alibali. rezolutat e OKB-se perbejne ligj mbi cdo ligj tjeter. Alibali e anashkalon kete fakt shume te rendesishem. Ligji ka fryme (do thoshte Pjer). 

konventa per shkaterrimin e armeve eshte krijuar si funksion institucional. rasti i Sirise nuk perben transferim, por asgjesim, dhe drejtori ekzekutiv tha qe para ketij rasti do marrim vendim te posacem pasi nuk e kishim menduar se do ndodhte. ligjet e shqiperise te permendura kane loopholes. nuk eshte e vertetuar akoma qe do kete demtim te shendetit. Eshte rast unikal ne arene nderkombetare per shkak te parametrave historike qe ka. sic eshte edhe rast unikal per Shqiperine, qe edhe kur na konsiderojne qe heqim pantallonat dhe kthehemi mbrapsht kur dikush na thote qe eshte gje e mire. nje zgjedhje e domosdoshme per me qene ne krah te aleateve tane me te mire, qe eshte thene edhe nga dikush ketu: kur mijera kosovare ishin ne prag te zhdukjes, shume pak aleate u gjenden ne krahun tone. doni, z'doni amerika eshte faktor percaktus, aleati yne me i mire qe na e ka nevojen  me e zgjidh kete problem delikat pa u nenshtruar juridikisht ndaj te tjereve. frike koti per nje ngjarje nderkombetare. 

Mjaft me kete llogjiken somaleze mer njeri! Skllever gjithe jeten ngelet? blini ndonje tablete kalcjumi te pakten... Si perbeka cdo ligj rezoluta e OKB?..Cdo vend ka kornizat e veta ligjore..Apo Min i jashtem Rus i cili ironikisht nje nga nismetaret e rezolutes nuk e ditka kete  kur thote se nuk na e lejon ligji pranimin e ketyre armeve toksike. Amerika po heqe per vete sumen menjane me preteksin ligjor...Domethene ligji qenfa fleksibel per Shqiperine e varfer? u gjetka loopholes per ligjin shqiptar por jo per ate Rus dhe Amerikan?...Qe ta kuptosh fare qarte SHBA sja ka ngene kesaj ceshtje, ka 1001probleme te brendeshme dhe po lan duart si Ponti Pilati. SHBA ja ka lene ne dore Rusise, e cila po e sheh me zell dergimin e tyre ne Shqiperi(lajmet e para u botuan nga mediat ruse)..Sa per ate qe nuk eshte vertetuar te jete i demmshe me shendetin po te jap vetem faktin e atyre 82tone mbetje te rrezikshme qe kane ngelur ne Qafmolle nga azgjesimi i armeve tona dhe s'dihet se si do tju veje puna. 

Mjaf duke cilesuar te zezen si te bardhe se u bete te neveritshem

Earlier last month, Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov said Russia was ready to help in guarding Syrian chemical weapons facilities, but there was “no doubt” the toxic materials will not be shipped to Russia for destruction. The import of chemical weapons is also banned under US law. Moreover, the Chemical Weapons Convention, which Damascus has just signed, prohibits any export of such weapons.

po ngaterron flkesibilitetin e ligjit (e njejte me loopholes) dhe aktin moral nderkombetar, te perfaqesuar nga pozicioni/angazhimi i superfuqive. ligji shkruhet si marreveshje ne baze te te mires nderkombetare te perbashket (rasti i UN). me situaten e sirise, me cfare po informohemi, ligji nuk e njeh dhe ligj/norme e re krijohet. Ke nje Assad, me nje ngjarje te hidhur, mbi 1400 njerez te vrare, mbi 400 femije te vdekur, qe e justifikon ne dite me diell arab se nuk kam mundesi te kontrolloj situaten. kjo nuk ju ben pershtypje fatkeqesisht se nuk eshte ne token time. Ke superfuqi qe e kane marre seriozisht kete pune sic moren rastin e kosoves. Po na kerkojne ndihme qe te kontribuojme jo se jua dime per nder, por se duhet zgjidh ky problem. 

