aleksander sallabanda

Buxheti për shëndetësinë për vitin 2013 është dukshëm i pamjaftueshëm për përmbushjen e detyrimeve ndaj shtetasve, është ndërtuar pa përgjegjësi teknike dhe pa oponencë profesionale.