Jonila Godole

Artikulli është një variant i shkurtuar i punimit me të njëjtën temë që u prezantua në Konferencën Shkencore të Departamentit të Gazetarisë dhe Komunikimit/UT, më 15 nëntor 2012, nga J. Godole dhe S. Danaj.