Atehere ky akti moral nderkombetar nuk i detyron keto superfuqite(SHBA,Rusi,Britani) ti ndajne propocjonalisht dhe ti shkaterrojne keto arme ne territorin e tyre duke theksuar ketu se ishin po keto vende te cilat e furnizuan vete Asadin me keto helme dhe teknologji..E mira nderkombetare qenka qe te gjejme vende te varfra te pazhvilluara si Shqiperia dhe ti kthejme ne ladfillet e vdekjes per keto misione? Ku e shikon kete te mire nderkombetare se nuk po e marr vesh? se po lustrosni mu..in dhe po e shisni per ushqim ekzotik.

PS: "Nuk po kerkojne ndihme" por po kerkojne ladfill, eshte nje ndryshim thelbesor ky nq se nuk e kupton atehere ndej keqardhje per ty..Nuk ka ngelur nje vend mikroskopik si Shqiperia te jete ne pozicjon ndihme per ceshtje te tilla kur vendet e rendesishme heqin by..en menjane.. 

PS: Again i jemi mirenjohes SHBA por jo ne harakiri kombetar,..eshe nje gje tjeter per tu theksuar, lutu qe kur ndodhi lufta e Kosoves ishte Clinton dhe Allbright asojkohe se ky "tani" as do te kisht ven ujin ne zjarr fare .. 80% te Kosovareve sot do tvazhdonin ti kerkonin neper varret masive buze lumenjve ne Kosovo Metohia...

Art i vetmi argument eshte :nuk kemi mundesi dhe pike.S'ka nevoje te perfshihet konventa si argument ligjor sepse ajo ndalon armet dhe lendet kimike vetem si arsenal ushtarak dmth qe te mbahen magazinohen me qellimin qe te perdoren ne lufte dhe jo per qellime te tjera.Por ka nje nen qe i detyron shtetet te mbajne standardet me te larta ruajtjes se mjedisit dhe shendetit publik gjate asgjesimit te tyre qe nuk dihet nese shqiperia eshte ne gjendje ta plotesoje.

Ke ndonje njeri tendin ne Albanie ti?

po kam gjithe fisin dhe njerezit me te dashur te jetes sime: nipin dhe mbesen. me te njejten gjuhe do flisja edhe sikur te isha aty vete fizikisht, per aq informacion sa kam edhe me mba kaplloqja. eshte injorance totale qe ju ka influencuar shume prej jush ketu per mungese informacioni. nuk mund te matet kjo gje me parametra shqiptare. si e mendon ti, qe amerika do thote qe une deshtova se ja lashe ne dore shqiptareve kur emri i vet i permendet ne kete ceshtje?!?!!!! Apo do behet hash me Europen qe ju solla mortjen ke dera ?!?! Sikur te ma shpjegoje kete gje, do i terheq ca kam thene per kete teme. edhe nej gje tjeter, kjo nuk behet pa aprovimin paraprak te anglise, gjermanise dhe frances, pavaresisht sa i do bytha europianve ta permendin kete fakt. 

Ndonje sherr a inat me ata kushurinjte?smiley

Nuk me duket se ky eshte vendi per te mbush mendje, te pakte une s'vi me kete qellim. Por mbase robt qe blejne insurance per zjarrin, ujin, a dreqin dine ndonje gje me shume.

Kimikatet e "mira" po bejne namin sot duke ndotur ujrat e duke shaktuar qamete. 

Me mire te qaje nona jote se a imja, tha Amerika.

