Ilir Kalemaj

Një shtet i madh është rruga drejt tiranisë

Knock out! (13)
Emigranti (2)
Ikja (14)
Udhekryqi (3)