Leopoldo Benacchio, Andrea Carobene

Si mund të deduktojmë ekzistencën e diçkaje që nuk është e vëzhgueshme? Universi, Multiversi, materia e errët, antimateria.