 

ah, me fal, po ky lloj argumenti eshte shume larg bythes sime me pyetjen me pare. bere paranteze se sa me influencon mua, dhe pastaj krahason se kush none eshte me e rendesishme ne parim. njeriu nje jete ka kur futen vlerat dhe nuk ben dot keto lloj kompromisesh, qe po aludon. 

 aq informacion sa kam 

Me duket se nuk e ke te mjaftueshem, kur agumenton me nje Jurist! smiley

thu ti. juristi nuk po argumenton dot, them une. smiley

lexo ligjet dhe hajt diskutojme per ceshtje te frymes dhe faktit te ligjit. kete e kam mesu ne raste te ekzistences se kombeve dhe jo nje rast banal juridik, ku merr permasa per shkak te qenit ngerc nderkombetar trendy. c'armatimin me konvente, duhet ta beje Assad, qe ligjerisht thote nuk e bej. fakti eshte qe nje dikush tjeter, prape ne fryme te ligjit (USA et al) thone duhet ta zgjidhim kete pune kur kemi me nje te papergjegjshem. si u ndodhen ne ne kete histori do thuash ti? kete ka oer detyre ta sqaroje Filloreta Kodra, si perfaqesuse e shqiperise ne UN. 

ja nje dicka me poshte qe juristit i ka shpetuar:

Ahmet Uzume mcu said in a meeting with the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons that Syria has proposed that the destruction of weapons takes place outside the war-torn country.

The OPCW head said Syria’s proposal is based on “practical challenges of carrying out destruction work in the midst of an armed conflict,” as well as on “resource limitations.”

Under U.N. Security Council Resolution 2118 passed in September, Syria’s weaponry has to be destroyed by June 30, 2014.

Tani po thu qe Ahmet Uzume e njeh me pak ligjin nderkombetar se juristi yne Alibali. 

 

Po mire me, Ahmeti dhe U.N s`po thone gje amet kimike te shkatrohen ne Shqiperi! Te shkatrohen jashte Sirise, eshte Propzimi,Juristi po argumenton me siper pak a shume qe Shqiperia as ka mundesine reale te ndermari nje target te tille, as ndonje te drjete ligjore qe ta detyroj kush te ndermar kete "aksion" lexoje edhe njehere se e ka argumentuar shume mire! smiley

fryma e konventes eshte kjo, sipas faqes zyrtare te U.N. 

Conventions

The term "convention" again can have both a generic and a specific meaning.

(a) Convention as a generic term: Art.38 (1) (a) of the Statute of the International Court of Justice refers to "international conventions, whether general or particular" as a source of law, apart from international customary rules and general principles of international law and - as a secondary source - judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists. This generic use of the term "convention" embraces all international agreements, in the same way as does the generic term "treaty". Black letter law is also regularly referred to as "conventional law", in order to distinguish it from the other sources of international law, such as customary law or the general principles of international law. The generic term "convention" thus is synonymous with the generic term "treaty".

(b) Convention as a specific term: Whereas in the last century the term "convention" was regularly employed for bilateral agreements, it now is generally used for formal multilateral treaties with a broad number of parties. Conventions are normally open for participation by the international community as a whole, or by a large number of states. Usually the instruments negotiated under the auspices of an international organization are entitled conventions (e.g. Convention on Biological Diversity of 1992, United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982, Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969). The same holds true for instruments adopted by an organ of an international organization (e.g. the 1951 ILO Convention concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value, adopted by the International Labour Conference or the 1989 Convention on the Rights of the Child, adopted by the General Assembly of the UN).

edhe vete konventa e armeve thote: 

Overview of the Chemical Weapons Convention

Article I sets out the general obligations of each State Party under the Convention. The Convention prohibits a State Party from using chemical weapons or engaging in military preparations to use chemical weapons. A State Party is also never to “develop, produce, otherwise acquire, stockpile, or retain chemical weapons, or transfer, directly or indirectly, chemical weapons to anyone”......Under Article I, a State Party must destroy all chemical weapons stockpiles in its possession as well as all chemical weapons production facilities (CWPFs) on its territory and any chemical weapons it might have abandoned on the territory of another State Party. (ketu eshte kur rusise i bo sikur i djeg xhani)

ndersa artikulli iv dhe v ben qe vete i zoti punes te shkele konventen qe e kane vene ne detyre te zbatoje:

