Pëllumb Kulla

Përshtypje nga një bisedë mbi Erosin, në Opinion TV Klan

Intervistë imagjinare guvernatorit të Bankës Kombëtare

Kryeministri ynë jep çdo ditë material për formulime pyetjesh, sa që të jemi të garantuar se po na vjen një brez i ri, i rritur në begati posepo, por edhe i edukuar më së miri.