 Articles IV and V relate to the requirement for States Parties to destroy their chemical weapons and CWPFs, including the submission of detailed plans for destruction and annual declarations on the status of destruction operations. In the case of CWPFs, States Parties may request that they be converted for use for peaceful, non-prohibited purposes. The States Parties themselves are responsible for the costs of destruction and/or conversion and for the costs of verification of destruction activities by the OPCW. It is intended that destruction and/or conversion activities be completed within 10 years of the Convention entering into force. 

por e mbron kjo me poshte:

Articles X and XI provide for, respectively, assistance and protection to a State Party if it is attacked or threatened with attack by chemical weapons, and international cooperation for the economic and technological development of States Parties. (argumenti i Asad shenim i imi) Under Article X, each State Party must inform the OPCW of the type(s) of support it can give to assistance and protection efforts. Article XI promotes trade in chemicals for peaceful purposes and the development of chemistry in all States Parties for purposes not prohibited under the Convention. Read Articles X and XI

 

Ky eshte impianti i ri Shakterrimit te armeve kimike qe po perfundon se ndertuari ne Kentucky

Ja ca thote Gary Q. Kokalari

Kjo video tregon një impiant 2 miliard dollarësh të teknologjisë së lartë, që shërben për shkatërrimin e armëve kimike dhe që po ndërtohet nga qeveria amerikane në një zonë rurale në Kentucky, i vendosur 100 milje larg nga popullsia e madhe në Louisville. Departamenti i Mbrojtjes do të vendosë aty armë kimike, që si sasi, janë sa gjysma e sasisë që përllogaritet se është në Siri. Është një sfidë gjigande për Departamentin e Shtetit për shkak se konsiderohet një projekt shumë i rrezikshëm për t’u përmbyllur nga ushtria e Shteteve të Bashkuara, vendit më të fuqishëm, më të pasur dhe më të zhvilluar teknologjikisht në planet.
 

po flasim per ligjet dhe jo ca thote nje person qe nuk i referohet ndonje ligji. 

Te shpjegova me lart, Rusi dhe SHBA e tha paster nuk mund ti sjell ne territorin tim sepse e kam te ndaluar me ligj..I njejti ligj(dhe Konventa  Ahrausit) na ndalon ne shqiptaret ti fusin ne territorin tone,   mjaft vure gjethe bananesh perpra "hallateve" dhe perpiqesh te fshehesh diellin me shoshe

kete e kemi nenshkru ne 1998 ndersa armet kimke qysh ne 93 thote meksi. njera mbi tjetren nuk kane plan prapaveprues. jne ne harmoni me njera-tjetren. 

Jo thjesht konventa shoku arti, por ligji shqiptar e ndalon sjelljen e cdolloj mbetje te rrezikshme (dhe me ate qe miratoi Rama edhe mbetjet e parrezikshme). Nese kryekleptokrati Rama do ti sjelle, duhet te nderroje ligjin.

O Gaia pse lodhesh kot. Amund te me shpjegosh ku thote gje Konventa dhe traktatet e marveshjeve qe Shqiperia  ka detyrime te pranoj demontimin e armeve kimike nga nje shteti tjeter?,

Shqiperia -thote Juristi- nuk eshte anatare me te drejta te plota, ne keto Konventa, sespe nuk paguan asnje kacidhe kuatacion, kontribut financiar  dhe nuk ka detyrim ligjor ! E kupton cfare po them?! Apo ka ? Ne qoftese ka ma shpjego! 

shqiperia ka te drejte te shprehe deshiren ose te drejten t'i propzohet per te marre pjese ne nje ndermarrje nderkombetare qysh kur eshte bere anetare ne U.N.. Edhe per vendet qe nuk jane anetare te konventave sic eshte Israel dhe Egjypti tek rasti i armeve kimike, nese do t'i afrohej nje propozim nderkombetar, nuk ka nje ligj nderkombetar qe t'i pengoje ose ndaloj nje vend te nenshkruaje marreveshje dhe te behet pjese e saj.

Ti thua "Shejtani fle ne ta ngacmojme?"

Po e gjithe lufta prandaj po behet qe ne te mos pranojme, me ligj nuk na takon, pa ligj pse duhet ta pranojme?!! Mos u be naiv me fal qe po te them! Eshte me spec kjo pune, dhe Shqiperia nuk ka takat te demontoj 1000 tone LHL,, eshte gjynah tek zoti te ndotesh ate vend me helemet e rusit kinezit, qe ja kane shitur Sirise! 

Ore lere deshiren, po te pyes perse Rusi dhe SHBA nuk i marrin ne territor te vet? ku ekzistojne me qindera kompleks funskjonale te posacme per shkaterrimin e armeve kimike? Jane gati te investojne miliona thejsht te most ti sjellin ne shtepi te tyre..A beson se eshte thjesht ceshtje teknike kjo?......Kete pyetje beja dhe vetes dhe pergjigju siqerisht pa gjethe bananeje dhe fiku

smiley une nuk jam perfaqesues i Rusise dhe USA. ketu po diskutojme KUADRIN LIGJOR ne lidhje me shqiperine. ketu vendosi me e lidh gomarin Albali. Une po them qe argumentat e tij me ca ka thene nje profesor e nje tjeter ne librin e shenjte shqiptar "kushtetuten" nuk ekzistoje. edhe argumenta poshte e lart kam sjelle se cfare eshte nje konvente e UN ne te drejten universale me shembullin konkret te te drejtes nderkombetare te zvatuar ne marreveshje nderkombetare. 

Po me Francen e Norvegjine si u justifikua ligjerisht....?

+Rusine dhe vete SHBAne  o Zana te cilat jane inicjatoret e ketij misioni..Kjo eshte puro hipokrizi!

Earlier last month, Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov said Russia was ready to help in guarding Syrian chemical weapons facilities, but there was “no doubt” the toxic materials will not be shipped to Russia for destruction. The import of chemical weapons is also banned under US law. Moreover, the Chemical Weapons Convention, which Damascus has just signed, prohibits any export of such weapons.

me ratifikimin e konventes dhe njohjes nderkombetare, shqiperia me kushtetute thote:

Neni 5: Republika e Shqipërisë zbaton të drejtën ndërkombëtare të detyrueshme për të.

ne parim e drejta nderkombetare perfaqesohet ne nje rast konkret:

International human rights law to the body of international law designed to promote and protect human rights at the international, regional and domestic levels. As a form of international law, international human rights law is primarily made up of treaties, agreements between states intended to have binding legal effect between the parties that have agreed to them; and customary international law, rules of law derived from the consistent conduct of states acting out of the belief that the law required them to act that way. 

Treaties me kushtetute i njohim keshtu:

Neni 2: 
 
1.   Sovraniteti në Republikën e Shqipërisë i përket popullit.
2.   Populli e ushtron sovranitetin nëpërmjet përfaqësuesve të tij ose drejtpërsëdrejti.
3.   Për ruajtjen e paqes dhe të interesave kombëtarë, Republika e Shqipërisë mund të marrë pjesë në një sistem sigurimi kolektiv, në bazë të një ligji të miratuar me shumicën e të gjithë anëtarëve të Kuvendit.

 

 

Ceshtja e shkatrimi te armeve kimike, eshte tjeter problem , dhe "sigurimi kolektiv " nje gje tjeter!

Po ta sjelle edhe nje here arsyetimin e Juristit :

Përveç ndalimit të prodhimit dhe përdorimit të armëve kimike, një ndër parimet themelore të Konventës është parimi territorial, ose detyrimi i çdo shteti palë që të shkatërrojë pa vonesë, brenda afatesh dhe në mënyrë të verifikueshme, të gjithë armatimin kimik dhe impiantet përkatëse që ndodhen brenda dhe vetëm brenda territorit të vet (Neni 1.2 dhe Neni 4.6, nënvizimi imi, A.A). Nga kjo rrjedh që Shqipëria nuk ka kurrfarë detyrimi në bazë të Konventës, dhe për rrjedhojë, në bazë të së drejtës ndërkombëtare, për të shkatërruar armatimin kimik të shteteve të tjera palë.

Një parim tjetër i rëndësishëm është se Konventa ndalon “përftimin” dhe “transferimin”, drejtpërdrejtë ose tërthorazi, të armëve kimike. (Çdo shtet palë…askurrë dhe në asnjë rrethanë (nuk mund) …të përftojë [acquire në anglisht, acquerir në frëngjisht]…armë kimike, ose t’i transferojë ato drejtpërdrejtë ose tërthorazi drejt kujtdoqoftë [Neni 1.1, nënvizimi imi, A.A.]).

Me fjalë të tjera, Shqipëria as nuk mund “të përftojë” dhe as “të transferojë” në territorin e vet armë kimike të huaja, përndryshe ky veprim i saj do të përbënte shkelje të Konventës. Këtë mendim ka edhe profesoresha amerikane Faiza Patel. Meqenëse Konventa, shkruan ajo, “ndalon një vend që të ‘përftojë’ armë kimike, çdo shtet që i merr armët kimike do të shkelte Konventën”. (“A shkel Konventën e Armëve Kimike Rezoluta e OKB-së për Sirinë?”-Faiza Patel, Bashkë-drejtore e Programit të Lirisë dhe Sigurisë Kombëtare në Shkollën e Drejtësisë të Universitetit të Nju Jorkut, Nju Jork, laëfareblog.com).

Besoj se tani do te jesh i qarte! 

Troc mor vella kerkohet dumpin ground kryesisht per mbetjet qe do te ngelen(te cilat do te kene pasoja katastrofale ne ambjent). Koeficenti eshte 1 tone helme kimike - 5 tone mbetje te rrezikshme.... dhe kryesorja sikur te ndodhi nje aksident demet jane te paimagjinueshme. Tashme kane piketuar Shqiperine si vendin kavje te pranoje te behet pjese e ketij eksperimenti

intersin kombetar ne rastin konkret e perfaqeson qeveria tek pjesa e marreveshjeve nderkombetare ne kushtetute. pra qeveria me kete rast nuk shkel kushtetuten:

KREU II
MARRËVESHJET NDËRKOMBËTARE

 
Neni 121
 
1.   Ratifikimi dhe denoncimi i marrëveshjeve ndërkombëtare nga Republika e Shqipërisë bëhet me ligj në rastet kur ato kanë të bëjnë me:
a)   territorin, paqen, aleancat, çështjet politike dhe ushtarake;
b)   të drejtat dhe liritë e njeriut, si edhe detyrimet e shtetasve, siç parashikohen në Kushtetutë;
c)   anëtarësimin e Republikës së Shqipërisë në organizatat ndërkombëtare;
ç)   marrjen përsipër të detyrimeve financiare nga Republika e Shqipërisë;
d)   miratimin, ndryshimin, plotësimin ose shfuqizimin e ligjeve.
2.   Kuvendi, me shumicën e të gjithë anëtarëve, mund të ratifikojë edhe marrëveshje të tjera ndërkombëtare që nuk parashikohen në paragrafin 1 të këtij neni.
3.   Kryeministri e njofton Kuvendin sa herë që Këshilli i Ministrave nënshkruan një marrëveshje ndërkombëtare që nuk ratifikohet me ligj.
4.   Parimet dhe procedurat për ratifikimin dhe denoncimin e marrëveshjeve ndërkombëtare parashikohen me ligj.
 
Neni 122
 
1.   Çdo marrëveshje ndërkombëtare e ratifikuar përbën pjesë të sistemit të brendshëm juridik pasi botohet në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë. Ajo zbatohet në mënyrë të drejtpërdrejtë, përveç rasteve kur nuk është e vetëzbatueshme dhe zbatimi i saj kërkon nxjerrjen e një ligji.  Ndryshimi, plotësimi dhe shfuqizimi i ligjeve të miratuara me shumicën e të gjithë anëtarëve të Kuvendit për efekt të ratifikimit të marrëveshjeve ndërkombëtare bëhet me të njëjtën shumicë.
2.   Një marrëveshje ndërkombëtare e ratifikuar me ligj ka epërsi mbi ligjet e vendit që nuk pajtohen me të.
3.   Normat e nxjerra prej një organizate ndërkombëtare kanë epërsi, në rast konflikti, mbi të drejtën e vendit, kur në marrëveshjen e ratifikuar nga Republika e Shqipërisë për pjesëmarrjen në atë organizatë, parashikohet shprehimisht zbatimi i drejtpërdrejtë i normave të nxjerra prej asaj.
 
 

OGaje po ja fut kot tani, Shqiperia nuk ka detyrim ligjor  nderkombetar te nenshkruaj kete marveshje!! Sa po ta sqarova me larte! smiley

per Art the Ilir-an: kushtetuta jone thote: 

2.   Një marrëveshje ndërkombëtare e ratifikuar me ligj ka epërsi mbi ligjet e vendit që nuk pajtohen me të.
3.   Normat e nxjerra prej një organizate ndërkombëtare kanë epërsi, në rast konflikti, mbi të drejtën e vendit, kur në marrëveshjen e ratifikuar nga Republika e Shqipërisë për pjesëmarrjen në atë organizatë, parashikohet shprehimisht zbatimi i drejtpërdrejtë i normave të nxjerra prej asaj.

Nuk kam nevoje te di se cfare thote Alibali me argumentin e vet juridik. 

Ja pra te marr ca Paragrafe nga Konventa e Ahraus te OKB&BE ku gjithashtu Shqiperia ben pjese

Mbaj shenim.....

 

Considering that, to be able to assert this right and observe this duty,
citizens must have access to information, be entitled to participate in
decision-making and have access to justice in environmental matters, and
acknowledging in this regard that citizens may need assistance in order to
exercise their rights,

 

Recognizing also that every person has the right to live in an
environment adequate to his or her health and well-being, and the duty, both
individually and in association with others, to protect and improve the
environment for the benefit of present and future generations,

 

6. This Convention shall not require any derogation from existing rights of
access to information, public participation in decision-making and access to
justice in environmental matters.

 

(c) The state of human health and safety, conditions of human life,
cultural sites and built structures, inasmuch as they are or may be affected
by the state of the elements of the environment or, through these elements, by
the factors, activities or measures referred to in subparagraph (b) above;

 

Recognizing further the importance of the respective roles that
individual citizens, non-governmental organizations and the private sector can
play in environmental protection,

 

5. “The public concerned” means the public affected or likely to be
affected by, or having an interest in, the environmental decision-making; for
the purposes of this definition, non-governmental organizations promoting
environmental protection and meeting any requirements under national law shall
be deemed to have an interest.

 

Each Party shall promote the application of the principles of this
Convention in international environmental decision-making processes and within
the framework of international organizations in matters relating to the
environment.

 

dhe ku u shkelen te drejtat sipas kesaj konvente kur fakti nuk ekziston pra nuk eshte provuar se eshte ndotur mjedisi? pse bejme lloqe kavaje neper blogs do thote se u vertetu shkelja e te drejtave te nje dickaje te paprovuar. 

Historia e rasteve specifike tregon se pervoja nderkombetare e shteteve e ka bere kete gje pa incidente, flas pervoja e 20 viteve te fundit, se ne 97 ne fakt ka fillu me u eksperimentu.

Po jo mo Gaia ,ne ia futem te gjithe vendeve te tjera e i morem te paret...je ne vete.nje radhe e gjate......nuk eshte provuar ende se jane helmuese.presin vullnetare...si thua..e ben?

kjo gje ka shume medalje. ne rastin konkret une po diskutoj nje kuader ligjor, me nje kendveshtrim ku ajo qe thote alibali nuk eshte plotesisht e vertete. ai i ka perdor argumentat sipas qejfit te vet. 

pastaj per ate qe thu ti, kjo eshte forca e negocimit qe do perdore qeveria se cfare kushtesh do vendose qe hedhe kete valle. flas per kushtet teknike dhe shmangie te rrezikut. 

Ja nje pike shpejt e shpejt vetem nga pagrafet qe nora me lart

Considering that, to be able to assert this right and observe this duty,
citizens must have access to information, be entitled to participate in
decision-making and have access to justice in environmental matters, and
acknowledging in this regard that citizens may need assistance in order to
exercise their rights,

 

edhe ku ju mohua e drejta e qytetareve shqptar me marr vendim qeveria pro kesaj? qytetaret shqptar me kushtetute i kane dhe te drejte qeverise ti perfaqesoj, me perjshtim kur e marrin fatin vete ne duart e tyre. pra me kushtetute lejohet hedhja e qeverise ne toke ne rast te protestave kombetare popullore. kete rast nuk e kemi ketu. po diskutohet kuadri ligjor i sjellejes se armeve dhe shkelje e drejte informimi apo perfaqesimi.

Po pra qytetari Shqiptar e mori vesh nga mediat e huaja..(ku diskutohej si muhabet i mbyllur destinacjoni shqiptar..dmth keta tanet kishin ofruar vete apo kishin premtuar)..

Ore shqiptar(nuk e di nese je i tille), ti ke 82 tone me arsenik nga shkaterrimi atyre lendeve  tona qe ende gjenden sot ne Qafmolle qe sju dihet fati se ca do behet..ti flet sot se nuk qenka provuar.rrezikshmeria e tyre.Ore nuk me ktheve pergjigje asaj pyetjes qe te bera: Perse nuk i merr vete SHBAja apo Rusia?

te jam pergjigj: rusia thote nuk ma le ligji. une nuk e njoh ligjin rus, sic nuk njoh amerikanin qe them se ruset apo amerikanet e kane mire apo gabim. ne fakt qe thua ti duhet ta beje si pyetje reuters and AP me compani. ndersa per shqiperine, alibali thote qe nuk lejohet se rezoluta dhe konventa thone keshtu e ashtu. une them qe lejohet pasi nuk eshte e provuar dhe ka loopholes qe dhe vete drejtori ekzekutiv i agjencise qe zbaton konventen thote qe Asad ka te drejte. ky organizem i pavarur me cmim nobel paqje pranon qe konventa ka xhepa bosh se nuk ka parashiku asgjesim kur nje vend eshte i perfshire nga konflik i brendshem dhe asgjesimi eshte i domosdoshem. 

pastaj vete Obama i eshte pergjigjur shqetesimit tend: "I think, rightly, people have been concerned about whether Syria will follow through on the commitments that have been laid forth and I think there are legitimate concerns as to how technically we are going to be getting those chemical weapons out while there's still fighting going on the ground," Obama said.

Une uroj te jete flluske mediatike(tip Wag the Dog) apo si puna e sulmeve te Obames por serisht edhe ne kete flluske(nq se eshte) Shqiperia po perdoret si top lecke

Lexo e lexo komente me ligje dridh e perdridh llafe e paragrafe, vallaj u helmova me keq se me LHL zarin e zamon, of amon amon.

 

O njerez! Ne po na krisen pallatet nga tundjet e tokes.

Kush garanton qe sikur gjithcka te shkoje mbare, nuk do te kete rrjedhje e te depertoje neper arteriet e tokes e si rrjedhim, do ta marrim me ujin qe pime. Me ligj pa ligj ne populli e hame ketu. Dhe jo 10% por 100% e popullsise.

Prandaj po na pranojne ne? Qe te na helmojne? Me llafe politikanesh jemi ngopur.

Te mos pranojme si popull e te shohim se cfare do te bejne. Do na i bllokojne politikanet e do na i fusin ne bllokade? Se ata po rrine me teper jashte se brenda vendit, sikur kushedi se cfare po bejne.

Ja dhe zeri i popullit smiley ama vetem ze smiley jo proteste smiley

Për të komentuar tek Peshku pa ujë, ju duhet të identifikoheni ose të regjistroheni (regjistrimi është falas).